Partneri

e+_konferencia-web-green-line
sizp-logo
mzpvelke
logotyp-SAZP-2015
unnamed (1)

Komplexný enviromanažment pre spoločnosti


 1. Calmit spol. s r. o.
 2. TERNO Group k.s. (2008 - 2013)
 3. Metalurg_Steel, s.r.o. (2007 - 2011)
 4. Mondi SCP, a.s.
 5. Martinská teplárenská, a.s.
 6. T+T, a.s.
 7. Žilinská teplárenská, a.s.
 8. BUČINA EKO, s.r.o.
 9. LOKWOOD s.r.o.
EIA/SEA – Oznámenia o zmene činnosti, zámery, oznámenia o strategickom dokumente, správy a posudky podľa zákona o posudzovaní vplyvu na ŽP


Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti

 1. 2010 - Mondi SCP, a.s.: Zvýšenie energetickej efektívnosti procesu výroby celulózy v Mondi SCP, a.s. Ružomberok
 2. 2011 - Univerzitná nemocnica Bratislava: Oprava spaľovne nemocničných odpadov ekologizácia spaľovacieho procesu a rekonštrukcia čistenia spalín za účelom dosiahnutia podmienok pre najlepšiu dostupnú technológiu (BAT) definovaných v dokumente BREF pre spaľovanie odpadu
 3. 2011 - Mondi SCP, a.s.: Optimalizácia procesov výroby celulózy v podmienkach Mondi SCP, a.s. Ružomberok
 4. 2011 - ŽILINA REAL s.r.o.: Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu formou riadenej aeróbnej fermentácie – úprava priestorových hraníc projektu
 5. 2012 - Calmit, spol. s r.o.: Linka na úpravu vápenca – Lom Tisovec
 6. 2012 - Calmit, spol. s r.o.: Doprava pevného paliva a vápenca do šachtových pecí a Dávkovanie hydrátu do spalín, v závode Vápenka Žirany
 7. 2012 - Mondi SCP, a.s.: Zvýšenie energetickej efektívnosti procesu výroby celulózy
 8. 2013 - Calmit, spol. s r.o.: Dopravné cesty a zvýšenie kapacity preskladňovania kusového vápna v závode Vápenka Žirany
 9. 2013 - Calmit. spol. s r.o.: Výpal vápna mletým petrolkoksom v jednošachtovej peci v závode Vápenka Žirany
 10. 2013 - Mondi SCP, a.s.: Výmena pece na vápno v Mondi SCP a.s. Ružomberok
 11. 2014 - Martinská teplárenská, a.s.: Ekologizácia tepelného zdroja II. etapa – kotol K 8 a turbogenerátorTG4
 12. 2014 - Považská cementáreň, a.s.: Rozšírenie počtu druhov zhodnocovaných odpadov – zmena integrovaného povolenia
 13. 2014 - Považská cementáreň, a.s.: Rozšírenie počtu druhov používaných palív – zmena integrovaného povolenia
 14. 2014 - Kosit, a.s.: Linka na úpravu odpadov pred zhodnotením
 15. 2014 - Mondi SCP, a.s.: Projekt 2000 v Mondi SCP, a.s. Ružomberok
 16. 2014 - T+T, a.s.: Intenzifikácia zhodnotenia a energetického využitia komunálneho odpadu, Dolný Hričov a Horný Hričov, areál T+T, a.s.
 17. 2015 - Mondi SCP, a.s.: Práčka plynov na SČOV Hrboltová – zníženie emisií znečisťujúcich látok inštaláciou práčky odsávanej vzdušniny
 18. 2015 - SlovTan Contract Tannery spol. s r.o.: Modernizácia námokových a činiacich technologických uzlov
 19. 2015 - Mondi SCP, a.s.: Chladič spalín pre pec na vápno v Mondi SCP, a.s. Ružomberok
 20. 2015 - Považská cementáreň, a.s: Slinkové hospodárstvo – etapa 1, PC Ladce – zmena integrovaného povolenia
 21. 2015 - Združenie obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany: Dobudovanie kanalizácie Združenia obcí kanalizácia Vrbové – Krakovany
 22. 2016 -Mondi SCP, a.s.: Nová spaľovacia pec pre náhradnú likvidáciu neskondenzovateľných plynov
 23. 2017 - Technické služby Ružomberok, a.s.: Zvýšenie kapacity existujúcej skládky TKO Biela púť
 24. 2017 - Mondi SCP a.s.: Optimalizácia systému procesných prvkov v systéme alkálií v Mondi SCP, a.s. Ružomberok
 25. 2017 - Mondi SCP a.s.: Zníženie emisií na RK2 – nový ESP v Mondi SCP, a.s., Ružomberok
 26. 2018-2019 - Mondi SCP a.s.: Modernizácia pracieho procesu
 27. 2018-2019 - SPECIALTY MINERALS SLOVAKIA, spol. s r.o.: Rozšírenie výrobnej kapacity
 28. 2019 - Mondi SCP a.s.: Modernizácia skládky dreva v západnom areáli
 29. 2019 - Linde Gas, a.s.: Zvýšenie výroby O3 a vodokružná kompresia O2 a O3
 30. 2019 - NOVOGAL a.s.: Zmena spôsobu chovu sliepok
II. Zámery a Oznámenia o SD
 1. 1994 - NsP Prešov: Spaľovňa nemocničného odpadu SU-24
 2. 1995 - SCP, a.s. Ružomberok: Rekonštrukcia energetiky
 3. 1997 - ŽOS, Zvolen: Rekonštrukcia spaľovacej pece odpadov
 4. 1997 - Slovenský hodváb, a.s. Senica: Rekonštrukcia spaľovne tuhých odpadov
 5. 1997 - SCP, a.s. Ružomberok: Rekonštrukcia papierenského stroja č. 7 a rozšírenie kapacity
 6. 2000 - NsP Galanta: Rekonštrukcia spaľovacej pece v NsP Galanta
 7. 2001 - SCP, a.s. Ružomberok: Rekonštrukcia celulózky a Rozšírenie areálu SKI PARK, a.s. Ružomberok
 8. 2002 - SUPRABAL PAPER a.s. Ružomberok: Rekonštrukcia PS 1
 9. 2003 - SAVAS: Bobrovník Výstavba rekreačného a športového areálu
 10. 2003 - 2004 NEUSIEDLER SCP a. s. Ružomberok: Zvýšenie kapacity výroby sulfátovej buničiny
 11. 2004 - Smrečina Holding I., a.s., Banská Bystrica: Rekonštrukcia Píly
 12. 2004 - ZSNP a.s., Žiar nad Hronom: Tavenie hliníkových odpadov v jestvujúcom zariadení
 13. 2004 - Smrečina Holding I., a.s., Banská Bystrica: Modernizácia linky č. 2 na výrobu nelisovaných drevovláknitých dosiek“ a Výstavba Píly Jánošovka v Čiernom Balogu
 14. 2006 - SYNTECH s.r.o. – Kovovýroba: Prevádzka finalizačných operácií Sereď
 15. 2006 - HOLCIM Slovensko, a.s.: Rozšírenie postupu ťažby cementárenských sialitických surovín Sološnica – Hrabník v dobývacom priestore Sološnica I a Rozšírenie dobývacieho priestoru vápencového lomu Vajarská v dobývacom priestore Rohožník III
 16. 2007 - Technické služby mesta Ružomberok: Rekultivácia skládky Biela Púť a následné rozšírenie kapacity o novú kazetu
 17. 2008 - WIEGEL Žiarové zinkovanie, s.r.o.: Rozšírenie kapacity výroby prevádzky finalizačných operácií, Sereď
 18. 2008 - DIVERSO LIPTOV: Apartmánové bývanie Malinô Brdo
 19. 2008 - NEMAK Slovakia, s.r.o.: Linka na recykláciu odlievacích pieskov
 20. 2009 - CHEMOLAK a.s.: Spaľovňa priemyselných odpadov CHEMOLAK a.s. Smolenice
 21. 2009 - T+T, a.s. Žilina: Linka na zhodnocovanie biomasy
 22. 2009 - KFŠ Delta Bardejov, a.s.: Závod na materiálové zhodnocovanie polymérnych odpadov pyrolýzou
 23. 2009 - Spoločnosť Stredné Považie a.s.: Zhodnocovanie BRO a rozšírenie skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný - Skládka odpadov LUŠTEK, Dubnica nad Váhom
 24. 2009 - Obec Rybany: Zberný dvor – Stredisko separovaného zberu, Rybany
 25. 2009 - Obec Palárikovo: Priemyselný park Palárikovo - technická infraštruktúra
 26. 2009 - Moldavský recyklačný podnik š.p. Moldava nad Bodvou: Spracovateľský areál odpadov Moldava nad Bodvou
 27. 2010 - GIRA ENERGIA: Výroba syntézneho plynu termochemickým splyňovaním odpadovej biomasy v Giraltovciach
 28. 2010 - Obec Bajtava: Prevádzka na zhodnocovanie ostatných odpadov technológiou „Ecocycling“ v k.ú. Bajtava
 29. 2010 - Obec Veľké Kosihy: Prevádzka na triedenie odpadov a zhodnocovanie ostatných odpadov technológiou „Ecocycling“ v k.ú. Veľké Kosihy
 30. 2010 - Calmit spol. s r. o.: Pokračovanie ťažby vápenca v dobývacom priestore Tisovec a Zvyšovanie ťažby vápenca v dobývacom priestore Tisovec
 31. 2010 - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť a.s. (JAVYS): Zariadenie pre nakladanie s IRAO a ZRAM Mochovce
 32. 2010 - Smrečina Hofatex a.s.: Výstavba sila na drevný odpad a prevádzka technologického zariadenia na výrobu peletiek, resp. brikiet z drevného odpadu
 33. 2010 - Abades s. r. o.: Výroba potravinárskeho CO2 – Palárikovo
 34. 2011 - Dalkia Industry Žiar nad Hronom, a.s.: Predĺženie životnosti odkaliska popolčeka
 35. 2012 - NOR MAALI, s.r.o.: Zvýšenie výroby náterových hmôt, Sládkovičovo
 36. 2012 - PILINY Ladce, s.r.o.: Priemyselný areál Ladce
 37. 2012 - HDO SK s.r.o.: Rekonštrukcia galvanizovne a zneškodňovacej stanice
 38. 2012 - JAVYS a.s.: Finálne spracovanie kvapalných rádioaktívnych odpadov JAVYS, a.s. v lokalite Mochovce
 39. 2012 - JAVYS a.s.: Technológie pre spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov JAVYS a.s. v lokalite Jaslovské Bohunice
 40. 2014 - ARCHÍV SB, s.r.o.: Bioplynová stanica Liptovský Mikuláš
 41. 2014 - HESCON s.r.o.: KFTS FACTORY CONSTRUCTION & REMODELING PROJECT
 42. 2014 - Mesto Hurbanovo: Oznámenie o SD - Program odpadového hospodárstva mesta Hurbanovo na roky 2011- 2015
 43. 2014 - Brantner Nové zámky: Centrum odpadového hospodárstva Nové Zámky
 44. 2014 - NEOCHEM s.r.o.: Zariadenie na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi – Výrobná jednotka BLOWDEC® 250/500 kW
 45. 2015 - Žilinská teplárenská, a.s.: Výroba umelého kameniva a stavebných zmesí
 46. 2015 - T+T, a.s.: Skládka odpadov Žiar nad Hronom – III. etapa
 47. 2016 - Mondi SCP, a.s.: Projekt ECO plus v Mondi SCP, a.s. Ružomberok
 48. 2017 - LOKWOOD, s.r.o.: Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením
 49. 2017 - A-Z LOKOMAT, s.r.o.: Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením
 50. 2018 - Miroslav Mikulek, s.r.o.: Zhodnocovanie stavebných odpadov mobilným zariadením
 51. 2018-2019 – Dan-Slovakia Agrar, a.s.: Rekonštrukcia farmy ošípaných k.ú. Kolárovo
 52. 2019 – MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.: Zariadenie na zber odpadov Podmostie
 53. 2019 – T+T, a.s.: Nová skládka odpadov Žiar nad Hronom
III. Správy o hodnotení vplyvu na životné prostredie
 1. 1995 - NsP Prešov: Spaľovňa nemocničného odpadu SU-24
 2. 1996 - SCP, a.s. Ružomberok: Vytesňovacie varenie
 3. 1997 - SCP, a.s. Ružomberok: Rekonštrukcia energetiky SCP, a.s. Ružomberok
 4. 1998 - KLF - ZVL, a.s. Kysucké Nové Mesto: Rekonštrukcia spaľovne tuhých odpadov
 5. 1999 - SCP, a.s. Ružomberok: Výroba zrážaného uhličitanu vápenatého
 6. 2000 - Košice - Šaca – Ekologická a ekonomická štúdia: Možnosti likvidácie odpadov v spaľovni nebezpečného odpadu Šaca z prevádzok nachádzajúcich sa na území Košice – Šaca, vrátane VSŽ, a.s. Košice
 7. 2001 - SCP, a.s. Ružomberok: Zhodnotenie súčasnej výroby buničín a jej dopadov na ŽP
 8. 2001 - SKI PARK, a.s. Ružomberok: Rekonštrukcia kabínovej lanovej dráhy Hrabovo – Malinô Brdo a nahradenie lyžiarskeho vleku H210 sedačkovou lanovkou na lokalite Malinô Brdo
 9. 2001 - SCP, a.s. Ružomberok: Rekonštrukcia a modernizácia celulózky v SCP, a.s. Ružomberok a Rekonštrukcia výroby papiera v SCP, a.s. Ružomberok
 10. 2001 - SCP, a.s. Ružomberok: Zhodnotenie súčasnej výroby papiera na PS8 v a jej dopadov na ŽP
 11. 2004 - Smrečina Holding I a. s. Banská Bystrica: Rekonštrukcia píly
 12. 2006 - HOLCIM Slovensko, a.s.: Rozšírenie postupu ťažby cementárenských sialitických surovín Sološnica – Hrabník v dobývacom priestore Sološnica I. a Rozšírenie dobývacieho priestoru vápencového lomu Vajarská v dobývacom priestore Rohožník III
 13. 2007 - MONDI BP: Rozšírenie výroby celulózy
 14. 2008 - SWP, s.r.o.: Veterný park Žihárec
 15. 2008 - Calmit spol. s r.o.: Rozšírenie výroby vápna v prevádzke Závod na výrobu vápna Tisovec
 16. 2008 - SWP, s.r.o.: Veterný park Vrakuň a Veterný park Okoč
 17. 2009 - CHEMOLAK a.s.: Spaľovňa priemyselných odpadov CHEMOLAK a.s. Smolenice
 18. 2009 - Mesto Žilina: Inštalácia fermentorov - linka na zhodnocovanie biomasy
 19. 2010 - Spoločnosť Stredné Považie, a.s., Trenčín: Zhodnocovanie BRO a rozšírenie skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný – Skládka odpadov Luštek, Dubnica nad Váhom
 20. 2010 - JAVYS: Zariadenie pre nakladanie s IRAO a ZRAM Mochovce
 21. 2012 - NOR MAALI, s.r.o.: Zvýšenie výroby náterových hmôt, Sládkovičovo
 22. 2013 - JAVYS a.s.: Finálne spracovanie kvapalných rádioaktívnych odpadov JAVYS, a.s. v lokalite Mochovce
 23. 2013 - JAVYS a.s.: Technológie pre spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov JAVYS, a.s. v lokalite Jaslovské Bohunice
 24. 2015 - NEOCHEM s.r.o.: Zariadenie na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi – výrobná jednotka BLOWDEC® 250/500 kW
 25. 2015 - Mondi SCP, a.s.: Projekt 2000 v Mondi SCP, a.s. Ružomberok
 26. 2015 - T+T, a.s.: Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov Žilina – Považský Chlmec
 27. 2016 - Mondi SCP, a.s.: Projekt ECO plus v Mondi SCp, a.s. Ružomberok
 28. 2017 - JAVYS a.s.: vyraďovanie jadrovej elektrárne V1
 29. 2019 - Miroslav Mikulek, s.r.o.: Zhodnocovanie stavebných odpadov mobilným zariadením
IV. Posudky na správy o hodnotení
 1. 1997 - Bukóza, a.s. Vranov n. Topľou: Modernizácia výroby celulózy a výstavbu papierne
 2. 1997 - Volkswagen Slovakia, a.s. Bratislava: Doplnenie lakovne karosérií
 3. 1998 - SLOVALCO, a.s.: Rozšírenie elektrolytickej výroby a spracovania hliníka
 4. 1999 - Volkswagen Slovakia, a.s. Bratislava: Nová lakovňa karosérií
 5. 2002 - Považská cementáreň Ladce: Energetické zhodnocovanie odpadov – mäsokostnej múčky a živočíšnych tukov spoluspaľovaním v cementárenskej rotačnej peci
 6. 2003 - Slovenská Uhoľná Elektráreň Nováky s. r. o.
 7. 2004 - Slovnaft a. s. Bratislava: Prepravná trasa ropných produktov a prekladisko olejov – zlepšenie súčasného stavu
 8. 2004 - KIA MOTORS Slovakia, s. r. o. Žilina: Závod na výrobu automobilov
 9. 2005 - KIA MOTORS Slovakia, s. r. o. Žilina: Vykurovanie objektov v závode na výrobu automobilov KIA Motors Slovakia
 10. 2005 - Coproject, a.s., Bratislava: Lakovňa v závode Peugeot PSA Trnava
 11. 2006 - HOLCIM Slovensko, a.s.: Spoluspaľovanie nebezpečných odpadov v RC PC2 v závode Rohožník
 12. 2007 - TECTON Slovakia, s.r.o.: Výroba polotovarov pre Samsung
 13. 2007 - Mesto Bratislava: Energetická koncepcia mesta Bratislavy pre roky 2008-2012
 14. 2008 - ORAVIA, s.r.o.: SKI Areál Námestovské Pilsko
 15. 2008 - LENTIVENT spol. s r. o.: Veterné elektrárne Báb
 16. 2008 - NIKONA, s.r.o.: Výroba peletiek z drevnej biomasy v priemyselnom parku Kružlov
 17. 2008 - MILENIUM TRADING, s.r.o.: Stredisko zhodnocovania plastových odpadov – Lučenec
 18. 2008 - Mondi SCP, a.s.: Úprava a energetické zhodnotenie kalov z čistenia priemyselných vôd Mondi SCP, a.s. Ružomberok
 19. 2008 - ENAIRGY Veterná energia, s.r.o.: Veterný park Hradište pod Vrátnom
 20. 2008 - Coprojekt, a.s.: Logisticko dodávateľské centrum Trnava
 21. 2009 - Green Energy Slovakia, s.r.o.: Veterný park Cerová II., lokalita Kopánky
 22. 2009 – Mesto Snina: Regionálne centrum pre zhodnotenie BRO v meste Snina
 23. 2009 - Marin Augustín Autovrakovisko MATTY: Zber a spracovanie starých vozidiel – k.ú. Igram
 24. 2009 - Mesto Myjava: Regionálne centrum pre zhodnocovanie BRO v meste Myjava
 25. 2009 - Invest Tatra, s.r.o.: Prestavby, prístavba a nadstavba hotela Panoráma, Štrbské Pleso – objekt „B“
 26. 2009 - Mesto Žiar nad Hronom: Centrum zhodnocovania odpadov Žiar nad Hronom
 27. 2009 - GREEN ENERGY SLOVAKIA, s.r.o.: Veterný park Nitra – Zbehy
 28. 2010 - PR Krajné, s.r.o.: Recyklácia syntetických textílií
 29. 2010 - Technické služby mesta Námestovo: Mechanicko-biologická úprava a zhodnocovanie rastlinného komunálneho odpadu v Námestove
 30. 2010 - Bučina DDD, spol. s r. o.: Zníženie emisií znečisťujúcich a pachových látok a rozšírenie prípravy, sušenia a triedenia triesok vo výrobe drevotrieskových dosák v Bučine DDD, spol. s r. o., Zvolen
 31. 2011 - Tlačiareň Slovenská Grafia, a.s.: Revitalizácia výroby
 32. 2011 - VAS s.r.o. Žilina: Termické zhodnocovanie odpadu v spoločnosti VAS Žilina – Mojšova Lúčka
 33. 2012 - NAVI-GRAF s.r.o.: Tlačiarenská linka KBA COMPACT C 215, Vozokany
 34. 2015 - SELYZ-NÁBYTOK, s.r.o.: Rozšírenie výrobných kapacít – Čalunnícka dielňa nábytku č.4
 35. 2015 -EUROPUR s.r.o.: Linka anodickej oxidácie hliníka II
Interné audity dodržiavania podmienok stanovených integrovaným povolením


 1. 2009 - BURDA PRINT CEE s.r.o.
 2. 2009 - TEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica
 3. 2010 - CHEMOLAK a.s.
 4. 2011 - 2017 - Calmit spol. s r. o.: Závody Žirany, Tisovec a Margecany
 5. 2012 - 2013 - Mondi SCP, a.s.: Prevádzky: Papierenský stroj č. 1, č. 16, č. 17 a č. 18, ČOV Hrboltová, Energetika a obslužné činnosti, Výroba sulfátovej buničiny, Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča“.
 6. 2018 – ISTERMEAT a.s.: Prevádzka „Bitúnok hovädzieho mäsa a ošípaných“.
IPPC – poradenstvo podľa zákona o integrovanej prevencii a kontrole


 1. 2003 - Poskytnutie technickej a právnej pomoci pri vybavovaní IP pre Regionálnu skládku odpadov nie nebezpečného a nebezpečného odpadu v Partizánskej Ľupči
 2. 2004 - EKOTES s. r. o. Lučenec: Vypracovanie Žiadosti o vydanie povolenia prevádzky podľa zákona o IPKZ pre skládku odpadov Čurgov
 3. 2004 - Peugeot PSA, Trnava: Montážny závod automobilov Trnava: Objekt SO03 – Lakovňa
 4. 2004 - Tehelňa Gbely, s. r. o.: Tehelňa Gbely
 5. 2004 - Galvanika s. r. o. Dolná Breznica: Galvanizovňa
 6. 2004 - Pohronské strojárne, a.s, Hliník nad Hronom: Kuplové pece na výrobu liatiny
 7. 2004 - CERAM ČAB a. s. Nové Sady: Výroba keramických výrobkov spoločnosti
 8. 2004 - Matador a. s. Púchov: Firemná Tepláreň
 9. 2004 - Calmit spol. s r.o.: Výroba vápna v závode Žirany
 10. 2004 - Pohronské strojárne,a.s.: Kuplové pece v Hliníku nad Hronom
 11. 2005 - Slovenská Paroplynová spoločnosť a.s. Ružomberok: Energetika a obslužné činnosti
 12. 2005 - Mondi business paper SCP, a.s., Ružomberok: Čistiareň odpadových vôd
 13. 2005 - Calmit spol. s r.o.: Výroba vápna v závode Tisovec
 14. 2006 - Medzičiližie, a.s., Čiližská Radvaň: Hydinársky dvor Sap a pre Farmu Baloň
 15. 2006 - Mondi business paper SCP, a.s., Ružomberok: Výroba papiera a Kotol na drevný odpad
 16. 2006 - Družstvo Podielnikov Včelince: Chov ošípaných Chanava
 17. 2006 - Hydina Súlovce: Chov hydiny v Súlovciach
 18. 2006 - Calmit spol. s r.o.: Výroba vápna Žirany
 19. 2007 - Calmit spol. s r.o.: Výroba vápna Margecany
 20. 2007 - TONDACH, s.r.o.: Výroba pálených škridiel, Nitrianske Pravno
 21. 2007 - Mondi business paper SCP, a.s., Ružomberok: Výroba celulózy
 22. 2007 - SYNTECH, s.r.o.: Kovovýroba – prevádzka finalizačných operácií Sereď
 23. 2007 - Calmit spol. s r.o.: Výroba vápna Žirany
 24. 2007 - NEMAK Slovakia, s.r.o.: Výroba hliníkových odliatkov, Žiar nad Hronom
 25. 2007 - Calmit spol. s r.o.: Výroba vápna v závode Tisovec v súvislosti s realizáciou investičnej akcie Stavba dvoj-šachtovej pece na výpal vápna
 26. 2007 - METALURG STEEL, s.r.o., Bratislava: Prevádzka Dubnica nad Váhom
 27. 2008 - NEMAK Slovakia, s.r.o.
 28. 2008 - WIEGEL Žiarové zinkovanie, s.r.o.: Rozšírenie kapacity výroby prevádzky finalizačných opatrení, Sereď
 29. 2008 - TEHELŇA GBELY, s.r.o.: Tehelňa Gbely
 30. 2008 - METALURG STEEL, s.r.o., Bratislava: Prevádzka Dubnica nad Váhom
 31. 2008 - Calmit spol. s r.o.: Výroba vápna Margecany a Výroba vápna Žirany
 32. 2009 - Calmit spol. s r.o.: Výroba vápna- vápenka Žirany a Výroba vápna – závod Tisovec
 33. 2010 - Martinská Teplárenská, a.s.: Likvidácia mazutového hospodárstva
 34. 2011 - HDO s.r.o.: Prevádzka Myjava
 35. 2011 - Mondi SCP, a.s.: Výroba sulfátovej buničiny
 36. 2012 - Mondi SCP, a.s.: Zvýšenie energetickej efektívnosti procesu výroby celulózy v Mondi SCP, a.s. Ružomberok
 37. 2013 - Mondi SCP, a.s.: Výmena pece na vápno v Mondi SCP a.s. Ružomberok
 38. 2013 - Mondi SCP, a.s.: Aktualizácia podmienok integrovaného povolenia v prevádzkach „Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča“ a „ČOV Hrboltová“
 39. 2013 - Calmit spol. s r. o.: Dopravné cesty a zvýšenie kapacity preskladňovania kusového vápna v závode Calmit Žirany
 40. 2013 - Calmit spol. s r. o.: Optimalizácia odprášenia technologických uzlov v závode Calmit Tisovec
 41. 2014 - Calmit spol. s r. o.: Výpal vápna mletým petrolkoksom v jednošachtovej peci v závode Žirany
 42. 2014 – Calmit spol. s r. o.: Východisková správa vypracovaná v zmysle § 8 zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ pre prevádzku Vápenka Žirany.
 43. 2015 – Calmit spol. s r. o.: Východisková správa vypracovaná v zmysle § 8 zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ pre prevádzku Vápenka Tisovec.
 44. 2015 - Martinská teplárenská, a.s.: Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia prevádzky Ekologizácia tepelného zdroja II. etapa – kotol K8 a TG4
 45. 2015 - Calmit spol. s r.o.: Žiadosť o zrušenie IP prevádzky Calmit spol. s r.o., závod Margecany
 46. 2015 - T+T, a.s.: Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia prevádzky, Intenzifikácia zhodnotenia a energetického využitia komunálneho odpadu Dolný a Horný Hričov
 47. 2015 - Calmit spol. s r.o.: Žiadosť o zmenu IP prevádzky, Dopravné cesty a zvýšenie kapacity preskladňovania kusového vápna, Calmit spol. s r.o. závod Vápenka Žirany
 48. 2015 - Calmit spol. s r.o.: Žiadosť o zmenu IP prevádzky, Výpal vápna mletým petrolkoksom v jednošachtovej peci, Calmit spol. s r.o., závod Vápenka Žirany
 49. 2015 - MACH TRADE spol. s r.o.: Žiadosť o vydanie IP pre Spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov
 50. 2015 - Martinská teplárenská, a.s.: Žiadosť o zmenu IP pre Povolenie osobitného režimu pre zariadenia CZT
 51. 2016 – T+T, a.s.: Záznam vypracovaný v zmysle § 8 ods. 7 zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ o tom, že pre prevádzku „Nová skládka odpadov Horné Opatovce“ nie je potrebné vypracovať východiskovú správu.
 52. 2016 – Mondi SCP, a.s.: Východisková správa vypracovaná v zmysle § 8 zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ pre prevádzku SČOV Hrboltová.
 53. 2016/17 – Mondi SCP, a.s.: Východisková správa vypracovaná v zmysle § 8 zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ pre prevádzky IPKZ umiestnené v Areáli Mondi SCP, a.s.
 54. 2016/17 – Mondi SCP, a.s.: Žiadosť o zmenu IP – Projekt 2000 v Mondi SCP, a.s., Ružomberok
 55. 2017 - Martinská teplárenská, a.s.: Žiadosť o zmenu IP - „Ekologizácia spoločnosti Martinská teplárenská, a.s. – zvýšenie energetickej efektívnosti a ukončenie uhoľnej prevádzky.“
 56. 2017 – Martinská teplárenská, a.s.: Východisková správa vypracovaná v zmysle § 8 zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ pre prevádzku Martinská teplárenská, a.s.
 57. 2017 – Žilinská teplárenská, a.s.: Východisková správa vypracovaná v zmysle § 8 zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ pre prevádzku Výroba tepla a elektrickej energie.
 58. 2017 - ENVIRAL, a.s.: Žiadosti o zmenu IP „Výroba bioetanolu - 1G“ – zvýšenie výroby bioetanolu
 59. 2017 - Technické služby Detva s.r.o.: Vypracovanie žiadosti o zmenu IP pre prevádzku „Skládka odpadov Detva – Studienec“
 60. 2017 - T+T, a.s.: Žiadosť o zmenu IP pre prevádzku „Skládka odpadov Žiar nad Hronom - III. etapa“ vo veci stavebného povolenia
 61. 2018 – ISTERMEAT, a.s.: Východisková správa vypracovaná v zmysle § 8 zákona č.
 62. 2018 - Mondi SCP, a.s.: Žiadosť o IP pre novú prevádzku Papierenský stroj č. 19 – výroba obalového kartónu.
 63. 2018 - Mondi SCP, a.s.: Žiadosť o zmenu IP – určenie emisných limitov odchylných od BAT.
 64. 2019 – ISTERMEAT, a.s.: Žiadosť o zmenu IP – určenie emisných limitov pre nové zdroje znečisťovania ovzdušia (kotolne a udiarne)
 65. 2019 - Mondi SCP, a.s.: Žiadosť o zmenu IP – Modernizácia pracieho procesu
 66. 2019 – SHP SLAVOŠOVCE, a.s.: Žiadosť o zmenu IP – zvýšenie limitov pre koncentrácie Ncelk. A P v odpadových vodách
Odpadové hospodárstvo – audity, štúdie, systémy


 1. 2002 - NEUSIEDLER SCP a. s. Ružomberok: Analýza odpadového hospodárstva v prevádzke Výroba celulózy, poradenstvo pri eliminácii merkaptanov
 2. 2006 - Calmit, spol. s r.o.: Audit OH v prevádzkach Výroba vápna – závod Žirany a Výroba vápna – závod Tisovec
 3. 2006 - Metalurg Steel, s.r.o.: Audit OH + Projekt komplexného manažmentu odpadov, pre prevádzku na výrobu ocele a spracovanie železných kovov, Dubnica nad Váhom
 4. 2007 - Rautenbach/Nemak, Slovakia: Audit OH v prevádzke Výroba hliníkových odliatkov, Žiar nad Hronom
 5. 2007 - Poyri/Basler&Hofmann: Poradenstvo pre projekt švajčiarskej vládnej dotácie na výstavbu spaľovní nemocničného odpadu v Čadci
 6. 2007 - AHOLD Retail, k.s.: Audit OH siete obchodných prevádzok
 7. 2008 - AHOLD Retail, k.s.: Vytvorenie a zavedenie nového systému odpadového hospodárstva siete obchodných prevádzok
 8. 2008 - Poyri/Basler&Hofmann: poradenstvo pre projekt švajčiarskej vládnej dotácie na výstavbu spaľovne nemocničného odpadu v Trnave
 9. 2008 - AVE BRATISLAVA s.r.o.: Štúdia o vzniku odpadov vhodných pre spracovanie na alternatívne palivá
 10. 2009 - T+T, a.s., Žilina: Systém separovaného zberu komunálneho odpadu
 11. 2010 - Mesto Považská Bystrica: Koncepcia komplexného riešenia zberu, nakladania, separovania a zneškodňovania komunálneho odpadu v meste Považská Bystrica v budúcom období
 12. 2010 - Calmit, spol. s r.o.: Audit OH v prevádzke Výroba vápna – závod Tisovec
 13. 2011 - EVPÚ, a.s.: Štúdia – Spracovanie legislatívnej problematiky komplexu na výrobu energií z odpadov /I. a II. fáza/
 14. 2013 - MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.: Nakladanie s komunálnymi odpadmi v Trenčianskom samosprávnom kraji (Štúdia súčasného stavu OH a návrhy riešení)
 15. 2014 - Mesto Hurbanovo: POH mesta Hurbanovo na roky 2011 – 2015
 16. 2014 - Obec Toporec: POH obce Toporec na roky 2011 – 2015
 17. 2014 - AHOLD Retail Slovakia, k.s.: POH pre filiálky Hypernova: Bratislava, Nitra, Pezinok, Nové Zámky, Dunajská Streda, Levice, Zvolen, Trenčín, Považská Bystrica, Prievidza, Rimavská Sobota, Lučenec, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Spišská Nová Ves, Prešov, Košice, Bardejov, Michalovce Košice, Alberty Bratislava: Haanova, Romanova, Hálova. Bajkalská
 18. 2014 - Calmit, spol. s r.o.: POH pre prevádzku Výroba vápna – závod Žirany
 19. 2014 - Calmit, spol. s r.o.: POH pre prevádzku Výroba vápna – závod Tisovec
 20. 2014 - Calmit, spol. s r.o.: POH pre prevádzku Výroba vápna – závod Margecany
 21. 2015 - EkoPower , s.r.o.: Nakladanie s komunálnym odpadom v Trnavskom kraji
 22. 2015 - Mesto Liptovský Mikuláš: Analýza nakladania s vybranými zložkami KO
 23. 2016 - MIKONA s.r.o.: Žiadosť o udelenie autorizácie pre výkon činnosti individuálneho plnenia povinnosti – autorizácia pneumatiky
 24. 2016 - PERUM SK s.r.o.: Notifikácia na cezhraničnú prepravu odpadov
 25. 2018 - HK Company, s.r.o. - Žiadosť o registráciu v zmysle zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 26. 2018 – INNOWISE RDC, s.r.o. – Technologický reglement zariadenia na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením
 27. 2018 – LOKWOOD, s.r.o. – Technologický reglement a prevádzkový denník zariadenia na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením
 28. 2018 – Ministerstvo životného prostredia SR – Analýza možnosti zálohovania pet obalov na Slovensku
 29. 2019 – Združenie obcí Terchovská dolina: POH zruženie na roky 2016 – 2020
 30. 2019 – DH Ekologické služby, spol. s r.o.: 2 x Žiadosť o Súhlas na zhodnocovanie stavebných odpadov mobilným zariadením
Projektový manažment – investičné akcie „na kľúč“


 1. 1996 - NsP Trenčín: Rekonštrukcia spaľovne SP 2402/E
 2. 1997 - MERINA Trenčín: Ekologizácia spaľovne tuhých odpadov SP 2402/E
 3. 1997 - Slovenský hodváb, a.s. Senica: Rekonštrukcia spaľovne tuhých odpadov
 4. 1999 - NsP Galanta: Ekologizácia spaľovne tuhých odpadov
 5. 2002 - NsP Galanta: Rekonštrukcia spaľovacej pece
 6. 2006 - FN Trenčín: Rekonštrukcia spaľovne nemocničného odpadu s osadením dioxínového filtra
 7. 2009 - CHEMOLAK, a.s. Smolenice: Výstavba spaľovne priemyselných odpadov (zatiaľ neukončené)
 8. 2010 - MILENIUM TRADING, a.s.: Stredisko na zhodnocovanie plastových odpadov
 9. 2011 - Univerzitná nemocnica Bratislava: Oprava spaľovne nemocničných odpadov – ekologizácia spaľovacieho procesu a rekonštrukcia čistenia spalín za účelom dosiahnutia podmienok pre lepšiu dostupnú technológiu (BAT) definovaných v dokumente BREF pre spaľovanie odpadu
 10. 2012 - Calmit spol. s r. o.: Linka na úpravu vápenca Lom Tisovec
 11. 2017 - ENVIRAL, a.s.: Zariadenie staveniska a búracie práce, súvisiace s novou prevádzkou G2 Zvýšene výroby bioetanolu – stavebné povolenie
 12. 2018 - ENVIRAL, a.s.: Dopravná infraštruktúra súvisiaca s novou prevádzkou G2 Zvýšene výroby bioetanolu – územné rozhodnutie
 13. 2019 - Dan Slovakia Agrar, a.s.: Analýza súčasného stavu a návrh postupu povoľovacieho procesu a Vypracovanie žiadosti o vydanie Územné rozhodnutia
Ochrana ovzdušia – emisno-technologické odborné posudky, overovanie správ o emisiách skleníkových plynov


Emisno–technologické odborné posudky

 1. 2004 - Coprojekt, a.s.: Montážny závod automobilov Trnava – Slovensko, SO 03 Lakovňa
 2. 2005 - EMGO Slovakia, s.r.o.: Tanierkovací stroj 12 pozičný
 3. 2006 - EKOLTECH spol. s r.o.: Povrchovú úpravu dreva s použitím organických rozpúšťadiel
 4. 2006 - Bekaert Hlohovec, a.s.: Zmena využitia – LINKA T1 – SPEC
 5. 2006 - Rautenbach Slovakia, s.r.o. (NEMAK SLOVAKIA, s.r.o.): Rautenbach Slovakia, technologický projekt pre výrobu Al odliatkov – ŠKODA
 6. 2008 - MILENIUM TRADING, spol. s r.o.: Stredisko na zhodnocovanie plastových odpadov Priemyselný park JUH Lučenec
 7. 2008 - Calmit, spol. s r.o.: Rozšírenie palivovej základne šachtovej pece ŠP 2 Výroba vápna – závod Margecany a Rozšírenie palivovej základne šachtovej pece ŠP 2 Výroba vápna – závod Žirany
 8. 2009 - PAVKON, spol. s r.o.: Elektráreň na bioplyn Lučenec
 9. 2009 - Martinská teplárenská, a.s.: Stavebné úpravy kotla K4 na biomasu a k tomu prislúchajúce objekty
 10. 2009 - Obchodná spoločnosť Mlyny: OSC Mlyny Nitra. Stacionárne spaľovacie zariadenie – záložného požiarneho čerpadla s dieselovým motorom Holzhauser Pumpen FH VD 10 80 07 EL (1 kpl), typ HIF 4 MNA 2008
 11. 2010 - Spaľovňa OLO a.s.: Linka na triedenie popola, škvary a ostatných materiálov
 12. 2010 - TRW Automotive (Slovakia), a.s.: Výrobný areál TRW Bytča – Lakovanie
 13. 2013- NOR-MAALI, s.r.o.: Dokumentácia k žiadosti o súhlas na dočasné užívanie veľkého zdroja znečisťovania
 14. 2014 - Clean Eternal Energy s.r.o.: Elektráreň na biomasu Brezno, Brezno – Mostáreň
 15. 2014 - MY FRESH FARM s.r.o.: Implementácia technológií hydropónneho pestovania zeleniny, Holice, okres Dunajská Streda I. etapa
 16. 2017 - Martinská teplárenská, a.s.: Vypracovanie emisno-technologického posudku podľa zákona č. 137/2010 Z.z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov odborne spôsobilou osobou
Overovanie správ o úrovni činnosti časti prevádzky a NER za daný rok
 1. 2014 - Mondi SCP, a.s.: Prevádzky Paroplynové zariadenie PPZ1, PPZ2 a Kotol K3 a Výroba celulózy a papiera
 2. 2014-2018 - Žilinská teplárenská, a.s.: Prevádzka Dvojpalivová kotolňa na zemný plyn naftový a hnedé uhlie
 3. 2014-2018 - Martinská teplárenská, a.s.
 4. 2014-2016 - SLOVMAG, a.s.
 5. 2014-2018 - Považská cementáreň, a.s.
Overovanie správ o emisiách skleníkových plynov za rok predchádzajúci
 1. 2008-2013 - Mondi SCP, a.s.: Prevádzky Paroplynové zariadenie PPZ1, PPZ2 a Kotol K3 a Výroba celulózy a papiera
 2. 2008-2012 - Metalurg Steel s.r.o.
 3. 2009-2011 - Eustream, a.s.
 4. 2012-2013 - Martinská teplárenská a.s.
 5. 2012-2013 - SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE a.s.: Elektrárne Vojany, závod, Elektrárne Nováky, závod
 6. 2012-2013 - Považská cementáreň, a.s. Ladce
 7. 2013 - SLOVMAG a.s., Lubeník
 8. 2015 - Mondi SCP, a.s.: Prevádzky Paroplynové zariadenie PPZ1, PPZ2 a Kotol K3 a Výroba celulózy a papiera
 9. 2015-2016 - SLOVMAG a.s., Lubeník
 10. 2015-2018 - Žilinská teplárenská a.s.: Prevádzka Dvojpalivová kotolňa na zemný plyn naftový a hnedé uhlie
 11. 2015-2018 - Považská cementáreň
 12. 2015-2018 - Martinská teplárenská a.s.
Správy o overení údajov pre výpočet bezodplatnej alokácia emisných kvót pre obdobie rokov 2013 – 2020
 1. 2011 - Calmit spol. s r.o.: Pre prevádzky Žirany, Tisovec, Margecany
 2. 2011 - Dolvap s.r.o.
 3. 2011 - Energy Snina, a.s.
 4. 2011 - Martinská teplárenská, a.s.
 5. 2011 - Mondi SCP, a.s., Ružomberok
 6. 2011 - Metalurg Steel_s.r.o.
 7. 2011 - Ipeľské tehelne, a.s.: Prevádzky Lučenec a Breznička
 8. 2011 - SLOVMAG a.s., Lubeník
 9. 2011 - HOLCIM (Slovensko), a.s.
 10. 2011 - Knauf Insulation s.r.o.
 11. 2011 - Považská cementáreň, a.s.
 12. 2011 - TONDACH SLOVENSKO, s.r.o.
 13. 2011 - KVARTET, a.s.
 14. 2011 - RONA, a.s.
 15. 2011 - PALMA Group, a.s.: Prevádzky Bratislava a Nové Mesto nad Váhom
 16. 2011 - Chemes, a.s. Humenné
 17. 2011 - OFZ a.s. Istebné
Plány monitorovania emisií CO2 vypracované v zmysle Nariadenia EÚ Komisie č. 601/2012 o monitorovaní a nahlasovaní emisií skleníkových plynov
 1. 2012 - PALMA Group Bratislava a.s.
 2. 2013 - POĽNONÁKUP HONT a.s.
Správy o overení údajov pre výpočet bezodplatnej alokácie emisných kvót pre obdobie rokov 2021 – 2027
 1. 2019 - Martinská teplárenská, a.s.
 2. 2019 - Považská cementáreň, a.s.
 3. 2019 – Žilinská teplárenská, a.s.
 4. 2019 – Calmit, spol. s.r.o. – prevádzky Žirany a Tisovec
Ostatné
 1. 1996 - ČKD Praha DIZ, a.s.: Štúdia o zmenách legislatívy v SR v oblasti ochrany ovzdušia so zameraním na NV SR č. 92/1996
 2. 2009 - Martinská teplárenská, a.s.: Správa zo štúdie – Optimalizácia spôsobu monitoringu emisií skleníkových plynov (CO2) na základe využitia inštalovaných kontinuálnych emisných monitorovacích systémov
 3. 2010 - Eustream, a.s.: Program znižovanie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 314/2010 Z. z. pre kompresorové stanice
 4. 2015 - Martinská teplárenská, a.s.: BREF a LCP – plynové motory a využitie zemného plynu ako paliva, odchod od uhlia a lignitu – Analýza referenčného dokumentu o LCP
 5. 2014, 2015 - Calmit, spol. s r.o.: Závody Tisovec, Žirany – Žiadosti o pridelenie emisných kvót SO2
 6. 2014-2018 - Calmit, spol. s r.o.: Závody Tisovec, Margecany, Žirany – Vypracovanie ročného hlásenia o množstvách a druhoch znečisťujúcich látkach vypúšťaných do ovzdušia ba urečenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia
 7. 2014-2018 - Calmit, spol. s r.o.: Závody Tisovec, Margecany, Žirany – Hlásenia do národného registra znečisťovania ( tlačivá SHMÚ)
 8. 2014-2018 – NOR-MAALI s.r.o.: Vypracovanie ročného hlásenia o množstvách a druhoch znečisťujúcich látkach vypúšťaných do ovzdušia ba urečenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia
 9. 2019 – LOKWOOD, s.r.o.: vypracovanie žiadosti o súhlas na stredný zdroj znečisťovania ovzdušia pre drvič drevného odpadu podľa zákona č. 137/2010 Z .z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov odborne spôsobilou osobou
 10. 2019 – A-Z Lokomat, s.r.o.: vypracovanie žiadosti o súhlas na stredný zdroj znečisťovania ovzdušia pre drvič drevného odpadu podľa zákona č. 137/2010 Z.z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov odborne spôsobilou osobou
 11. 2019 - NOVOGAL a.s.: vypracovanie súboru TPP a TOO
REACH


 1. 2010 - Calmit, spol. s r.o.: Predregistrácia látok v systéme REACH – vápno, hasené vápno, doline (identifikácia látok, požiadavky a postupy pri degradácii a registrácii, základný postup v REACH-IT, legislatíva súvisiaca s kategorizáciou spoločnosti pre určenie poplatkov, komunikácia s EULA, vypracovanie KBÚ v zmysle REACH ... )
 1. 2014 - Calmit, spol. s r.o.: Registrácia látky oxid vápenato-horečnatý CaOMgO v systéme REACH
Environmentálne audity


 1. 2009 - Tepláreň a.s., Považská Bystrica: Plnenie opatrení na rekultiváciu skládky škváry a popolčeka v lokalite „Žiar“ v k.ú. Považská Bystrica
 2. 2009 - BURDA S. G., spol. s r.o.: Preverenie dodržiavania podmienok stanovených SIŽP a preverenie dodržiavania ostatných opatrení uvedených v Rozhodnutí SIŽP
 3. 2010 - CHEMOLAK a.s.: Preverenie dodržiavania podmienok stanovených SIŽP a preverenie dodržiavania ostatných opatrení uvedených v Rozhodnutí SIŽP
 4. 2013 - MILEINUM TRADING, a.s.: Preverenie dodržiavania podmienok stanovených rozhodnutiami orgánov štátnej správy
 5. 2014 - BUČINA EKO, s.r.o.: Preverenie dodržiavania podmienok stanovených rozhodnutiami orgánov štátnej správy
 6. 2015 - TOWERCOM a.s.: Preverenie dodržiavania podmienok v OH
 7. 2016 - Danube Facility Services, s.r.o.: Preskúmanie dokumentácie v oblasti životného prostredia
 8. 2016 - Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r.o.: Audit z preskúmania dokumentácie
V oblasti životného prostredia
 1. 2016 - ENVIRAL, a.s.: Legislatívna a technická analýza bioplynovej stanice Hubice (plnenie podmienok v oblasti životného prostredia)
 2. 2016 - PRANGEL SLOVAKIA s.r.o.: Audit dokumentácie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
 3. 2017 - SOFTEC, spol. s.r.o.: Preskúmanie dokumentácie v oblasti životného prostredia
 4. 2017 - WILLI HOLDING a. s.: Preskúmanie dokumentácie v oblasti životného prostredia
 5. 2019 - Národná diaľničná spoločnosť, a.s.: Ekoaudit projektovej dokumentácie a stavebnej činnosti na úseku diaľnice D4R7
Žiadosti o nenávratný finančný príspevok


 1. 2008 - MILENIUM TRADING, a.s.: Stredisko na zhodnocovanie plastových odpadov
 2. 2008 - INTA, s.r.o.: Čistá domácnosť – použitý olej z kuchyne nepatrí do výlevky, ale do separovaného zberu
 3. 2009 - NOVOMONT, spol. s r.o.: Závod na zhodnocovanie odpadov z plastov Sabinov
 4. 2009 - INTA, s.r.o.: Čistá domácnosť – použitý olej z kuchyne nepatrí do výlevky, ale do separovaného zberu
 5. 2009 - T+T, a.s.: Separovaný zber papiera, plastov, skla, kompozitných obalov, kovov a BRO v Žiline
 6. 2009 - KFŠ - Delta, s.r.o.: Závod na materiálové zhodnocovanie polymérových odpadov pyrolýzou
 7. 2009 - Mesto Považská Bystrica: Rozšírenie a zefektívnenie separovaného zberu komunálnych odpadov v meste Považská Bystrica a integrovaných častiach
 8. 2009 - Biopellets energy SK, s.r.o.: Materiálové zhodnocovanie speletizovaného odpadu – výroba syngasu
 9. 2009 - Helpeko, s.r.o.: Ekologizácia spaľovne nebezpečných odpadov, Považská Bystrica
 10. 2009 - BYTES, s.r.o.: Zmena palivovej základne pre zníženie emisií CO2 a rekonštrukcia tepelných rozvodov v meste Detva
 11. 2010 - Obec Očová: Štúdia uskutočniteľnosti pre Projekt Bioplynová stanica v Očovej
 12. 2010 - Obec Rybany: Zberný dvor Rybany
 13. 2010 - Obec Banka: Zberný dvor Banka
 14. 2015 - Obec Koválovec: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Koválovec
 15. 2015 - Obec Marcelová: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Marcelová
 16. 2015 - Mesto Poltár: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Poltár
 17. 2015 - Obec Radošovce: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Radošovce
 18. 2015 - Obec Štefanov: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Štefanov
 19. 2015 - Obec Želiezovce: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Želiezovce
 20. 2016 - 2018 - Obce: Častkovce, Lednické Rovne, Piešťany, Mútne, Gabčíkovo, Abrahám, Topoľníky, Veľké Úľany, Ilava, Nitrianske Pravno: Štúdia uskutočniteľnosti, ako podklad k žiadosti o NFP – zberné dvory a kompostárne v obci Piešťany a Kvašov
Vodné hospodárstvo


(interné audity, vypracovanie resp. aktualizácia dokumentácie – vypracovanie havarijných plánov a prevádzkových predpisov pre zaobchádzanie zo škodlivými látkami, stokovú sieť a odlučovačov ropných látok (HP) a od.)

 1. 2010 - AHOLD Retail Slovakia, k.s.: Hypernova Michalovce, Zvolen
 2. 2012 - NOR-MAALI, s.r.o.: Havarijný plán vody
 3. 2013 - Calmit spol. s r.o.: Závody Tisovec, Margecany, Žirany
 4. 2013 - Mondi SCP, a.s.: Skládka odpadov Partizánska Ľupča - Havarijný plán vody
 5. 2014 - MILENIUM TRADING, a.s.
 6. 2014 - T+T, a.s.: Centrum zhodnotenia odpadov - Havarijný plán vody
 7. 2018 - Calmit spol. s r.o.: Závody Tisovec – aktualizácia Havarijný plán vody
Konferencie a semináre


 1. 2013: Konferencia: Efektívne zhodnocovanie komunálnych odpadov
 2. 2014: Konferencia: Efektívne zhodnocovanie komunálnych odpadov
 3. 2015: Konferencia: Nakladanie s odpadmi a požiadavky novej legislatívy
 4. 2016: Konferencia: Nový zákon o odpadoch v praxi – oficiálny komentár k zákonu
 5. 2016: Konferencia: Československá ENVIROnmenálna konferencia -ENVIRO Ostravice
 6. 2017: Konferencia: Nový zákon o odpadoch v praxi
 7. 2017: Konferencia: Československá ENVIROnmentálna konferencia -ENVIRO L. Ján
 8. 2017: Konferencia: Aktuálne požiadavky enviro-legislatívy – APEL
 9. 2018: Konferencia: Odpady e+
 10. 2018: Československá ENVIROnmentálna konferencia -ENVIRO Ostravice
 11. 2018: Bezplatné regionálne a vzdelávacie semináre k zákonu o odpadu. V spolupráci s Envirofondom
 12. 2018: Konferencia: Aktuálne požiadavky enviro-legislatívy – APEL
 13. 2018: SOPK: 2 x seminár: Aktuálne a pripravované zmeny v zákona o odpadoch
 14. 2019: Konferencia: Odpady e+
 15. 2019: Konferencia: Československá ENVIROnmentálna konferencia -ENVIRO L. Ján
 16. 2019: Bezplatné regionálne a vzdelávacie semináre k zákonu o odpadu. V spolupráci s Envirofondom
 17. 2019: Bezplatné regionálne a vzdelávacie semináre k zákonu o EIA - spoluorganizátor
 18. 2019: SOPK: 3 x seminár: Aktuálne a pripravované zmeny v zákona o odpadoch
 19. 2019: Konferencia: Aktuálne požiadavky enviro-legislatívy – APEL
Nezaradené


 1. 2019 - Psychiatrická nemocnica Hronovce: Expertíza využiteľnosti technológie spaľovne nebezpečného odpadu
 2. 2019 – Mondi SCP, a.s.: Odborné poradenstvo pri hodnotení životného prostredia v oblasti verejného zdravia, vyhodnotenia vývoju zdravotného stavu obyvateľstva v regióne a zhodnotenie vplyvu aktivít na vývoj zdravotného stavu 6,7-2019
 3. 2019 - KOSIT a.s.: Fáza 0 – Práce na projekte ZS Mojšová Lúčka a Skládka NO Sirník

pixel
mondi-scp-hlavny-partner-mbk-2015
logo
unnamed
stažený soubor.jfif
ladce_cementre
bucina_logo_alt01
javys-logo-doplnkovy-variant
4-01beb2f4c75b39df1008ff436b06c43a7345e2
logo NDS 1
upravene-logo-
logo bez ovecky priesvitne pozadie
unnamed (1)
stažený soubor
enviral
stažený soubor
crc_icon-compressor-2
tt-logo