Činnosti

Ochrana ovzdušia

Komplexné odborné poradenstvo podľa zákona 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a zákona 321/2012 Z.z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • vypracovanie prevádzkovej evidencie v zmysle vyhlášky č. 231/2013 Z.z.

 • vypracovanie Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko- organizačných opatrení (Súbor TPP a TOO)

 • výpočet poplatkov za znečisťovanie ovzdušia

 • vypracovanie návrhu postupu výpočtu množstva emisií

 • zabezpečenie súhlasu orgánu ochrany ovzdušia v zmysle § 17, písm. a) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší, ktorý je potrebný na umiestnenie stavieb veľkých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia, rozhodnutí o povolení stavieb veľkých, stredných a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, vrátane ich zmien a rozhodnutí na ich užívanie

Komplexné odborné poradenstvo v oblasti ochrany ovzdušia podľa platnej legislatívy :

Služby v oblasti skleníkových plynov podľa platnej legislatívy:

 • akreditované overovanie* správ o emisiách skleníkových plynov/správ o úrovni činností časti prevádzky a NER podľa požiadaviek normy EN ISO 14065:2013, ďalej Nariadenia komisie (EÚ) č. 600/2012 na výkon overovania správ o emisiách skleníkových plynov a správ o úrovniach činností podľa zákona č. 414/2012 Z.z. a Nariadenia komisie (EÚ) č. 601/2012 v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES podľa rozsahu udelenej akreditácie a Osvedčeniu o akreditácii č. V-006 zo dňa 21.10.2014.
  Výsledkom overovacieho procesu je správa o overení a jej výroková časť
  – rozhodnutie, ktoré môže byť:
  - Overené ako uspokojujúce.
  - Overené s komentárom.
  - Neoverené.
  Súčasťou správy o overení sú zistené chyby, nezrovnalosti, nesúlady (závažné alebo nezávažné) a odporúčania na zlepšenia, ktoré sú preverované pri nasledujúcom overovaní.

 • poradenstvo pri spracovaní správ o emisiách skleníkových plynov,

 • vypracovanie žiadostí o povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov,

 • vypracovanie žiadostí o bezodplatnú alokáciu kvót na emisie skleníkových plynov,

 • vypracovanie a aktualizácie plánov monitorovania,

 • zmeny úrovne činností a ich overenie oprávneným overovateľom.

Telefón:

+421 254 411 085

+421 917 788 827

+421 917 724 246

E-mail:

ekosplus@ekosplus.sk

EKOS PLUS s.r.o.

Župné námestie 7

811 03 Bratislava

EKOS PLUS s.r.o.

Priemyselná 100

965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 313 925 47

 DIČ: 2020 3053 97

IČ DPH: SK2020 3053 97