Držiteľ certifikátu ISO 9001

Odborná spôsobilosť a certifikáty:

Zapísaný pod číslom 28/2000-OPV-PO do zoznamu odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov činnosti na životné prostredie podľa §62 odst. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a v súlade so znením vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.113/2006 Z.z.,

Držiteľ Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na poskytovanie odborného poradenstva v oblasti IPKZ, ktoré podľa §27 ods. 1 písm. c) zákona č.245/2003 Z.z. vydalo MŽP SR pod č. 41/99/2006-4

Držiteľ Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vyhotovenie odborných posudkov vo veci ochrany ovzdušia podľa vyhlášky č.202/2003, ktoré vydalo MŽP SR pod číslom 79/967/2004-6.1,

Držiteľ oprávnenia č. 003/2005-6.1 na overovanie správ o emisiáchskleníkových plynov (podľa §15 ods. 1 zák. č. 572/2004 Z.z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §4 ods. 6 vyhlášky MŽP SR č.711/2004 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Držiteľ certifikátu ISO 9001 č. Q-486/04

Kvalifikovaný audítor pre životné prostredie, na základe certifikátu č. 139/02 vydaného oprávneným certifikačným orgánom Certi-quality, Milano/IT,

Odborne spôsobilá osoba na zavádzanie systémov ISO 9001, ISO 14001 a EMAS.

Činnosti a referencie

Komplexný enviromanažment

EIA/SEA

IPPC/IPKZ

Interné audity

Odpadové hospodárstvo

Projektový manažment

Ochrana ovzdušia

REACH

Environmentálne audity

NFP/Eurofondy

Vodné hospodárstvo

Konferencie a semináre

Ostatné činnosti

k zákonu o odpadoch

Regionálne vzdelávacie semináre

Prešov, Liptovský Mikuláš, Košice, Trnava, Bratislava

Regionálne vzdelávacie semináre k zákonu o odpadoch a súvisiacej legislatíve v EU spojené s praktickými workshopmi k zákonu a ISOH.

Telefón:

+421 254 411 085

+421 917 788 827

+421 917 724 246

E-mail:

ekosplus@ekosplus.sk

EKOS PLUS s.r.o.

Župné námestie 7

811 03 Bratislava

EKOS PLUS s.r.o.

Priemyselná 100

965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 313 925 47

 DIČ: 2020 3053 97

IČ DPH: SK2020 3053 97