Referencie

Komplexný enviromanažment pre spoločnosti


1) Calmit spol. s r. o.
2) TERNO Group k.s.
3) Metalurg_Steel, s.r.o.
4) Mondi SCP, a.s.
5) NOR – MAALI, s.r.o.
6) Martinská teplárenská, a.s.
7) T+T, a.s.
EIA/SEA - Oznámenia o zmene činnosti, zámery, správy a posudky podľa zákona o posudzovaní vplyvu na ŽP


I. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti 1) 2010 – TRW Automotive (Slovakia), a.s. – „Výrobný areál TRW Bytča – Lakovanie“
2) 2010 – Mondi SCP, a.s. Ružomberok – „Zvýšenie energetickej efektívnosti procesu výroby celulózy v Mondi SCP, a.s. Ružomberok“
3) 2011 – Univerzitná nemocnica Bratislava – „Oprava spaľovne nemocničných odpadov ekologizácia spaľovacieho procesu a rekonštrukcia čistenia spalín za účelom dosiahnutia podmienok pre najlepšiu dostupnú technológiu (BAT) definovaných v dokumente BREF pre spaľovanie odpadu“.
4) 2011 – Mondi SCP, a.s. Ružomberok – „Optimalizácia procesov výroby celulózy v podmienkach Mondi SCP, a.s. Ružomberok“
5) 2011 – ŽILINA REAL s.r.o. – „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu formou riadenej aeróbnej fermentácie – úprava priestorových hraníc projektu“.
6) 2012 – Calmit, spol. s r. o. – „Linka na úpravu vápenca – Lom Tisovec“.
7) 2012 – Calmit, spol. s r. o. – „Doprava pevného paliva a vápenca do šachtových pecí a Dávkovanie hydrátu do spalín“, v závode Vápenka Žírany
8) 2012 – Mondi SCP, a.s. – „Zvýšenie energetickej efektívnosti procesu výroby celulózy“.
9) 2013 – Calmit, spol. s.r.o. – „Dopravné cesty a zvýšenie kapacity preskladňovania kusového vápna“ v závode Vápenka Žirany
10) 2013 – Calmit. spol. s.r.o. – „Výpal vápna mletým petrolkoksom v jednošachtovej peci“ v závode Vápenka Žirany
11) 2013 – Mondi SCP, a.s. – „Výmena pece na vápno v MONDI SCP a.s. Ružomberok“
12) 2014 – Martinská Teplárenská, a.s – „Ekologizácia tepelného zdroja II.etapa – kotol K 8 a turboregulátor TG4“
13) 2014 – Považská cementáreň, a.s. – „Rozšírenie počtu druhov zhodnocovaných odpadov – zmena integrovaného povolenia“
14) 2014 – Považská cementáreň, a.s. – „Rozšírenie počtu druhov používaných palív – zmena integrovaného povolenia“
15) 2014 – Kosit, a.s. – “Linka na úpravuodpadov pred zhodnotením”
16) 2014 – Mondi SCP – „Projekt 2000 v Mondi SCP, a.s. Ružomberok“
17) 2014 – T+T, a.s. – „Intenzifikácia zhodnotenia a energetického využitia komunálneho odpadu, Dolný Hričov a Horný Hričov, areál T+T, a.s.
18) 2015 – Mondi SCP, a.s. – „Práčka plynov na SČOV Hrboltová – zníženie emisií znečisťujúcich látok inštaláciou práčky odsávanej vzdušniny“
19) 2015 – SlovTan Contract Tannery spol. s r.o. – „ Modernizácia námokových a činiacich technologických uzlov“
20) 2015 – Mondi SCP, a.s. – „Chladič spalín pre pec na vápno v Mondi SCP, a.s. Ružomberok“
21) 2015 – Považská cementáreň, a.s – „Slinkové hospodárstvo – etapa 1, PC Ladce – zmena integrovaného povolenia“
22) 2015 – Mondi SCP, a.s. – „Práčka plynov na SČOV Hrboltová- zníženie emisií znečisťujúcich látok inštaláciou práčky odsávanej vzdušniny“.
23) 2015 – Združenie obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany – „Dobudovanie kanalizácie Združenia obcí kanalizácia Vrbové – Krakovany“
24) 2016 – Mondi SCP – „Nová spaľovacia pec pre náhradnú likvidáciu neskondenzovateľných plynov II. Zámery a Oznámenia o SD 1) 1994 – NsP Prešov – „Spaľovňa nemocničného odpadu SU-24“.
2) 1995 – SCP, a.s. Ružomberok – „Rekonštrukcia energetiky“.
3) 1997 – ŽOS, Zvolen – „Rekonštrukcia spaľovacej pece odpadov“.
4) 1997 – Slovenský hodváb, a.s. Senica – „Rekonštrukcia spaľovne tuhých odpadov“.
5) 1997 – SCP, a.s. Ružomberok – „Rekonštrukcia papierenského stroja č. 7 a rozšírenie kapacity“.
6) 2000 – NsP Galanta – „Rekonštrukcia spaľovacej pece v NsP Galanta“.
7) 2001 – SCP, a.s. Ružomberok – „Rekonštrukcia celulózky“ a „Rozšírenie areálu SKI PARK, a.s. Ružomberok“.
8) 2002 – SUPRABAL PAPER a.s. Ružomberok – Rekonštrukcia PS 1.
9) 2003 – SAVAS – Bobrovník Výstavba rekreačného a športového.
10) 2003 – 2004 NEUSIEDLER SCP a. s. Ružomberok – Zvýšenie kapacity výroby sulfátovej buničiny.
11) 2004 – Smrečina Holding I., a.s., Banská Bystrica – Rekonštrukcia Píly.
12) 2004 – ZSNP a. s., Žiar nad Hronom – Tavenie hliníkových odpadov v jestvujúcom zariadení.
13) 2004 – Smrečina Holding I., a.s., Banská Bystrica – „Modernizácia linky č. 2 na výrobu nelisovaných drevovláknitých dosiek“ a Výstavba Píly Jánošovka v Čiernom Balogu ..
14) 2006 – SYNTECH s.r.o., Bratislava – Kovovýroba – Prevádzka finalizačných operácií Sereď.
15) 2006 – HOLCIM Slovensko, a.s., Investičná akcia – „Rozšírenie postupu ťažby cementárenských sialitických surovín Sološnica – Hrabník v dobývacom priestore Sološnica I“ a „Rozšírenie dobývacieho priestoru vápencového lomu Vajarská v dobývacom priestore Rohožník III“.
16) 2007 – Technické služby mesta Ružomberok – Rekultivácia skládky Biela Púť a následné rozšírenie kapacity o novú kazetu.
17) 2008 – WIEGEL Žiarové zinkovanie, s.r.o. – Rozšírenie kapacity výroby prevádzky finalizačných operácií, Sereď.
18) 2008 – DIVERSO LIPTOV – Apartmánové bývanie Malinô Brdo.
19) 2008 – NEMAK Slovakia, s.r.o. – Linka na recykláciu odlievacích pieskov.
20) 2009 – CHEMOLAK a.s., – Spaľovňa priemyselných odpadov CHEMOLAK a.s. Smolenice.
21) 2009 – T+T, a.s. Žilina – Linka na zhodnocovanie biomasy.
22) 2009 – KFŠ Delta Bardejov, a.s. – Závod na materiálové zhodnocovanie polymérnych odpadov pyrolýzou.
23) 2009 – Spoločnosť Stredné Považie a.s. – Zhodnocovanie BRO a rozšírenie skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný – Skládka odpadov LUŠTEK, Dubnica nad Váhom.
24) 2009 – Obec Rybany – „Zberný dvor – Stredisko separovaného zberu, Rybany“.
25) 2009 – Obec Palárikovo – „Priemyselný park Palárikovo – technická infraštruktúra“.
26) 2009 – Moldavský recyklačný podnik š.p. Moldava nad Bodvou – „Spracovateľský areál odpadov Moldava nad Bodvou“.
27) 2010 – GIRA ENERGIA – „Výroba syntézneho plynu termochemickým splyňovaním odpadovej biomasy v Giraltovciach“.
28) 2010 – Obec Bajtava – „Prevádzka na zhodnocovanie ostatných odpadov technológiou „Ecocycling“ v k.ú. Bajtava.
29) 2010 – Obec Veľké Kosihy – „Prevádzka na triedenie odpadov a zhodnocovanie ostatných odpadov technológiou „Ecocycling“ v k.ú. Veľké Kosihy“.
30) 2010 – Calmit spol. s r. o. – „Pokračovanie ťažby vápenca v dobývacom priestore Tisovec“ a „Zvyšovanie ťažby vápenca v dobývacom priestore Tisovec“.
31) 2010 – Jadrová a vyraďovacia spoločnosť a.s. (JAVYS) – „Zariadenie pre nakladanie s IRAO a ZRAM Mochovce“.
32) 2010 – Smrečina Hofatex a.s. – „Výstavba sila na drevný odpad a prevádzka technologického zariadenia na výrobu peletiek, resp. brikiet z drevného odpadu“.
33) 2010 – Abades s. r. o. – „Výroba potravinárskeho CO2 – Palárikovo“.
34) 2011 – Dalkia Industry Žiar nad Hronom, a.s. – „Predĺženie životnosti odkaliska popolčeka“.
35) 2012 – NOR MAALI, s.r.o. – „Zvýšenie výroby náterových hmôt, Sládkovičovo “.
36) 2012 – PILINY Ladce, s.r.o. – „PRIEMYSELNÝ AREÁL Ladce“.
37) 2012 – HDO SK s.r.o. – ,,Rekonštrukcia galvanizovne a zneškodňovacej stanice“.
38) 2012 – JAVYS a.s. – ,,Finálne spracovanie kvapalných rádioaktívnych odpadov JAVYS, a.s. v lokalite Mochovce“.
39) 2012 – JAVYS a.s. – „Technológie pre spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov JAVYS a.s. v lokalite Jaslovské Bohunice.
40) 2014 – ARCHÍV SB, s.r.o. – „Bioplynová stanica Liptovský Mikuláš“.
41) 2014 – HESCON s.r.o. – „KFTS FACTORY CONSTRUCTION & REMODELING PROJECT
42) 2014 – Mesto Hurbanovo – Oznámenie o SD- „Program odpadového hospodárstva mesta Hurbanovo na roky 2011 – 2015
43) 2014 – Brantner Nové zámky – „Centrum odpadového hospodárstva Nové Zámky“.
44) 2014 – NEOCHEM s.r.o. – „Zariadenie na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi – Výrobná jednotka BLOWDEC® 250/500 kW“.
45) 2015 – Žilinská teplárenská, a.s. – „Výroba umelého kameniva a stavebných zmesí“
46) 2015 – T+T, a.s. – „Skládka odpadov Žiar nad Hronom – III.etapa“ III. Správy o hodnotení vplyvu na životné prostredie 1) 1995 – NsP Prešov – „Spaľovňa nemocničného odpadu SU-24“.
2) 1996 – SCP, a.s. Ružomberok – „Vytesňovacie varenie“.
3) 1997 – SCP, a.s. Ružomberok – „Rekonštrukcia energetiky SCP, a.s. Ružomberok“.
4) 1998 – KLF – ZVL, a.s. Kysucké Nové Mesto – „Rekonštrukcia spaľovne tuhých odpadov.“
5) 1999 – SCP, a.s. Ružomberok – „Výroba zrážaného uhličitanu vápenatého“.
6) 2000 – Košice – Šaca – Ekologická a ekonomická štúdia: „Možnosti likvidácie odpadov v spaľovni nebezpečného odpadu Šaca“ z prevádzok nachádzajúcich sa na území Košice – Šaca, vrátane VSŽ, a.s. Košice.
7) 2001 – SCP, a.s. Ružomberok – „Zhodnotenie súčasnej výroby buničín v a jej dopadov na životné prostredie.“
8) 2001 – SKI PARK, a.s. Ružomberok – „Rekonštrukcia kabínovej lanovej dráhy Hrabovo – Malinô Brdo a nahradenie lyžiarskeho vleku H 210 sedačkovou lanovkou na lokalite Malinô Brdo.“
9) 2001 – SCP, a.s. Ružomberok – „Rekonštrukcia a modernizácia celulózky v SCP, a.s. Ružomberok.“ a „Rekonštrukcia výroby papiera v SCP, a.s. Ružomberok.“
10) 2001 – SCP, a.s. Ružomberok – „Zhodnotenie súčasnej výroby papiera na PS 8 v a jej dopadov na životné prostredie.
11) 2004 – Smrečina Holding I a. s. Banská Bystrica – „Rekonštrukcia píly“.
12) 2006 – HOLCIM Slovensko, a.s., Investičná akcia – Rozšírenie postupu ťažby cementárenských sialitických surovín Sološnica – Hrabník v dobývacom priestore Sološnica I.. a „Rozšírenie dobývacieho priestoru vápencového lomu Vajarská v dobývacom priestore Rohožník III.“
13) 2007 – MONDI BP – Rozšírenie výroby celulózy.
14) 2008 – SWP, s.r.o. – Veterný park Žihárec.
15) 2008 – Calmit spol. s.r.o. – Rozšírenie výroby vápna v prevádzke Závod na výrobu vápna Tisovec.
16) 2008 – SWP, s.r.o. – „Veterný park Vrakuň“ a „Veterný park Okoč“.
17) 2009 – CHEMOLAK a.s., – Spaľovňa priemyselných odpadov CHEMOLAK a.s. Smolenice.
18) 2009 – Mesto Žilina – Inštalácia fermentorov – linka na zhodnocovanie biomasy.
19) 2010 – Spoločnosť Stredné Považie, a.s., Trenčín – „Zhodnocovanie BRO a rozšírenie skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný – Skládka odpadov Luštek, Dubnica nad Váhom.“
20) 2010 – JAVYS – „Zariadenie pre nakladanie s IRAO a ZRAM Mochovce.“
21) 2012 – NOR MAALI, s.r.o. – „Zvýšenie výroby náterových hmôt, Sládkovičovo. “
22) 2013 – JAVYS a.s. – ,,Finálne spracovanie kvapalných rádioaktívnych odpadov JAVYS, a.s. v lokalite Mochovce“.
23) 2013 – JAVYS a.s. – ,,Technológie pre spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov JAVYS, a.s. v lokalite Jaslovské Bohunice“.
24) 2015 – NEOCHEM – „Zariadenie na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi – výrobná jednotka BLOWDEC® 250/500 kW“.
25) 2015 – Mondi SCP, a.s. – „Projekt 2000 v Mondi SCP, a.s. Ružomberok
26) 2015 – T+T, a.s. – „Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov Žilina – Považský Chlmec“ IV. Posudky na správy o hodnotení 1) 1997 – Bukóza, a.s. Vranov n. Topľou – Posudok v zmysle § 19 zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. v platnom znení o posudzovaní vplyvov na životné prostredie k vydaniu stanoviska MŽP SR na realizáciu akcie Modernizácia výroby celulózy a výstavbu papierne.
2) 1997 – Volkswagen Slovakia, a.s. Bratislava – Posudok v zmysle § 19 zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. v platnom znení o posudzovaní vplyvov na životné prostredie k vydaniu stanoviska MŽP SR na realizáciu akcie „Doplnenie lakovne karosérií“.
3) 1998 – SLOVALCO, a.s. Žiar nad Hronom – Posudok v zmysle § 19 zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. v platnom znení o posudzovaní vplyvov na životné prostredie k vydaniu stanoviska MŽP SR na realizáciu akcie „Rozšírenie elektrolytickej výroby a spracovania hliníka“.
4) 1999 – Volkswagen Slovakia, a.s. Bratislava – Posudok v zmysle § 19 zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. v platnom znení o posudzovaní vplyvov na životné prostredie k vydaniu stanoviska MŽP SR na realizáciu akcie „Nová lakovňa karosérií“.
5) 2002 – Považská cementáreň Ladce – Posudok v zmysle § 19 zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. v platnom znení o posudzovaní vplyvov na životné prostredie k vydaniu stanoviska MŽP SR na realizáciu akcie Energetické zhodnocovanie odpadov – mäsokostnej múčky a živočíšnych tukov spoluspaľovaním v cementárenskej rotačnej peci.
6) 2003 – Slovenská Uhoľná Elektráreň Nováky s. r. o. – Posudok v zmysle § 19 zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. v platnom znení o posudzovaní vplyvov na životné prostredie k vydaniu stanoviska MŽP SR.
7) 2004 – Slovnaft a. s. Bratislava – Posudok v zmysle § 19 zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. v platnom znení o posudzovaní vplyvov na životné prostredie k vydaniu stanoviska MŽP SR na realizáciu akcie Prepravná trasa ropných produktov a prekladisko olejov – zlepšenie súčasného stavu.
8) 2004 – KIA MOTORS Slovakia, s. r. o. Žilina – odborný posudok k vydaniu súhlasu v zmysle § 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 478/2002 Z. z. na umiestnenie a povolenie stavby SO 300 Lakovňa – vzduchotechnika – Závod na výrobu automobilov.
9) 2005 – KIA MOTORS Slovakia, s. r. o. Žilina – odborný posudok k vydaniu súhlasu v zmysle § 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 478/2002 Z. z. na umiestnenie a povolenie stavby: Vykurovanie objektov v závode na výrobu automobilov KIA Motors Slovakia.
10) 2005 – Coproject, a.s., Bratislava – Posudok v zmysle § 19 zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. v platnom znení o posudzovaní vplyvov na životné prostredie k vydaniu stanoviska MŽP SR na realizáciu akcie Lakovňa v závode Peugeot PSA Trnava.
11) 2006 – HOLCIM Slovensko, a.s. – Posudok v zmysle § 19 zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. v platnom znení o posudzovaní vplyvov na životné prostredie k vydaniu stanoviska MŽP SR na realizáciu akcie „Spoluspaľovanie nebezpečných odpadov v RC PC2 v závode Rohožník“.
12) 2007 – TECTON Slovakia, s.r.o. – Posudok v zmysle § 36 zákona NR SR č. 24/2006 z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie na správu „Výroba polotovarov pre Samsung“.
13) 2007 – Mesto Bratislava – Posudok v zmysle § 36 zákona NR SR č. 24/2006 z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie na správu „Energetická koncepcia mesta Bratislavy pre roky 2008-2012“.
14) 2008 – ORAVIA, s.r.o. – posudok v zmysle § 36 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie na správu SKI Areál Námestovské Pilsko
15) 2008 – LENTIVENT spol. s r. o. – posudok v zmysle § 36 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie na správu Veterné elektrárne Báb.
16) 2008 – NIKONA, s.r.o. – posudok v zmysle § 36 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie na správu Výroba peletiek z drevnej biomasy v priemyselnom parku Kružlov.
17) 2008 – MILENIUM TRADING, s.r.o. – posudok v zmysle § 36 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie na správu Stredisko zhodnocovania plastových odpadov – Lučenec.
18) 2008 – Mondi SCP, a.s., Ružomberok – posudok v zmysle § 36 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie na správu Úprava a energetické zhodnotenie kalov z čistenia priemyselných vôd Mondi SCP, a.s. Ružomberok.
19) 2008 – ENAIRGY Veterná energia, s.r.o. – posudok v zmysle § 36 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie na správu Veterný park Hradište pod Vrátnom.
20) 2008 – Coprojekt, a.s. – posudok v zmysle § 36 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie na správu Logisticko dodávateľské centrum Trnava.
21) 2009 – Green Energy Slovakia, s.r.o. – posudok v zmysle § 36 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie na správu Veterný park Cerová II., lokalita Kopánky.
22) 2009 – Mesto Snina – odborný posudok v zmysle § 36 zákona č. 24/2006 Z.z. k navrhovanej činnosti Regionálne centrum pre zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Snina.
23) 2009 – Marin Augustín Autovrakovisko MATTY – odborný posudok v zmysle § 36 zákona č. 24/2006 Z.z. k navrhovanej činnosti Zber a spracovanie starých vozidiel – k.ú. Igram.
24) 2009 – Mesto Myjava – odborný posudok v zmysle § 36 zákona č. 24/2006 Z.z. k navrhovanej činnosti Regionálne centrum pre zhodnocovanie BRO v meste Myjava.
25) 2009 – Invest Tatra, s.r.o. – odborný posudok v zmysle § 36 zákona č. 24/2006 Z.z. k navrhovanej činnosti Prestavby, prístavba a nadstavba hotela Panoráma, Štrbské Pleso – objekt „B“.
26) 2009 – Mesto Žiar nad Hronom – odborný posudok v zmysle § 36 zákona č. 24/2006 Z.z. k navrhovanej činnosti Centrum zhodnocovania odpadov Žiar nad Hronom.
27) 2009 – Biopellets energy SK, s.r.o. – odborný posudok v zmysle § 36 zákona č. 24/2006 Z.z. k navrhovanej činnosti Materiálové zhodnocovanie speletizovaného odpadu – výroba syngasu v obci Hankovce. – ešte neukončené
28) 2009 – Obec Majcichov – odborný posudok v zmysle § 13 zákona č. 24/2006 Z.z. na strategický dokument Zmena 06/2008 Územného plánu obce Majcichov – ešte neukončené
29) 2009 – GREEN ENERGY SLOVAKIA, s.r.o. –odborný posudok v zmysle § 36 zákona č. 24/2006 Z.z. k navrhovanej činnosti Veterný park Nitra – Zbehy
30) 2010 – PR Krajné, s.r.o. – odborný posudok v zmysle § 36 zákona č. 24/2006 Z.z. k navrhovanej činnosti Recyklácia syntetických textílií.
31) 2010 – Technické služby mesta Námestovo – odborný posudok v zmysle § 36 zákona č. 24/2006 Z.z. k navrhovanej činnosti „Mechanicko – biologická úprava a zhodnocovanie rastlinného komunálneho odpadu v Námestove“.
32) 2010 – Bučina DDD, spol. s r. o. – odborný posudok v zmysle § 36 zákona č. 24/2006 Z.z. k navrhovanej činnosti „Zníženie emisií znečisťujúcich a pachových látok a rozšírenie prípravy, sušenia a triedenia triesok vo výrobe drevotrieskových dosák v Bučine DDD, spol. s r. o., Zvolen“.
33) 2011 – Tlačiareň Slovenská Grafia, a.s. – odborný posudok v zmysle § 36 zákona č. 24/2006 Z.z. k navrhovanej činnosti „Revitalizácia výroby“.
34) 2011 – VAS s.r.o. Žilina – Mojšova Lúčka – odborný posudok v zmysle § 36 zákona č. 24/2006 Z.z. k navrhovanej činnosti „Termické zhodnocovanie odpadu v spoločnosti VAS Žilina – Mojšova Lúčka“.
35) 2012 – NAVI-GRAF s.r.o. – odborný posudok vypracovaný v zmysle § 36 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. k navrhovanej činnosti ,,Tlačiarenská linka KBA COMPACT C 215, Vozokany“.
36) 2015 – SELYZ-NÁBYTOK, s.r.o. – „Rozšírenie výrobných kapacít – Čalunnícka dielňa nábytku č.4“
37) 2015 – EUROPUR s.r.o. – „Linka anodickej oxidácie hliníka II.“
IPPC - poradenstvo podľa zákona o integrovanej prevencii a kontrole


1) 2003 – Poskytnutie technickej a právnej pomoci pri vybavovaní integrovaného povolenia pre Regionálnu skládku odpadov nie nebezpečného a nebezpečného odpadu v Partizánskej Ľupči.
2) 2004 – EKOTES s. r. o. Lučenec – Vypracovanie Žiadosti o vydanie povolenia prevádzky podľa zákona o IPKZ pre skládku odpadov Čurgov.
3) 2004 – Peugeot PSA, Trnava – „Montážny závod automobilov Trnava: Objekt SO 03 – Lakovňa“.
4) 2004 – Tehelňa Gbely, s. r. o. – „Tehelňu Gbely.“
5) 2004 – Galvanika s. r. o. Dolná Breznica – „Galvanizovňa“
6) 2004 – Pohronské strojárne, a.s, Hliník nad Hronom – „Kuplové pece na výrobu liatiny.“
7) 2004 – CERAM ČAB a. s. Nové Sady – „Výrobu keramických výrobkov spoločnosti.“
8) 2004 – Matador a. s. Púchov – „Firemnú Tepláreň.“
9) 2004 – Calmit spol. s.r.o.– „Výrobu vápna v závode Žirany.“
10) 2004 – Pohronské strojárne, a.s. – „Kuplových pecí v Hliníku nad Hronom“
11) 2005 – Slovenská Paroplynová spoločnosť a. s. Ružomberok – „Energetika a obslužné činnosti“.
12) 2005 – MONDI BUSINESS PAPER SCP, a.s., Ružomberok –„Čistiareň odpadových vôd.„
13) 2005 – Calmit spol. s.r.o.–Výroba vápna v závode Tisovec.“
14) 2006 – Medzičiližie, a.s., Čiližská Radvaň – „Hydinársky dvor Sap a pre Farmu Baloň.„
15) 2006 – MONDI BUSINESS PAPER SCP, a.s., Ružomberok – „Výroba papiera“ a „Kotol na drevný odpad.“ .
16) 2006 – Družstvo Podielnikov Včelince – „Chov ošípaných Chanava.“
17) 2006 – Hydina Súlovce – „Chov hydiny v Súlovciach.“
18) 2006 – Calmit spol. s.r.o.– „Výroba vápna Žirany.“
19) 2007 – Calmit spol. s.r.o.– „Výrobu vápna Margecany.“
20) 2007 – TONDACH, s.r.o. – „Výroba pálených škridiel, Nitrianske Pravno.“
21) 2007 – MONDI BUSINESS PAPER SCP, a.s., Ružomberok – „Výroba celulózy.“
22) 2007 – SYNTECH, s.r.o., Bratislava – „Kovovýroba – prevádzka finalizačných operácií Sereď.“
23) 2007 – Calmit spol. s.r.o.– „Výroba vápna Žirany“.
24) 2007 – NEMAK Slovakia, s.r.o. – „Výroba hliníkových odliatkov, Žiar nad Hronom.“
25) 2007 – Calmit spol. s.r.o.– „Výroba vápna v závode Tisovec v súvislosti s realizáciou investičnej akcie „Stavba dvoj-šachtovej pece na výpal vápna“.
26) 2007 – METALURG STEEL, s.r.o., Bratislava –„Prevádzka Dubnica nad Váhom.“
27) 2008 – NEMAK Slovakia, s.r.o. – Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia.
28) 2008 – WIEGEL Žiarové zinkovanie, s.r.o. –„ Rozšírenie kapacity výroby prevádzky finalizačných opatrení, Sereď.“
29) 2008 – TEHELŇA GBELY, s.r.o. – „Tehelňa Gbely.“
30) 2008 – METALURG STEEL, s.r.o., Bratislava – „Prevádzku Dubnica nad Váhom.“
31) 2008 – Calmit spol. s.r.o. – „Výroba vápna Margecany„ a „Výroba vápna Žirany.“
32) 2009 – Calmit spol. s.r.o. – „Výrobu vápna – vápenka Žirany“ a „Výroba vápna – závod Tisovec.“
33) 2010 – Martinská teplárenská, a.s. – „Likvidácia mazutového hospodárstva“.
34) 2011 – HDO s.r.o. – „Prevádzka Myjava“
35) 2011 – Mondi SCP, a.s. Ružomberok – „Výroba sulfátovej buničiny“.
36) 2012 – Mondi SCP, a.s. Ružomberok – „Zvýšenie energetickej efektívnosti procesu výroby celulózy v Mondi SCP, a.s. Ružomberok“.
37) 2013 – Mondi SCP, a.s. – „Výmena pece na vápno v MONDI SCP a.s. Ružomberok“.
38) 2013 – Mondi SCP, a.s. – aktualizácia podmienok integrovaného povolenia v prevádzkach „Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča“ a „ČOV Hrboltová“
39) 2013 – Calmit spol. s r.o. – „Dopravné cesty a zvýšenie kapacity preskladňovania kusového vápna v závode Calmit Žirany“
40) 2013 – Calmit spol. s r.o. – „Optimalizácia odprášenia technologických uzlov v závode Calmit Tisovec“
41) 2014 – Calmit spol. s r.o. – „Výpal vápna mletým petrolkoksom v jednošachtovej peci v závode Žirany.“
42) 2015 – Martinská teplárenská, a.s. – „Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia prevádzky Ekologizácia tepelného zdroja II. etapa – kotol K8 a TG4“.
43) 2015 – Calmit spol. s r.o. – Žiadosť o zrušenie integrovaného povolenia prevádzky Calmit spol. s r.o., závod Margecany“.
44) 2015 – T+T, a.s. – Zmena –„ Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia prevádzky, Intenzifikácia zhodnotenia a energetického využitia komunálneho odpadu Dolný a Horný Hričov“.
45) 2015 – Calmit spol. s.r.o. – „Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia prevádzky, Dopravné cesty a zvýšenie kapacity preskladňovania kusového vápna, Calmit spol. s r.o. závod Vápenka Žirany“.
46) 2015 – Calmit spol. s.r.o. – „Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia prevádzky, Výpal vápna mletým petrolkoksom v jednošachtovej peci, Calmit spol. s r.o., závod Vápenka Žirany“
47) 2015 – MACH TRADE spol. s r.o. – „Žiadosť o vydanie integrovaného povolenia, Spracovanie a recyklácia použitých batérií a akumulátorov“.
48) 2015 – Martinská teplárenská, a.s. – „Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia podľa zákona č 39/2013 Z.z. o IPKZ, Povolenie osobitného režimu pre zariadenia CZT“.
Interné audity dodržiavania podmienok stanovených integrovaným povolením


1) 2009 – BURDA PRINT CEE s.r.o. – Audit dodržiavania podmienok integrovaného povolenia, preverenie dodržiavania opatrení uvedených v rozhodnutí a odporúčania v oblasti životného prostredia pre skončenie činnosti v prevádzke.
2) 2009 – TEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica – Audit dodržiavania podmienok integrovaného povolenia, preverenie požiadaviek v zmysle zákona o ochrane ovzdušia, preverenie požiadaviek v zmysle zákona o vodách.
3) 2010 – Chemolak, a.s. – Audit dodržiavania podmienok integrovaného povolenia, preverenie požiadaviek v zmysle zákona o ochrane ovzdušia, preverenie požiadaviek v zmysle zákona o vodách.
4) 2011 – 2015 – Calmit spol. s r. o. –v závodoch Calmit Žirany, Tisovec a Margecany.
5) 2012 a 2013 – Mondi SCP, a.s. (prevádzky: Papierenský stroj č. 1, č. 16, č. 17 a č. 18, ČOV Hrboltová, Energetika a obslužné činnosti, Výroba sulfátovej buničiny, Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča,
Odpadové hospodárstvo - audity, štúdie, systémy


1) 2002 – NEUSIEDLER SCP a. s. Ružomberok – Analýza odpadového hospodárstva v prevádzke Výroba celulózy, poradenstvo pri eliminácii merkaptanov.
2) 2006 – Calmit, s.r.o. – Audit odpadového hospodárstva v prevádzke Výroba vápna – závod Žirany.
3) 2006 – Calmit, s.r.o. Audit odpadového hospodárstva v prevádzke Výroba vápna – závod Tisovec.
4) 2006 – Metalurg Steel, s.r.o. – Audit OH + Projekt komplexného manažmentu odpadov, pre prevádzku na výrobu ocele a spracovanie železných kovov, Dubnica nad Váhom.
5) 2007 – Rautenbach/Nemak, Slovakia, Audit OH v prevádzke Výroba hliníkových odliatkov, Žiar nad Hronom.
6) 2007 – Poyri/Basler&Hofmann – poradenstvo pre projekt švajčiarskej vládnej dotácie na výstavbu spaľovní nemocničného odpadu v Čadci.
7) 2007 – AHOLD Retail, k.s. – Audit odpadového hospodárstva siete obchodných prevádzok.
8) 2008 – AHOLD Retail, k.s. – Vytvorenie a zavedenie nového systému odpadového hospodárstva siete obchodných prevádzok.
9) 2008 – Poyri/Basler&Hofmann – poradenstvo pre projekt švajčiarskej vládnej dotácie na výstavbu spaľovne nemocničného odpadu v Trnave.
10) 2009 – T+T, a.s., Žilina – Systém separovaného zberu komunálneho odpadu.
11) 2010 – Mesto Považská Bystrica – Koncepcia „Komplexného riešenia zberu, nakladania, separovania a zneškodňovania komunálneho odpadu v meste Považská Bystrica v budúcom období“.
12) 2010 – Calmit, spol. s r.o. – Audit odpadového hospodárstva v prevádzke Výroba vápna – závod Tisovec.
13) 2011 – EVPÚ, a.s. – Štúdia – Spracovanie legislatívnej problematiky komplexu na výrobu energií z odpadov /I. a II. fáza/.
14) 2013 – MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. – Nakladanie s komunálnymi odpadmi v Trenčianskom samosprávnom kraji (Štúdia súčasného stavu OH a návrhy riešení)
15) 2014 – Mesto Hurbanovo – Program odpadového hospodárstva mesta Hurbanovo na roky 2011 – 2015
16) 2014 – Obec Toporec – Program odpadového hospodárstva obce Toporec na roky 2011 – 2015
17) 2014 – AHOLD Retail Slovakia, k.s. – Programy odpadového hospodárstva pre filiálky Hypernova: Bratislava, Nitra, Pezinok, Nové Zámky, Dunajská Streda, Levice, Zvolen, Trenčín, Považská Bystrica, Prievidza, Rimavská Sobota, Lučenec, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Spišská Nová Ves, Prešov, Košice, Bardejov, Michalovce Košice, Alberty Bratislava: Haanova, Romanova, Hálova. Bajkalská.
18) 2014 – Calmit, spol. s r.o.- Program odpadového hospodárstva pre prevádzku Výroba vápna- závod Žirany
19) 2014 – Calmit, spol. s r.o. – Program odpadového hospodárstva pre prevádzku Výroba vápna – závod Tisovec
20) 2014 – Calmit, spol. s r.o. – Program odpadového hospodárstva pre prevádzku Výroba vápna – závod Margecany
21) 2015 – EkoPower , s.r.o. – „Nakladanie s komunálnym odpadom v Trnavskom kraji“
22) 2015 – mesto Liptovský Mikuláš – „Analýza nakladania s vybranými zložkami komunálneho odpadu“
Projektový manažment - investičné akcie "na kľúč"


1) 1996 – NsP Trenčín – Rekonštrukcia spaľovne SP 2402/E.
2) 1997 – MERINA Trenčín – Ekologizácia spaľovne tuhých odpadov SP 2402/E.
3) 1997 – Slovenský hodváb, a.s. Senica – Rekonštrukcia spaľovne tuhých odpadov.
4) 1999 – NsP Galanta – Ekologizácia spaľovne tuhých odpadov.
5) 2002 – NsP Galanta – Rekonštrukcia spaľovacej pece.
6) 2006 – FN Trenčín – Rekonštrukcia spaľovne nemocničného odpadu s osadením dioxínového filtra.
7) 2009 – CHEMOLAK, a.s. Smolenice – Výstavba spaľovne priemyselných odpadov (zatiaľ neukončené).
8) 2010 – MILENIUM TRADING, a.s. – Stredisko na zhodnocovanie plastových odpadov
9) 2011 – Univerzitná nemocnica Bratislava – Oprava spaľovne nemocničných odpadov – ekologizácia spaľovacieho procesu a rekonštrukcia čistenia spalín za účelom dosiahnutia podmienok pre lepšiu dostupnú technológiu (BAT) definovaných v dokumente BREF pre spaľovanie odpadu.
10) 2012 – Calmit spol. s. r. o. – „Linka na úpravu vápenca Lom Tisovec“ (2013 – trvalá prevádzka).
Ochrana ovzdušia - emisno-technologické odborné posudky, overovanie správ o emisiách skleníkových plynov


I. Emisno–technologické odborné posudky (Ing. Mgr. Milan Kovačič – odborne spôsobilý vyhotovovať odborné posudky vo veciach ochrany ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 202/2003 Z.z.) 1) 2004 – Coprojekt, a.s. – Emisno – t „Montážny závod automobilov Trnava – Slovensko, SO 03 Lakovňa“.
2) 2005 – EMGO Slovakia, s.r.o. – „Tanierkovací stroj 12 pozičný“.
3) 2006 – EKOLTECH spol. s r. o. – Emisno – „Povrchovú úpravu dreva s použitím organických rozpúšťadiel“.
4) 2006 – Bekaert Hlohovec, a.s. – Emisno – „Zmena využitia – LINKA T1 – SPEC“.
5) 2006 – Rautenbach Slovakia, s.r.o. (NEMAK SLOVAKIA, s.r.o.) – „Rautenbach Slovakia, technologický projekt pre výrobu Al odliatkov – ŠKODA“.
6) 2008 – MILENIUM TRADING, spol. s r.o. – „Stredisko na zhodnocovanie plastových odpadov Priemyselný park JUH Lučenec“.
7) 2008 – Calmit, spol. s r.o. – Emisno – „Rozšírenie palivovej základne šachtovej pece ŠP 2 „Výroba vápna – závod Margecany“ a „Rozšírenie palivovej základne šachtovej pece ŠP 2 „Výroba vápna – závod Žirany“.
8) 2009 – PAVKON, spol. s r.o. – „Elektráreň na bioplyn Lučenec“.
9) 2009 – Martinská teplárenská, a.s. – „Stavebné úpravy kotla K4 na biomasu a k tomu prislúchajúce objekty“.
10) 2009 – Obchodná spoločnosť Mlyny – Emisno – „OSC Mlyny Nitra. Stacionárne spaľovacie zariadenie – záložného požiarneho čerpadla s dieselovým motorom Holzhauser Pumpen FH VD 10 80 07 EL (1 kpl), typ HIF 4 MNA 2008“.
11) 2010 – Spaľovňa OLO a.s. Bratislava – Emisno – „Spaľovňa OLO a.s. Bratislava – Linka na triedenie popola, škvary a ostatných materiálov“.
12) 2010 – TRW Automotive (Slovakia), a.s. – Emisno – „Výrobný areál TRW Bytča – Lakovanie“.
13) 2013- NOR-MAALI, s.r.o. – „Dokumentácia k žiadosti o súhlas na dočasné užívanie veľkého zdroja znečisťovania“.
14) 2014 – Clean Eternal Energy s.r.o. – „Elektráreň na biomasu Brezno, Brezno – Mostáreň“
15) 2014 – MY FRESH FARM – „Implementácia technológií hydropónneho pestovania zeleniny, Holice, okres Dunajská Streda I.etapa“ II. Overovanie správ o úrovni činnosti prevádzky III. Overovanie správ o emisiách skleníkových plynov 1) 2008-2013 – Mondi SCP, a.s. – prevádzka Paroplynové zariadenie PPZ1, PPZ2 a Kotol K3 a Výroba celulózy a papiera
2) 2008-2012 – Metalurg Steel s.r.o.
3) 2009-2011 – eustream, a.s.
4) 2012-2013 – Martinská teplárenská a.s.
5) 2012-2013 – SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE a.s. – Elektrárne Vojany, závod, Elektrárne Nováky, závod
6) 2012-2013 – Považská cementáreň, a.s. Ladce
7) 2013 – SLOVMAG a.s., Lubeník
8) 2014-2015 – Mondi SCP, a.s. – prevádzka Paroplynové zariadenie PPZ1, PPZ2 a Kotol K3 a Výroba celulózy a papiera
9) 2014-2015 – Žilinská teplárenská a.s.
10) 2014-2015 – Považská cementáreň
11) 2014-2015 – SLOVMAG a.s., Lubeník
12) 2014-2015 – Martinská teplárenská IV. Správy o overení úrovne činnosti 1) 2014-2015 – Martinská teplárenská – prevádzka Martinská teplárenská, a.s.
2) 2014 – Mondi SCP, a.s., – prevádzka Paroplynové zariadenie PPZ1, PPZ2 a Kotol K3 a prevádzka Výroba celulózy a papiera.
3) 2014-2015 – SLOVMAG – prevádzka SLOVMAG, a.s. Lubeník
4) 2014-2015 – Považská cementáreň, a.s. – prevádzka Považská cementáreň, a.s.
5) 2014-2015 – Žilinská teplárenská, a.s. – prevádzka Žilinská teplárenská, a.s. V. Správy o overení údajov pre výpočet bezodplatnej alokácia emisných kvót pre obdobie rokov 2013 – 2020 1) 2011 – Calmit spol. s r. o. – overenie podkladov pre výpočet bezodplatnej alokácie emisných kvót pre obdobie 2013 – 2020 pre prevádzky Žirany, Tisovec, Margecany.
2) 2011 – Dolvap s.r.o. – overenie podkladov pre výpočet bezodplatnej alokácie emisných kvót pre obdobie 2013 – 2020.
3) 2011 – Energy Snina, a.s. – overenie podkladov pre výpočet bezodplatnej alokácie emisných kvót pre obdobie 2013 – 2020.
4) 2011 – Martinská teplárenská, a.s. – overenie podkladov pre výpočet bezodplatnej alokácie emisných kvót pre obdobie 2013 – 2020.
5) 2011 – Mondi SCP, a.s. – overenie podkladov pre výpočet bezodplatnej alokácie emisných kvót pre obdobie 2013 – 2020.
6) 2011 – Metalurg Steel_s.r.o. – overenie podkladov pre výpočet bezodplatnej alokácie emisných kvót pre obdobie 2013 – 2020.
7) 2011 – Ipeľské tehelne, a.s. – overenie podkladov pre výpočet bezodplatnej alokácie emisných kvót pre obdobie 2013 – 2020 pre prevádzky Lučenec a Breznička.
8) 2011 – SLOVMAG a.s., Lubeník – overenie podkladov pre výpočet bezodplatnej alokácie emisných kvót pre obdobie 2013 – 2020.
9) 2011 – HOLCIM (Slovensko), a.s. – overenie podkladov pre výpočet bezodplatnej alokácie emisných kvót pre obdobie 2013 – 2020.
10) 2011 – Knauf Insulation s.r.o. – overenie podkladov pre výpočet bezodplatnej alokácie emisných kvót pre obdobie 2013 – 2020.
11) 2011 – Považská cementáreň, a.s. – overenie podkladov pre výpočet bezodplatnej alokácie emisných kvót pre obdobie 2013 – 2020.
12) 2011 – TONDACH SLOVENSKO, s.r.o. – overenie podkladov pre výpočet bezodplatnej alokácie emisných kvót pre obdobie 2013 – 2020.
13) 2011 – KVARTET, a.s. – overenie podkladov pre výpočet bezodplatnej alokácie emisných kvót pre obdobie 2013 – 2020.
14) 2011 – RONA, a.s. – overenie podkladov pre výpočet bezodplatnej alokácie emisných kvót pre obdobie 2013 – 2020.
15) 2011 – PALMA Group, a.s. – overenie podkladov pre výpočet bezodplatnej alokácie emisných kvót pre obdobie 2013 – 2020 pre prevádzky Bratislava a Nové Mesto nad Váhom.
16) 2011 – Chemes, a.s. Humenné – overenie podkladov pre výpočet bezodplatnej alokácie emisných kvót pre obdobie 2013 – 2020.
17) 2011 – OFZ a.s. Istebné – overenie podkladov pre výpočet bezodplatnej alokácie emisných kvót pre obdobie 2013 – 2020. VI. Plány monitorovania emisií CO2 vypracované v zmysle Nariadenia EÚ Komisie č. 601/2012 o monitorovaní a nahlasovaní emisií skleníkových plynov 1) 2012 – PALMA Group Bratislava a.s. – Plán monitorovania emisií CO2 vypracovaný v zmysle Nariadenia EÚ Komisie č. 601/2012 o monitorovaní a nahlasovaní emisií skleníkových plynov
2) 2013 – POĽNONÁKUP HONT a.s. – Plán monitorovania emisií CO2 vypracovaný v zmysle Nariadenia EÚ Komisie č. 601/2012 o monitorovaní a nahlasovaní emisií skleníkových plynov VII. Ostatné 1) 1996 – ČKD Praha DIZ, a.s. – Štúdia o zmenách legislatívy v SR v oblasti ochrany ovzdušia so zameraním na NV SR č. 92/1996.
2) 2009 – Martinská teplárenská, a.s. – Správa zo štúdie „Optimalizácia spôsobu monitoringu emisií skleníkových plynov (CO2) na základe využitia inštalovaných kontinuálnych emisných monitorovacích systémov“.
3) 2010 – eustream, a.s. – Program znižovanie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 314/2010 Z.z. pre kompresorové stanice.
4) 2015 – Martinská teplárenská, a.s. – „BREF a LCP-plynové motorya využitie zemného plynu ako paliva, odchod od uhlia a lignitu „ – Analýza referenčného dokumentu o LCP
5) 2014, 2015 – Calmit, spol. s.r.o. – Tisovec, Margecany, Žirany – výpočet poplatku za
znečisťovanie ovzdušia
6) 2014,2015 – Calmit, spol. s.r.o. – Tisovec, Margecany, Žirany – hlásenie do národného
registra znečisťovania ( tlačivá SHMÚ)
7) 2014, 2015 – Calmit, spol. s.r.o. – Tisovec, Žirany – žiadosti o pridelenie emisných kvót SO2
REACH


1) 2010 – Calmit, spol.s r.o. – predregistrácia látok v systéme REACH – vápno, hasené vápno, doline (identifikácia látok, požiadavky a postupy pri degradácii a registrácii, základný postup v REACH-IT, legislatíva súvisiaca s kategorizáciou spoločnosti pre určenie poplatkov, komunikácia s EULA, vypracovanie KBÚ v zmysle REACH … ).
2) 2014 – Calmit, spol.s r.o – registrácia látky oxid vápenato-horečnatý CaOMgO v systéme REACH
Environmentálne audity


1) 2009 – Tepláreň a.s., Považská Bystrica – Environmentálny audit zameraný na plnenie opatrení na rekultiváciu skládky škváry a popolčeka v lokalite „Žiar“ v k.ú. Považská Bystrica.
2) 2009 – BURDA S. G., spol. s r.o. – Environmentálny audit zameraný na preverenie dodržiavania podmienok stanovených SIŽP a preverenie dodržiavania ostatných opatrení uvedených v Rozhodnutí SIŽP.
3) 2010 – CHEMOLAK a.s. – Environmentálny audit zameraný na preverenie dodržiavania podmienok stanovených SIŽP a preverenie dodržiavania ostatných opatrení uvedených v Rozhodnutí SIŽP.
4) 2013 – MILEINUM TRADING, a.s.. – Environmentálny audit zameraný na preverenie dodržiavania podmienok stanovených rozhodnutiami orgánov štátnej správy.
5) 2014 – BUČINA EKO, s.r.o. – Environmentálny audit zameraný na preverenie dodržiavania podmienok stanovených rozhodnutiami orgánov štátnej správy.
6) 2015 – TOWERCOM a.s. – Environmentálny audit.
Žiadosti o nenávratný finančný príspevok


1) 2008 – MILENIUM TRADING, a.s. – Žiadosť o NFP, OP ŽP, prioritná os 4. Odpadové hospodárstvo, na projekt Stredisko na zhodnocovanie plastových odpadov.
2) 2008 – INTA, s.r.o. – Žiadosť o NFP, OP ŽP, prioritná os 4. Odpadové hospodárstvo, na projekt Čistá domácnosť – použitý olej z kuchyne nepatrí do výlevky, ale do separovaného zberu.
3) 2009 – NOVOMONT, spol. s r.o. – Žiadosť o NFP, OP ŽP, prioritná os 4. Odpadové hospodárstvo, na projekt Závod na zhodnocovanie odpadov z plastov Sabinov.
4) 2009 – INTA, s.r.o. – prepracovanie žiadosti o NFP, OP ŽP, prioritná os 4. Odpadové hospodárstvo, na projekt Čistá domácnosť – použitý olej z kuchyne nepatrí do výlevky, ale do separovaného zberu.
5) 2009 – T+T, a.s. – Žiadosť o NFP, OP ŽP, prioritná os 4. Odpadové hospodárstvo, na projekt Separovaný zber papiera, plastov, skla, kompozitných obalov, kovov a biologicky rozložiteľného odpadu v Žiline.
6) 2009 – KFŠ – Delta, s.r.o. – Žiadosť o NFP, OP ŽP, prioritná os 4. Odpadové hospodárstvo, na projekt Závod na materiálové zhodnocovanie polymérových odpadov pyrolýzov.
7) 2009 – Mesto Považská Bystrica – Žiadosť o NFP, OP ŽP, prioritná os 4. Odpadové hospodárstvo, na projekt Rozšírenie a zefektívnenie separovaného zberu komunálnych odpadov v meste Považská Bystrica a integrovaných častiach.
8) 2009 – Biopellets energy SK, s.r.o. – Žiadosť o NFP, OP ŽP, prioritná os 4. Odpadové hospodárstvo, na projekt Materiálové zhodnocovanie speletizovaného odpadu – výroba syngasu.
9) 2009 – Helpeko, s.r.o. – Žiadosť o NFP, OP ŽP, prioritná os 4. Odpadové hospodárstvo, na projekt „Ekologizácia spaľovne nebezpečných odpadov, Považská Bystrica“.
10) 2009 – BYTES, s.r.o. – Žiadosť o NFP, OP ŽP, prioritná os 3. Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy, na projekt „Zmena palivovej základne pre zníženie emisií CO2 a rekonštrukcia tepelných rozvodov v meste Detva“.
11) 2010 – Obec Očová – Štúdia uskutočniteľnosti pre Projekt „Bioplynová stanica v Očovej“ predkladaného v rámci výzvy OPŽP, výzva 4 Odpadové hospodárstvo.
12) 2010 – Obec Rybany – Žiadosť o NFP, OP ŽP, prioritná os 4 – Odpadové hospodárstvo, na projekt „Zberný dvor Rybany“.
13) 2010 – Obec Banka – Žiadosť o NFP, OP ŽP, prioritná os 4 – Odpadové hospodárstvo, na projekt „Zberný dvor Banka“.
14) 2015 – Obec Koválovec – „ Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2015 – Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Koválovec“.
15) 2015 – Obec Marcelová – „ Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2015 – Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Marcelová
16) 2015 – Mesto Poltár – „ Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2015 – Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Poltár“.
17) 2015 – Obec Radošovce – „ Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2015 – Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Radošovce“.
18) 2015 – Obec Štefanov – „ Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2015 – Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Štefanov“.
19) 2015 – Obec Želiezovce – „ Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2015 – Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Želiezovce“.
Vodné hospodárstvo


(interné audity, vypracovanie resp. aktualizácia dokumentácie – vypracovanie havarijných plánov a prevádzkových predpisov pre zaobchádzanie zo škodlivými látkami, stokovú sieť a odlučovačov ropných látok (HP) a pod.) 1) 2010 – AHOLD Retail Slovakia, k.s. – Hypernova Michalovce, Zvolen
2) 2012 – NOR-MAALI, s.r.o. – HP vody
3) 2013 – Calmit spol. s r. o. – prevádzka Tisovec, Margecany, Žirany
4) 2013 – MONDI SCP, a.s. – skládka odpadov Partizánska Ľupča – HP vody
5) MILENIUM TRAGING, a.s. – okrem HP vody
6) 2014 – T+T, a.s. – Centrum zhodnotenia odpadov – HP vody
Semináre a konferencie


1) 2010 – Odborný seminár – „Aktuálna legislatíva a výzvy v odpadovom hospodárstve SR“ – v rámci podujatia PRO EKO.
2) 2010 – Odborný seminár – „Zmeny v legislatíve ochrany vôd a povinnosti prevádzkovateľov v oblasti priemyslu a obchodu“.
3) 2011 – Odborná konferencia – „Zmeny v legislatíve obchodovania s emisiami skleníkových plynov – výzvy pre prevádzkovateľov“ – v rámci výstavy PRO EKO.
4) 2011 – Odborný seminár – téma č. 1: „Nový zákon o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže, účinný od 1.1.2012, a povinnosti prevádzkovateľov“ a téma č. 2: „Priemyselné prevádzky a zmeny v zákone č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA), s účinnosťou od 1.2.2011“.
5) 2011 – Odborný seminár – „ Zmeny v integrovanom povoľovaní priemyselnej prevádzky po roku 2011“.
6) 2012 – Odborný seminár – „Zodpovednosť prevádzkovateľa za environmentálnu škodu – nové povinnosti podľa zákona č. 359/2007 Z.z. od 1.7.2012“.
7) 2012 – Odborný seminár – „Povinnosti vyplývajúce z Nariadenia EÚ Komisie č. 601/2012 o monitorovaní a nahlasovaní emisií skleníkových plynov – nové povinnosti účastníkov schémy“ – neuskutočnený.

pixel

mondi-scp-hlavny-partner-mbk-2015

logo

unnamed

stažený soubor.jfif

ladce_cementre

bucina_logo_alt01

javys-logo-doplnkovy-variant

4-01beb2f4c75b39df1008ff436b06c43a7345e2

logo NDS 1

upravene-logo-

logo bez ovecky priesvitne pozadie

unnamed (1)

stažený soubor

enviral

stažený soubor

crc_icon-compressor-2

tt-logo

PORADENSTVO
V OBLASTI
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
PRÁVNE PORADENSTVO V OBLASTI
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
PORADENSTVO
V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
ENVIRONMENTÁLNE VZDELÁVANIE
3018877.jpg
Justice_liberties_citizenship_home_affai
environmental-education-arab.jpg

Telefón:

+421 254 411 085

+421 917 788 827

+421 917 724 246

E-mail:

ekosplus@ekosplus.sk

EKOS PLUS s.r.o.

Župné námestie 7

811 03 Bratislava

EKOS PLUS s.r.o.

Priemyselná 100

965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 313 925 47

 DIČ: 2020 3053 97

IČ DPH: SK2020 3053 97