Činnosti

Environmentálny audit

Audit súladu s legislatívou

 • Vyhodnotenie súladu prevádzky s platnou environmentálnou legislatívou:
  – zákon o ovzduší,
  – zákon o IPKZ,
  – zákon o odpadoch,
  – zákon o obaloch,
  – zákon o obchodovaní s emisnými kvótami,
  – zákon o vodách,
  – zákon o zprevencii a náprave environmentálnych škôd,
  – nariadenie REACH, atď.

 • Identifikácia problémových, resp. absentujúcich dokumentov a procesov,

 • Návrh opatrení na nápravu problémových procesov a zosúladenie dokumentácie s platnou legislatívou,

 • Návrh optimalizačných opatrení s cieľom racionalizácie nákladov a plnenia podmienok platnej legislatívy.

Audit odpadového hospodárstva /OH/

 • vyhodnotenie súladu prevádzky s platnou legislatívou v oblasti odpadov a obalov,

 • identifikácia problémových dokumentov a procesov,

 • návrh opatrení na nápravu problémových procesov a zosúladenie dokumentácie s platnou legislatívou,

 • návrh optimalizačných opatrení systému odpadového hospodárstva s cieľom zníženia nákladov a plnenia podmienok platnej legislatívy.

Audit ekologických záťaží

 • zhodnotenie rozsahu ekologickej záťaže,

 • návrh opatrení na dekontamináciu/sanáciu pôd a vôd,

 • eliminácia environmentálnych rizík,

 • odhad nákladov na činnosti súvisiace s uvedením prostredia do pôvodného stavu,

 • návrh optimalizácie činností a súvisiacich nákladov,

 • analýza možností čerpania fondov na navrhnuté činnosti.

Audit environmentálnych škôd

 • Vyhodnotenie plnenia zákonných povinností podľa zákona č. 359/2007 Z. z. o zodpovednosti za environmentálne škody.

 • Návrh opatrení na zníženie rizikového potenciálu a maximálnej možnej škody.

 • Vypracovanie rizikovej analýzy a návrh optimálneho riešenia pre zabezpečenie plnenia povinností podľa §13 Zákona č. 359/2007 Z. z. /finančné krytie zodpovednosti/.

Telefón:

+421 254 411 085

+421 917 788 827

+421 917 724 246

E-mail:

ekosplus@ekosplus.sk

EKOS PLUS s.r.o.

Župné námestie 7

811 03 Bratislava

EKOS PLUS s.r.o.

Priemyselná 100

965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 313 925 47

 DIČ: 2020 3053 97

IČ DPH: SK2020 3053 97