top of page

PRÁVNE PORADENSTVO

Spoločnosť zabezpečuje komplexné právne poradenstvo v oblasti životného prostredia a správneho konania. Vykonávame odborné audity súladu s platnou legislatívou a poskytujeme konzultácie v oblastiach vôd, ochrany prírody a krajiny, posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), stavebného konania a územného plánovania, integrovaného povoľovania (IPKZ) a v oblasti REACH. Zastupujeme klientov pri kontrolách
a v správnych konaniach pred orgánmi štátnej a verejnej správy. Zabezpečujeme pre klientov kontrolu dodržiavania právnych a iných požiadaviek na úseku životného prostredia v oblasti ich podnikateľskej činnosti.

Naše právne služby využívajú priemyselné a výrobné prevádzky, subjekty energetického priemyslu, odpadového hospodárstva, ale aj orgány štátnej správy a samosprávy. Obce, mestá a samosprávne kraje môžu využiť naše služby najmä pri plnení zákonných povinností súvisiacich s ochranou a tvorbou životného prostredia.

Participovali sme na príprave viacerých legislatívnych zámerov pre MŽP SR v oblastiach EIA, ochrany ovzdušia, odpadového hospodárstva, ako aj na vypracovaní štúdií a analýz.

Pravidelne pripravujeme periodikum EKOS NEWS, ktoré obsahuje aktuálne zmeny platných právnych predpisov v oblasti životného prostredia. EKOS NEWS je možné vypracovať aj podľa individuálnych požiadaviek
a prispôsobiť ho tak konkrétnym potrebám klienta.

bottom of page