top of page

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Základné ustanovenia 

 

1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a  Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom  pohybe týchto údajov (ďalej len "nariadenie GDPR") je spoločnosť EKOS PLUS s.r.o.,  IČO: 31 392 547, so sídlom Župné námestie 7, 811 03, Bratislava (ďalej len: „prevádzkovateľ"). Kontaktné údaje prevádzkovateľa: email: ekosplus@ekosplus.sk, zodpovedná osoba: caco@ekosplus.sk, telefón: +421 917 788 827 

 

2. Osobnými údajmi sú akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. 

 

3. Dotknuté osoby sú účastníci podujatí organizovaných prevádzkovateľom.      

 

4. Účastník sa prihlásením sa na podujatie (online, písomne alebo telefonicky) a svojou účasťou na podujatí dáva súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť EKOS PLUS s.r.o., pre účely uvedené ďalej v časti III. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže byť obsiahnutý aj v osobitnom vyhlásení účastníka. 

 

 

 1. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov 

 

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje účastníkov podujatia v rozsahu:  

titul, meno, priezvisko, vysielajúca organizácia/spoločnosť, adresa, tel. číslo, e-mailová adresa, podobizeň  zachytená na fotografiách a/alebo audiovizuálnych záznamoch.  

 

2. Osobné údaje prevádzkovateľ získava z prihlášok a registrácie účastníkov a od prítomných  účastníkov podujatia.  

 

 

 1. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov 

 

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je: 

a) plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1. písm. b) nariadenia GDPR, a to pre účely spracovania uvedené  v bode 2. písm. a) tejto časti; 

b) súhlas so spracovaním osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1. písm. a) nariadenia GDPR pre účely  spracovania uvedené v bode 2. písm. b) tejto časti; 

c) plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1. písm. c) nariadenia GDPR  vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov, najmä za účelom uvedeným v bode 2. písm. b) tejto časti. 

 

2. Účelom spracovania osobných údajov je: 

a) registrácia účastníka podujatia, umožnenie vstupu na podujatie, účasť na  podujatí, zverejnenie kontaktných údajov aktívneho účastníka podujatia (meno,  priezvisko, titul, vysielajúca organizácia) v súvislosti s propagáciou podujatia; 

b) vyhotovenie a zverejnenie fotografií a audiovizuálnych záznamov (napr. filmov,  videozáznamov a live streamov) účastníka podujatia, vrátane jeho identifikácie (meno, priezvisko, titul, vysielajúca organizácia), ktoré sú zhotovené počas podujatia a počas sprievodných programov.  

 

Tieto môžu byť použité prostredníctvom akejkoľvek  súčasnej alebo budúcej technologickej metódy, a to bez peňažnej náhrady, časového a teritoriálneho obmedzenia na propagačné, komunikačné, vzdelávacie a prezentačné účely organizátora; priamy marketing prevádzkovateľa, najmä informovanie  o pripravovaných podujatiach a iných aktivitách prevádzkovateľa a podpora účasti na týchto podujatiach; 

 

c) plnenie zákonných povinností vedenia účtovnej a daňovej agendy. 

 

3. Zo strany prevádzkovateľa neprichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v  zmysle čl. 22 nariadenia GDPR. 

 

 

 1. Doba uchovávania údajov 

 

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje: o po dobu nevyhnutnú na plnenie zákonných povinností vo vzťahu k daňovej a účtovnej  agende a účel uvedený v časti III bodu 2. písm. a) (min. 10 rokov od získania osobných údajov); o po dobu, kým nie je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov, inak 10 rokov  od získania osobných údajov na účely podľa časti III bodu 2. písm. b). 

 

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže. 

 

 

 1. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa) 

 

1. Osobné údaje neposkytujeme tretím stranám s výnimkou: o osôb podieľajúcich sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy o osôb zaisťujúcich marketingové služby o štátnych a verejnoprávnych orgánov v prípade kedy nám tak ukladá zákon, najmä  daňový úrad, sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, orgány činné v trestnom konaní, súdy a exekútori o osôb, ktoré pre prevádzkovateľa spracúvajú osobné údaje za účelom splnenia zákonných povinností vo vzťahu k mzdovej, daňovej a účtovnej agende a v prípade potreby zabezpečenia zaplatenia za naše služby /advokát/ 

 

 

 1. Vaše práva 

 

1. Za podmienok stanovených v nariadení GDPR máte: 

 • právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 nariadenia GDPR, 

 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 nariadenia nariadenia GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 nariadenia GDPR. 

 • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 nariadenia nariadenia GDPR. 

 • právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 nariadenia GDPR a 

 • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 nariadenia GDPR 

 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne na adresu EKOS LUS s.r.o., Župné námestie 7, 811 03, Bratislava alebo elektronicky na email ekosplus@ekosplus.sk

 • máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, Tel.: + 421 2 32 31 32 14, Fax: + 421 2 32 31 32 34, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk , www.dataprotection.gov.sk  

 

 

 1. Podmienky zabezpečenia osobných údajov 

 

1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu  osobných údajov. 

2. Prevádzkovateľ prijal technické a procesné opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a  úložísk osobných údajov. 

3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním preškolené,  kontrolované a poverené osoby. 

 

 

 1. Záverečné ustanovenia 

 

 1. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany  osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu  týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli. 

COOKIES

Ak navštívite naše webové stránky a zároveň máte v prehliadači povolené prijímanie cookies, považujeme to za súhlas s ich používaním a akceptovanie našich podmienok používania. Inštrukcie ako zmeniť nastavenia cookies nájdete v Nápovede alebo Pomoci každého prehliadača.

Čo sú súbory cookies ?
Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, vo vašom počítači sa vytvorí malý textový cookie súbor. Súbor cookie je krátky textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Ak tú istú stránku navštívite nabudúce, vďaka nemu sa pripojíte rýchlejšie. Okrem toho vás stránka „spozná“ a ponúkne vám informácie, ktoré preferujete, zaistí neopakovanie sa už zobrazenej reklamy, v prípade vypĺňania identifikačných údajov ponúkne doplnenie už vyplnených pri predchádzajúcich návštevách web prostredia a v nadväznosti na tieto informácie zobrazovať relevantný obsah a ponuky odhadovaných aktivít a služieb, ktoré ako predpokladáme by ste mohli využiť.


Súbory cookies používame na analýzu návštevnosti webstránok prostredníctvom Google Analytics, Google AdSense (podľa vyššie uvedeného popisu). Jedná sa o analytický nástroj, ktorý pomáha vlastníkom webových stránok a aplikácií pochopiť, ako ich návštevníci tieto prostriedky používajú. Súbory cookie je možné použiť na štatistické údaje o používaní webových stránok bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov.


Právny základ spracúvania
Ak pri zaznamenávaní dokážeme identifikovať osobu návštevníka webového prostredia, bude sa jednať o spracúvanie osobných údajov. Pre takéto spracúvanie musíme disponovať právnym základom. Jedným právnym základom môže byť súhlas, vás ako dotknutej osoby, a druhým, najmä pri sledovaní aktivít a ich vyhodnocovaní, bude oprávnený záujem prevádzkovateľa teda nás ponúknuť vám, čo najlepšie nastavenie služieb alebo podpory pri Vašich aktivitách v zmluvnom vzťahu s našou spoločnosťou.


Aké cookies vyhodnocujeme
Session cookies – sú prechodné cookies uložené na vašom počítači, notebooku alebo mobilnom zariadení do doby než opustíte webovú stránku (stránky) a v tom okamihu sa zmažú. Takéto cookies pomáhajú webovej stránke (stránkam), aby si zapamätala informácie, keď prechádzate zo stránky na stránku, takže informácie nepotrebujete opäť zadávať alebo opakovane informácie znova vypĺňať.
Perzistentné cookies – zostávajú uložené na vašom počítači, notebooku alebo mobilnom zariadení, aj keď opustíte webovú stránku (stránky); takéto cookies pomáhajú webovej stránke (stránkam), aby si vás pamätala, keď sa vrátite ako návštevník, pritom vás neidentifikujú ako osobu.


Na aký účel využívame cookies
Na našich webových stránkach používame nasledovné typy súborov cookies:
• Základné
• Prevádzkové
• Reklamné


Základné cookies vám umožňujú pohyb na webových stránkach a používanie základných funkcií ako sú zabezpečené oblasti napr. prihlásenie registrovaného užívateľa alebo pred vypĺňanie formulára. Ich zakázaním nemôžeme zaručiť plnú funkčnosť našej stránky.
Prevádzkové cookies – slúžia na analýzu správania návštevníka na webovej stránke a následne na zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu. S ich pomocou získavame štatistické údaje o tom, ako sa naše webové stránky používajú môžeme zachytiť prípadné chyby a ich odstránením stránky skvalitňovať. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme garantovať plnú funkčnosť našich stránok.
Reklamné cookies – sú napojené na služby poskytované inými firmami, napríklad ikony „Páči sa mi to“ a „Zdielať“. Tieto služby poskytuje iná firma v náväznosti na to, že ste navštívili naše webové stránky. S ich pomocou vás môžeme prepojiť na sociálne siete, ako je Facebook, a na základe údajov o vašej návšteve potom budete dostávať reklamu z iných webových stránok môžeme poskytovať údaje o vašej návšteve reklamným agentúram, ktoré vám potom budú zasielať reklamy, ktoré by vás mohli zaujímať.

 

Ako môžem súbory cookies kontrolovať alebo vymazať ?
Väčšina prehliadačov prijíma súbory cookie automaticky. Ak súbory cookie nechcete používať, budete ich musieť aktívne odstrániť alebo zablokovať. Ak odmietnete používanie súboru cookies, budete stále schopní navštíviť naše webové stránky, ale niektoré funkcie nemusia správne fungovať. Pokiaľ si tak prajete urobiť, môžete zvoliť možnosť odmietnuť či blokovať súbory cookie zmenou nastavenia Vášho internetového prehliadača. Prípadné zmeny nastavenia prehliadača sú platné iba pre konkrétny prehliadač na danom zariadení. Pamätajte na to, že zakázanie cookies s veľkou pravdepodobnosťou negatívne ovplyvní funkčnosť navštevovaných webových stránok. Pre viac informácií využite nápovedu Vášho internetového prehliadača.

bottom of page