top of page

Podmienky registrácie a storno podmienky

Platcom je subjekt, ktorý uhrádza účastnícky poplatok. Účastníkom je fyzická osoba, ktorú platca uvedie ako účastníka, ktorý sa zúčastní konferencie. Konferencie sa možno zúčastniť prezenčne alebo online.
 

Účastnícky poplatok sa vzťahuje na jednu fyzickú osobu (účastníka konferencie). Platca môže zaregistrovať aj viacerých účastníkov. Počet účastníkov je možné navoliť v registračnom formulári. Faktúra bude vystavená na základe prihláseného počtu účastníkov. Namiesto prihláseného účastníka sa môže prezenčne aj online zúčastniť iná osoba, pričom použije vygenerované prístupové údaje.
 

V prípade prezenčnej účasti Vám po úspešnej registrácii príde potvrdzovací e-mail a následne vystavíme zálohovú faktúru. Účastnícky poplatok zahŕňa náklady na organizačné a technické zabezpečenie celej konferencie, materiály a bohatý výber jedál (aj pre vegetariánov), nápojov a občerstvenia počas celej konferencie. Z konferencie Vám ostane video-záznam, ktorý si môžete na našej klientskej platforme pozrieť. 
 

Odhlásiť sa z prezenčnej účasti na konferencii je možné iba písomne zaslaním e-mailu na konferencia@ekosplus.sk a to do 13.4.2024. Pri odhlásení po tomto termíne má organizátor právo účtovať 100 % z ceny účastníckeho poplatku. V prípade neúčasti  sa poplatok nevracia. Je však možné zaslať náhradníka.
 

V prípade online účasti Vám po úspešnej registrácii príde potvrdzovací e-mail a následne vystavíme zálohovú faktúru . Účastnícky poplatok predstavuje cenu za sprístupnenie obsahu konferencie počas jej online prezentácie tomuto účastníkovi, ako aj možnosť účastníka klásť spíkrovi otázky prostredníctvom platformy SLIDO.
 

Odhlásiť sa z online účasti na konferencii nie je možné. Platca (alebo ním prihlásený účastník) môže pred začiatkom konferencie oznámiť, že sa konferencie nemôže zúčastniť online. Každému zaregistrovanému účastníkovi, ktorý uhradil registračný poplatok, bude do 3 dní od skončenia konferencie zaslaný URL odkaz na webovú stránku, na ktorej bude po limitovanú dobu a výlučne pre jeho účely dostupný videozáznam z konferencie. 

 

Platca sa zaväzuje, že:

  • nesprístupní elektronické zariadenie, ktorým sa pripája online na konferenciu inej osobe, ktorá nie je účastníkom,

  • nebude vyhotovovať záznam (obrazový, zvukový, ani audiovizuálny) z konferencie,

  • v prípade, ak Organizátor odovzdá platcovi alebo účastníkovi nejaké podklady/dokumenty (ďalej ako dokumenty), tak platca nebude tieto dokumenty šíriť ďalej, ale ich bude využívať výlučne len pre vlastnú potrebu.

Pokiaľ nie je platca súčasne aj účastníkom, alebo ak prihlasuje viacerých účastníkov, tak sa zaväzuje zabezpečiť splnenie svojich povinností aj u ďalších účastníkov.

V prípade porušenia ktorejkoľvek z vyššie uvedených podmienok má Organizátor voči platcovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške desaťnásobku hodnoty registračného poplatku.

bottom of page