top of page
3018877.jpg

Odborné poradenstvo
v oblasti životného prostredia

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)

Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania (IPKZ)

Nariadenie o registrácii, hodnotení, autorizácii
a obmedzovaní chemických látok (REACH)

Referenčné dokumenty o najlepších dostupných technikách 
(BREF-WT, WI, PP, CLM, LCP, LVOC, IRPP, FDM)

Ochrana ovzdušia - emisno-technologické posudky
a imisno-prenosové štúdie

Právne poradenstvo v oblasti životného prostredia

Odborné právne poradenstvo pri výklade
a implementácií legislatívy EÚ a SR

Právna komunikácia s dotknutými úradmi

Periodikum EKOS NEWS

Eurofondy

Environmentálna zodpovednosť

Rozšírená zodpovednosť výrobcov

Justice_liberties_citizenship_home_affai
environmental-education-arab.jpg

Konferencie a semináre

Organizácia pravidelných odborných konferencií (ODPADY, ENVIRO, APEL)

Odborné semináre a online vzdelávanie

Spolupráca s OZ Zelené vzdelávanie

Poradenstvo v oblasti
odpadového hospodárstva

Audit odpadového hospodárstva

Audit podmienok integrovaného povolenia

Informačný systém odpadového hospodárstva (ISOH) 

Odborné posudky vo veciach odpadov 

Spracovanie žiadostí, evidencie a ohlásení

Vypracovanie a aktualizácia prevádzkovej dokumentácie 

Cezhraničná preprava odpadov 

Trash Picking
bottom of page