PORADENSTVO V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

V oblasti odpadového hospodárstva ponúkame komplexné riešenia pre právnické osoby a verejnú správu. Zabezpečujeme preskúmanie povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch a vykonávacích predpisov, kontrolu a vypracovanie evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Vypracovanie prevádzkovej dokumentácie, akou je napríklad havarijný plán pre odpady, technologický reglement, prevádzkový poriadok, alebo prevádzkový denník. Spracúvame odborné posudky vo veciach odpadov v rozsahu: skládkovanie odpadov, úprava odpadov, cezhraničná preprava. Pomôžeme Vám  vypracovať súhlasy a registrácie, zabezpečiť informačné kampane (semináre v prevádzke), informačné letáky, optimalizáciu nákladov súvisiacich s nakladaním s odpadmi a zastupovanie pred orgánmi štátnej správy.

Telefón:

+421 254 411 085

+421 917 788 827

+421 917 724 246

E-mail:

ekosplus@ekosplus.sk

EKOS PLUS s.r.o.

Župné námestie 7

811 03 Bratislava

EKOS PLUS s.r.o.

Priemyselná 100

965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 313 925 47

 DIČ: 2020 3053 97

IČ DPH: SK2020 3053 97