top of page

PORADENSTVO V OBLASTI ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

V rámci poradenstva v oblasti životného prostredia poskytujeme komplexné posudzovanie vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona (EIA), vypracovanie zámerov, správ, posudkov, oznámení o zmene navrhovaných činností, vypracovanie a zabezpečenie odborných stanovísk a posudkov, poradenstvo pri komunikácii s orgánmi štátnej správy a samosprávy, príprava a moderovanie verejných prerokovaní, optimalizácia procesu posudzovania, návrhy variantných riešení, zastupovanie v konaní.

 

Poskytujeme odborné poradenstvo k zákonu o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (IPKZ), od žiadosti o vydanie integrovaného povolenia (IP), až po uvedenie do skúšobnej prevádzky
a trvalej prevádzky. Súčasťou poradenstva je vyhodnotenie súladu s najlepšími dostupnými technikami BAT podľa dokumentov BREF, zabezpečenie stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov.

 

Poskytujeme poradenstvo pri zaradení prevádzky podľa legislatívy REACH a definovaní povinností prevádzkovateľa.

bottom of page