PORADENSTVO V OBLASTI ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

V rámci poradenstva v oblasti životného prostredia poskytujeme komplexné posudzovanie vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona, vypracovanie zámerov, správ, posudkov, oznámení o zmene navrhovaných činností, vypracovanie a zabezpečenie odborných stanovísk a posudkov, poradenstvo pri komunikácii s orgánmi štátnej správy a samosprávy, príprava a moderovanie verejných prerokovaní, optimalizácia procesu posudzovania, návrhy variantných riešení, zastupovanie v konaní. Poskytujeme odborné poradenstvo k zákonu o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, od žiadosti o vydanie integrovaného povolenia (IP), až po uvedenie do skúšobnej prevádzky a trvalej prevádzky. Súčasťou poradenstva je vyhodnotenie súladu s najlepšími dostupnými technikami BAT podľa dokumentov BREF, zabezpečenie stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov. Poskytujeme poradenstvo pri zaradení prevádzky podľa legislatívy REACH a definovaní povinností prevádzkovateľa.

Telefón:

+421 254 411 085

+421 917 788 827

+421 917 724 246

E-mail:

ekosplus@ekosplus.sk

EKOS PLUS s.r.o.

Župné námestie 7

811 03 Bratislava

EKOS PLUS s.r.o.

Priemyselná 100

965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 313 925 47

 DIČ: 2020 3053 97

IČ DPH: SK2020 3053 97