Fog and Nature

O nás

EKOS PLUS s.r.o. poskytuje odborné poradenstvo vo všetkých oblastiach životného prostredia od roku 1995. Našim krédom je harmonizácia priemyselných aktivít s ochranou životného prostredia s cieľom trvalo udržateľného rozvoja. Prostredníctvom odborne spôsobilých osôb zabezpečujeme komplexné hodnotenie vplyvov navrhovaných činností alebo strategických dokumentov na životné prostredie, spracúvame žiadosti o integrované povolenie pre priemyselné prevádzky, vrátane poradenstva pri komunikácii s dotknutými orgánmi i verejnosťou. V oblasti ochrany ovzdušia spracúvame odborné emisno-technologické posudky a zabezpečujeme imisno-prenosové posúdenia. Vykonávame environmentálne audity, audity ekologických záťaží a poskytujeme odborné poradenstvo v otázkach životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja. V oblasti odpadového hospodárstva navrhujeme komplexné systémy manažmentu odpadov, ako aj projekty ekologicky vhodnej likvidácie starých záťaží, vypracúvame Programy odpadového hospodárstva. Poskytujeme právne poradenstvo pri uplatňovaní legislatívy životného prostredia a pripravujeme pravidelné odborné semináre k zmenám legislatívy. Samostatnou činnosťou je organizácia odborných konferencií na medzinárodnej úrovni. Vďaka skúsenostiam a vysokej profesionalite využívajú naše služby domáci i zahraniční klienti. Odbornosť našich špecialistov potvrdzuje aj pravidelná účasť v pracovných skupinách v rámci legislatívnej činnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Odborné spôsobilosti

odborne spôsobilá osoba podľa Zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (č. 28/2000-OPV-PO),

odborne spôsobilá osoba podľa Zákona o IPKZ (č. 41/99/2006-4),

odborne spôsobilá osoba na vyhotovovanie odborných posudkov vo veci ochrany ovzdušia podľa Zákona o ovzduší (č. 79/967/2004-6.1),

            kvalifikovaný́ audítor pre životné prostredie ( certifikát č. 139/02 vydaný oprávneným certifikačným orgánom Certiquality, Milano/IT),

držiteľ certifikátu ISO 9001 č. Q-486/04

odborne spôsobilá osoba na zavádzanie systémov ISO 9001

Telefón:

+421 254 411 085

+421 917 788 827

+421 917 724 246

E-mail:

ekosplus@ekosplus.sk

EKOS PLUS s.r.o.

Župné námestie 7

811 03 Bratislava

EKOS PLUS s.r.o.

Priemyselná 100

965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 313 925 47

 DIČ: 2020 3053 97

IČ DPH: SK2020 3053 97