PRÁVNE PORADENSTVO

Spoločnosť zabezpečuje komplexné právne poradenstvo v oblasti životného prostredia a správneho konania. Vykonávame odborné audity súladu s platnou legislatívou a poskytujeme konzultácie v oblastiach vôd, ochrany prírody a krajiny, posudzovania vplyvov na životné prostredie, stavebného konania a územného plánovania, integrovaného povoľovania a v oblasti REACH. Zastupujeme klientov pri kontrolách a v správnych konaniach pred orgánmi štátnej a verejnej správy. Zabezpečujeme pre klientov kontrolu dodržiavania právnych a iných požiadaviek na úseku životného prostredia v oblasti ich podnikateľskej činnosti.

Naše právne služby využívajú priemyselné a výrobné prevádzky, subjekty energetického priemyslu, odpadového hospodárstva, ale aj orgány štátnej správy a samosprávy. Obce, mestá a samosprávne kraje môžu využiť naše služby najmä pri plnení zákonných povinností súvisiacich s ochranou a tvorbou životného prostredia.

Participovali sme na príprave viacerých legislatívnych zámerov pre MŽP SR v oblastiach EIA, ochrany ovzdušia, odpadového hospodárstva, ako aj na vypracovaní štúdií a analýz.

Pravidelne pripravujeme periodikum Ekos News, ktoré obsahuje aktuálne zmeny platných právnych predpisov v oblasti životného prostredia. Ekos News je možné vypracovať aj podľa individuálnych požiadaviek a prispôsobiť ho tak konkrétnym potrebám klienta.

Telefón:

+421 254 411 085

+421 917 788 827

+421 917 724 246

E-mail:

ekosplus@ekosplus.sk

EKOS PLUS s.r.o.

Župné námestie 7

811 03 Bratislava

EKOS PLUS s.r.o.

Priemyselná 100

965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 313 925 47

 DIČ: 2020 3053 97

IČ DPH: SK2020 3053 97