top of page

PORADENSTVO V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

V oblasti odpadového hospodárstva ponúkame komplexné riešenia pre právnické osoby a verejnú správu. Zabezpečujeme preskúmanie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 79/2015 Z.z o odpadoch a vykonávacích predpisov, kontrolu a vypracovanie evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.

 

Takisto ponúkame vypracovanie prevádzkovej dokumentácie, akou je napríklad havarijný plán pre odpady, technologický reglement, prevádzkový poriadok, alebo prevádzkový denník.

 

Spracúvame odborné posudky vo veciach odpadov v rozsahu: skládkovanie odpadov, úprava odpadov, cezhraničná preprava. Pomôžeme Vám  vypracovať súhlasy a registrácie, zabezpečiť informačné kampane (semináre v prevádzke), informačné letáky, optimalizáciu nákladov súvisiacich s nakladaním s odpadmi
a zastupovanie pred orgánmi štátnej správy.

bottom of page