Činnosti

Prevádzková dokumentácia

TVORBA A RIADENIE PREVÁDZKOVEJ DOKUMENTÁCIE

Vypracovanie prevádzkovej dokumentácie priemyselných prevádzok a jej zmien:

  • Havarijný plán pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi,

  • plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok a obvzlášť škodlivých látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku /havarijný plán – voda/,

  • súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení /súbor TPP a TOO/,

  • súhlas orgánu ochrany ovzdušia v zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší,

  • program odpadového hospodárstva /POH/,

  • ďalšia prevádzková dokumentácia v zmysle zákona o IPKZ, ochrane ovzdušia, vodách, odpadoch, obaloch, priemyselných haváriách a zodpovednosti za environmentálne škody.

Vypracovanie alebo kontrola mesačných/štvrťročných/ročných hlásení podľa zložkových zákonov:

  • ovzdušie,

  • vody,

  • odpady.

Telefón:

+421 254 411 085

+421 917 788 827

+421 917 724 246

E-mail:

ekosplus@ekosplus.sk

EKOS PLUS s.r.o.

Župné námestie 7

811 03 Bratislava

EKOS PLUS s.r.o.

Priemyselná 100

965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 313 925 47

 DIČ: 2020 3053 97

IČ DPH: SK2020 3053 97