Činnosti

Environmentálne právo

Environmentálne právo EÚ a SR:

  • Právny servis – služba poskytovania pravidelných informácií o pripravovaných a realizovaných zmenách legislatívy v oblasti životného prostredia – EIA, IPKZ/IPPC, ochrana ovzdušia, ochrana vôd, odpady a obaly, schéma obchodovania so skleníkovými plynmi, REACH, zodpovednosť za environmentálne škody, atď.,

  • školenia a semináre v oblasti realizovaných a pripravovaných zmien legislatívy oblasti ŽP,

  • vypracovanie právnych analýz ku konkrétnym problémom v oblasti životného prostredia,

  • poradenstvo a zastupovanie prevádzkovateľov pri komunikácii s orgánmi štátnej správy a samosprávy.

Telefón:

+421 254 411 085

+421 917 788 827

+421 917 724 246

E-mail:

ekosplus@ekosplus.sk

EKOS PLUS s.r.o.

Župné námestie 7

811 03 Bratislava

EKOS PLUS s.r.o.

Priemyselná 100

965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 313 925 47

 DIČ: 2020 3053 97

IČ DPH: SK2020 3053 97