Činnosti

Odpadové hospodárstvo

Audit OH

 • Vyhodnotenie súladu prevádzky s platnou legislatívou v oblasti odpadov a obalov.

 • Identifikácia problémových dokumentov a procesov.

 • Návrh opatrení na nápravu problémových procesov a zosúladenie dokumentácie s platnou legislatívou.

 • Návrh optimalizačných opatrení systému odpadového hospodárstva s cieľom zníženia nákladov a plnenia podmienok platnej legislatívy.

Systémy OH

Vytváranie nových a optimalizácie existujúcich systémov odpadového hospodárstva priemyselných prevádzok:

 • komplexné zabezpečenie plnenia legislatívnych povinností,

 • dosiahnutie maximálnej možnej miery zhodnocovania vznikajúcich odpadov,

 • zníženie nákladov prevádzkovateľa na odpadové hospodárstvo

Projekty separovaného zberu  

Analýza zberného regiónu, Vypracovanie návrhu separovaného zberu pre mestá a obce s cieľmi:

 • ekonomická efektivita / zníženie nákladov,

 • plnenie zákonných požiadaviek,

 • zohľadnenie regionálnych špecifík,

 • využitie moderných technológií,

 • využitie štrukturálnych fondov EÚ na realizáciu.

Odborné poradenstvo

Odpady:

 • vypracovanie Ohlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním

 • prevádzková evidencia vedená na Evidenčných listoch odpadu

 • vypracovanie Identifikačných listov nebezpečných odpadov

 • vypracovanie Sprievodných listov nebezpečných odpadov

 • výkon pravidelných kontrol v prevádzke v zmysle rozhodnutí orgánov štátnej správy (napr. integrovaného povolenia)

 • vypracovanie potrebných žiadostí v zmysle zákona o odpadoch

 • vypracovanie prevádzkových poriadkov na nakladanie s odpadmi

Obaly:

 • nahlasovanie údajov Organizácii zodpovednosti výrobcov

 • vypracovanie Programu prevencie vzniku odpadov z obalov

 • vypracovanie interného predpisu „Evidencia obalov“

Zberné dvory

Analýza zberného regiónu a vznikajúcich odpadov, Vypracovanie projektu zberného dvora separovaného odpadu pre mestá a obce s cieľmi:

 • Maximálne ekonomické využitia vznikajúcich odpadov,

 • plnenie všetkých legislatívnych požiadaviek,

 • zabezpečenie vypracovania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie,

 • zabezpečenie všetkých zákonných procesov až do vydania stavebného povolenie,

 • spracovanie žiadosti o podporu projektu zo štrukturálnych fondov EÚ.

Telefón:

+421 254 411 085

+421 917 788 827

+421 917 724 246

E-mail:

ekosplus@ekosplus.sk

EKOS PLUS s.r.o.

Župné námestie 7

811 03 Bratislava

EKOS PLUS s.r.o.

Priemyselná 100

965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 313 925 47

 DIČ: 2020 3053 97

IČ DPH: SK2020 3053 97