EIA/SEA

IPPC/IPKZ, Odpadové hospodárstvo

Aktivity 2019/2020

Ochrana ovzdušia

Ostatné činnosti

Videá (celé záznamy z konferencií a seminárov budú čoskoro k dispozícií v členskej sekcií)

Komplexný environmentálny manažment

Sme spoločnosť, ktorá v oblasti životného prostredia pôsobí na Slovensku od roku 1995. Bohaté skúsenosti a tím kvalitných odborníkov a špeciálne vyberaní spolupracovníci sú zárukou vysokej odbornosti a profesionality všetkých našich činností. Poskytujeme poradenstvo vo všetkých oblastiach životného prostredia. Krédom našej spoločnosti je harmonizácia priemyselných aktivít s ochranou životného prostredia. Vďaka vysokej profesionalite naše služby využívajú domáce spoločnosti, rovnako ako veľkí zahraniční investori.

Novinky

Mondi SCP  Modernizácia skládky dreva v západnom areáli

Linde Gas  Zvýšenie výroby O3 a vodokružná kompresia O2 a O3

Mondi SCP  Nový kotol na biomasu

NOVOGAL  Zmena spôsobu chovu sliepok

MEGAWASTE SLOVAKIA  Zariadenie na zber odpadov Podmostie

ISTERMEAT  Žiadosť o zmenu IP - určenie emisných limitov pre nové zdroje znečisťovania ovzdušia (kotolne a udiarne)

Mondi SCP  Žiadosť o zmenu IP - Modernizácia pracieho procesu

SHP SLAVOŠOVCE  Žiadosť o zmenu IP - zvýšenie limitov pre koncentrácie Ncelk. A P v odpadových vodách

DH Ekologické služby  2x Žiadosť o Súhlas na zhodnocovanie stavebných odpadov mobilným zariadením

ZO - Terchovská dolina POH združenia na roky 2016 - 2020

ISTERMEAT  Vypracovanie Emisno-technologického posudku pre stavby kotolne a udiarne v prevádzke Bitúnok hovädzieho mäsa a ošípaných podľa zákona č.137/2010 Z.z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov odborne spôsobilou osobou.

Martinská a Žilinská teplárenská  Správa o overení údajov pre výpočet bezodplatnej alokácie emisných kvót pre obdobie rokov 2021 - 2027

Považská cementáreň  Správa o overení údajov pre výpočet bezodplatnej alokácie emisných kvót pre obdobie rokov 2021 - 2027

Calmit  Prevádzky Žirany a Tisovec

LOKWOOD Vypracovanie žiadosti o súhlas na stredný zdroj znečisťovania ovzdušia pre drvič dreveného odpadu podľa zákona č.137/2010 Z.z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov odborne spôsobilou osobou

Dan-Slovakia Agrar  Analýza súčasného stavu a návrh postupu povoľovacieho procesu a Vypracovanie žiadosti o vydanie Územného rozhodnutia

NDS  Ekoaudit projektovej dokumentácie a stavebnej činnosti na úseku diaľnice D4R7

Mondi SCP  Odborné poradenstvo pri hodnotení ŽP v oblasti verejného zdravia, vyhodnotenia vývoju zdravotného stavu obyvateľstva v regióne a zhodnotenie vplyvu aktivít na vývoj zdravotného stavu

KOSIT  Fáza 0 - Práce na projekte ZS Mojšová Lúčka
a Skládka NO Sirník

Meroco Legislatívna analýza a návrh postupov

Pracujeme na novom dizajne stránky

Posledná aktualizácia - 23.4.2020

Aktívne pracujeme na novom webe www.ekosplus.sk. Tešiť sa môžete nielen na nový vzhľad, najaktuálnejšie informácie ale aj členskú sekciu. Poprosíme Vás preto o trpezlivosť a pochopenie. Ďakujeme, Váš EKOS PLUS :) 

ODPADY 2020

4.-5. február, Žilina

Pozývame Vás na 8. ročník tradičnej odpadárskej konferencie ODPADY 2020, ktorá sa uskutoční 4.-5. februára 2020 v hoteli Holiday Inn v Žiline.

APEL 2019 Bratislava, december 

Odborný seminár EIA 2019

RVS z. o odpadoch PO,LM,KE,TT,BA 2019

ENVIRO 2019 Trenčianske Teplice, máj 2019

ODPADY 2019 Žilina, marec 2019

Činnosti

Komplexný enviromanažment

EIA/SEA

IPPC/IPKZ

Interné audity

Odpadové hospodárstvo

Projektový manažment

Ochrana ovzdušia

REACH

Environmentálne audity

NFP/Eurofondy

Vodné hospodárstvo

Konferencie a semináre

Ostatné činnosti

Telefón:

+421 254 411 085

+421 917 788 827

+421 917 724 246

E-mail:

ekosplus@ekosplus.sk

EKOS PLUS s.r.o.

Župné námestie 7

811 03 Bratislava

EKOS PLUS s.r.o.

Priemyselná 100

965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 313 925 47

 DIČ: 2020 3053 97

IČ DPH: SK2020 3053 97