top of page
Fog and Nature

O nás

EKOS PLUS s.r.o. poskytuje odborné poradenstvo vo všetkých oblastiach životného prostredia od roku 1995. Našim krédom je harmonizácia priemyselných aktivít s ochranou životného prostredia s cieľom trvalo udržateľného rozvoja.

Prostredníctvom odborne spôsobilých osôb zabezpečujeme komplexné hodnotenie vplyvov navrhovaných činností alebo strategických dokumentov na životné prostredie, spracúvame žiadosti o integrované povolenie pre priemyselné prevádzky, vrátane poradenstva pri komunikácii s dotknutými orgánmi i verejnosťou. V oblasti ochrany ovzdušia spracúvame odborné emisno-technologické posudky
a zabezpečujeme imisno-prenosové posúdenia. Vykonávame environmentálne audity, audity ekologických záťaží a poskytujeme odborné poradenstvo v otázkach životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja.

 V oblasti odpadového hospodárstva navrhujeme komplexné systémy manažmentu odpadov, ako aj projekty ekologicky vhodnej likvidácie starých záťaží, vypracúvame Programy odpadového hospodárstva. Poskytujeme právne poradenstvo pri uplatňovaní legislatívy životného prostredia a pripravujeme pravidelné odborné semináre k zmenám legislatívy.

 

Samostatnou činnosťou je organizácia odborných konferencií na medzinárodnej úrovni. Vďaka skúsenostiam a vysokej profesionalite využívajú naše služby domáci i zahraniční klienti.

 

Odbornosť našich špecialistov potvrdzuje aj pravidelná účasť v pracovných skupinách v rámci legislatívnej činnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Odborné spôsobilosti

  • Odborne spôsobilá osoba podľa Zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (č. 28/2000-OPV-PO),

  • Odborne spôsobilá osoba podľa Zákona o IPKZ (č. 41/99/2006-4)

  • Odborne spôsobilá osoba na vyhotovovanie odborných posudkov vo veci ochrany ovzdušia podľa Zákona o ovzduší (č. 79/967/2004-6.1), 

  • Kvalifikovaný audítor pre životné prostredie ( certifikát č. 139/02 vydaný oprávneným certifikačným orgánom Certiquality, Milano/IT),

  • Odborne spôsobilá osoba na zavádzanie systémov ISO 9001

bottom of page