Činnosti

Posudková činnosť

Vypracovanie posudkov odborne spôsobilou osobou vo veci ovzdušia podľa zákona o ovzduší pre priemyselné kategórie.​

Vypracovanie odborných posudkov odborne spôsobilou osobou vo veci odpadov podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a súvisiacich vykonávacích predpisov.

Vypracovanie posudkov odborne spôsobilou osobou podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie na správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie pre odbory činností:

  • 2v – environmentálne právo

  • 2e – chémia

  • 2l – vodné hospodárstvo

  • 2m – odpadové hospodárstvo

  • 2n – ochrana ovzdušia

  • 2t – technológie

  • 2s – energetika

  • 2f – environmentalistika

  • 2y – ochrana prírody

Overovanie správ o emisiách skleníkových plynov pre účastníkov schémy podľa zákona o obchodovaní s emisnými kvótami oprávneným overovateľom

Telefón:

+421 254 411 085

+421 917 788 827

+421 917 724 246

E-mail:

ekosplus@ekosplus.sk

EKOS PLUS s.r.o.

Župné námestie 7

811 03 Bratislava

EKOS PLUS s.r.o.

Priemyselná 100

965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 313 925 47

 DIČ: 2020 3053 97

IČ DPH: SK2020 3053 97