Aktuálne Požiadavky  Enviro Legislatívy

APEL 2018

4. december 2018, hotel Devín, Bratislava

Pozývame Vás na druhý ročník konferencie APEL 2018 - Aktuálne  požiadavky enviro legislatívy, ktorá sa uskutoční 4. decembra 2018 v Bratislave. Program konferencie zo série e+ zahŕňa ucelený prehľad legislatívnych zmien v oblasti životného prostredia za rok 2018, ako aj informácie o legislatívnych zámeroch MŽP SR na rok 2019.

Program

8:00 - 9:00

Registrácia

9:00 - 9:10

Otvorenie konferencie

JUDr. Boris Susko, PhD., štátny tajomník MŽP SR

9:10 - 9:50

EIA

Informácia o stave prípravy nového zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Ing. Roman Skorka, riaditeľ Odboru posudzovania vplyvov na ŽP MŽP SR

9:50 - 10:20

Ovzdušie I.

Novela Zákona č. 137/2010 o ovzduší účinná od 1.7.2018

Ing. Zuzana Kocunová, riaditeľka Odboru ochrany ovzdušia MŽP SR

10:20 - 10:50

Ovzdušie II.

Návrh Národného programu znižovania emisií a Stratégie na zlepšenie kvality ovzdušia

Ing. Zuzana Kocunová, riaditeľka Odboru ochrany ovzdušia MŽP SR

10:50 - 11:20

Prestávka

11:20 - 12:20

Odpady I.

Novela Zákona č. 79/2015 o odpadoch účinná od 1. 1. 2019

Ing. Peter Šimurka, riaditeľ Odboru odpadového hospodárstva MŽP SR

12:20- 13:30

Obed

13:30 - 14:00

IPKZ

Novela Zákona o IPKZ č. 39/2013 účinná od 1.7. 2018

Ing. Katarína Jankovičová, Odbor IPKZ MŽP SR

14:00- 14:30

Odpady II.

Nový zákon o poplatkoch za uloženie odpadu účinný od 1.1. 2019

Mgr. Janette Smažáková, Odbor legislatívy MŽP SR

14:30 - 15:00

Legislatíva

Legislatívne zámery MŽP na rok 2019

JUDr. Silvia Lojková, Odbor legislatívy MŽP SR

15:00 - 15:30

Ukončenie konferencie, čaša vína

Pod záštitou

Organizátor

Partner

Mediálni partneri

Telefón:

+421 254 411 085

+421 917 788 827

+421 917 724 246

E-mail:

ekosplus@ekosplus.sk

EKOS PLUS s.r.o.

Župné námestie 7

811 03 Bratislava

EKOS PLUS s.r.o.

Priemyselná 100

965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 313 925 47

 DIČ: 2020 3053 97

IČ DPH: SK2020 3053 97