PORADENSTVO V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

V oblasti odpadového hospodárstva ponúkame komplexné riešenia pre právnické osoby a verejnú správu. Zabezpečujeme preskúmanie povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch a vykonávacích predpisov, kontrolu a vypracovanie evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Vypracovanie prevádzkovej dokumentácie, akou je napríklad havarijný plán pre odpady, technologický reglement, prevádzkový poriadok, alebo prevádzkový denník. Spracúvame odborné posudky vo veciach odpadov v rozsahu: skládkovanie odpadov, úprava odpadov, cezhraničná preprava. Pomôžeme Vám  vypracovať súhlasy a registrácie, zabezpečiť informačné kampane (semináre v prevádzke), informačné letáky, optimalizáciu nákladov súvisiacich s nakladaním s odpadmi a zastupovanie pred orgánmi štátnej správy.