Činnosti

Projektová dokumentácia

Zabezpečenie všetkých stupňov projektovej dokumentácie, vrátane inžinieringu pre investičné akcie v priemysle:

  • územné konanie,

  • stavebné konanie,

  • realizačná PD,

  • projekty skutočného vyhotovenia,

  • zabezpečenie stanovísk dotknutých orgánov.

Vypracovanie kapitoly PD o vplyvoch na životné prostredie

Odborné pripomienkovanie a doplnenie PD z pohľadu požiadaviek na zabezpečenie vysokej ochrany životného prostredia a platnej legislatívy v oblasti ŽP

Telefón:

+421 254 411 085

+421 917 788 827

+421 917 724 246

E-mail:

ekosplus@ekosplus.sk

EKOS PLUS s.r.o.

Župné námestie 7

811 03 Bratislava

EKOS PLUS s.r.o.

Priemyselná 100

965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 313 925 47

 DIČ: 2020 3053 97

IČ DPH: SK2020 3053 97