ČISTÉ RIEŠENIA

Držiteľ certifikátu ISO 9001

Odborná spôsobilosť a certifikáty:

Zapísaný pod číslom 28/2000-OPV-PO do zoznamu odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov činnosti na životné prostredie podľa §62 odst. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a v súlade so znením vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.113/2006 Z.z.,

Držiteľ Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na poskytovanie odborného poradenstva v oblasti IPKZ, ktoré podľa §27 ods. 1 písm. c) zákona č.245/2003 Z.z. vydalo MŽP SR pod č. 41/99/2006-4

Držiteľ Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vyhotovenie odborných posudkov vo veci ochrany ovzdušia podľa vyhlášky č.202/2003, ktoré vydalo MŽP SR pod číslom 79/967/2004-6.1,

Držiteľ oprávnenia č. 003/2005-6.1 na overovanie správ o emisiáchskleníkových plynov (podľa §15 ods. 1 zák. č. 572/2004 Z.z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §4 ods. 6 vyhlášky MŽP SR č.711/2004 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Držiteľ certifikátu ISO 9001 č. Q-486/04

Kvalifikovaný audítor pre životné prostredie, na základe certifikátu č. 139/02 vydaného oprávneným certifikačným orgánom Certi-quality, Milano/IT,

Odborne spôsobilá osoba na zavádzanie systémov ISO 9001, ISO 14001 a EMAS.

Komplexný environmentálny manažment

Sme spoločnosť, ktorá v oblasti životného prostredia pôsobí na Slovensku od roku 1995. Bohaté skúsenosti a tím kvalitných odborníkov a špeciálne vyberaní spolupracovníci sú zárukou vysokej odbornosti a profesionality všetkých našich činností. Poskytujeme poradenstvo vo všetkých oblastiach životného prostredia. Krédom našej spoločnosti je harmonizácia priemyselných aktivít s ochranou životného prostredia. Vďaka vysokej profesionalite naše služby využívajú domáce spoločnosti, rovnako ako veľkí zahraniční investori.

Aktuality

EIA/SEA

IPPC/IPKZ

Viac ->

Viac ->

MEGAWASTE SLOVAKIA

Dan-Slovakia Agrar

Rekonštrukcia farmy ošípaných

Zmena spôsobu chovu sliepok

Zvýšenie výroby O3 a vodokružná kompresia O2 a O3

Rozšírenie výrobnej kapacity

SPECIALTY MINERALS 

Linde Gas

NOVOGAL

Mondi SCP

Modernizácia pracieho procesu

Modernizácia skládky dreva

Mondi SCP

Mondi SCP

Nový kotol na biomasu

Aktivity 2019

Miroslav Mikulek

Zhodnocovanie stavebných odpadov mobilným zariadením

CESTY SK

Obalovačka asfaltových zmesí v LM

Aktuálne Požiadavky Enviro Legislatívy

KONFERENCIA APEL 2019

Pozývame Vás na tretí ročník konferencie APEL 2019 – Aktuálne  požiadavky enviro legislatívy, ktorá sa uskutoční 10. decembra 2019 v Bratislave v hoteli Devín.

Pozývame Vás na tretí ročník konferencie APEL 2019 – Aktuálne  požiadavky enviro legislatívy, ktorá sa uskutoční 10. decembra 2019 v Bratislave v hoteli Devín.

Regionálne vzdelávacie semináre k zákonu o odpadoch

Aktuálne Požiadavky Enviro Legislatívy

Pozývame Vás na tretí ročník konferencie APEL 2019 – Aktuálne  požiadavky enviro legislatívy, ktorá sa uskutoční 10. decembra 2019 v Bratislave v hoteli Devín.

KONFERENCIA APEL 2019

Aktuálne Požiadavky Enviro Legislatívy

NOVÝ ENVIROBULETIN

Pozývame Vás na tretí ročník konferencie APEL 2019 – Aktuálne  požiadavky enviro legislatívy, ktorá sa uskutoční 10. decembra 2019 v Bratislave v hoteli Devín.

Program EQUAL

Pozývame Vás na tretí ročník konferencie APEL 2019 – Aktuálne  požiadavky enviro legislatívy, ktorá sa uskutoční 10. decembra 2019 v Bratislave v hoteli Devín.

Pozývame Vás na tretí ročník konferencie APEL 2019 – Aktuálne  požiadavky enviro legislatívy, ktorá sa uskutoční 10. decembra 2019 v Bratislave v hoteli Devín.

REGISTRÁCIA UŽÍVATELOV

Videá (celé záznamy z konferencií a seminárov budú čoskoro k dispozícií v členskej sekcií)

Viac ->

ENVIROBULETIN

Pozývame Vás na tretí ročník konferencie APEL 2019 – Aktuálne  požiadavky enviro legislatívy, ktorá sa uskutoční 10. decembra 2019 v Bratislave v hoteli Devín.

Program EQUAL

„Enviromentálna kvalifikácia“ - 4 Programy zvyšovania odbornostiEQUAL, EQUAL PLUS, EQUAL TOP PLUS, EQUAL GOLD PLUS– certifikované vzdelávanie, cesta k EMAS!

REGISTRÁCIA UŽÍVATELOV

Pozývame Vás na tretí ročník konferencie APEL 2019 – Aktuálne  požiadavky enviro legislatívy, ktorá sa uskutoční 10. decembra 2019 v Bratislave v hoteli Devín.

Činnosti a referencie

Komplexný enviromanažment

EIA/SEA

IPPC/IPKZ

Interné audity

Odpadové hospodárstvo

NFP/Eurofondy

Projektový manažment

Vodné hospodárstvo

Ochrana ovzdušia

Konferencie a semináre

REACH

Ostatné činnosti

Environmentálne audity

Telefón:

+421 254 411 085

+421 917 788 827

+421 917 724 246

E-mail:

ekosplus@ekosplus.sk

EKOS PLUS s.r.o.

Župné námestie 7

811 03 Bratislava

EKOS PLUS s.r.o.

Priemyselná 100

965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 313 925 47

 DIČ: 2020 3053 97

IČ DPH: SK2020 3053 97