Činnosti

Environmentálna zodpovednosť

Komplexné zabezpečenie všetkých povinností v zmysle zákona č. 359/2007 Z. z. o zodpovednosti za environmentálne škody:

  • stanovenie rizikového potenciálu prevádzky – nebezpečné látky, procesy, emisie, odpady, technológie,

  • stanovenie zraniteľnosti dotknutého územia – vody, pôdy, chránené biotopy,

  • výpočet finančnej hodnoty maximálnej možnej environmentálnej škody, vrátane uvedenia prostredia do pôvodného stavu,

  • návrh opatrení na zníženie rizikového potenciálu a maximálnej možnej škody.

Vypracovanie rizikovej analýzy a návrh optimálneho riešenia pre zabezpečenie plnenia povinností podľa §13 Zákona č. 359/2007 Z. z. /finančné krytie zodpovednosti/

Telefón:

+421 254 411 085

+421 917 788 827

+421 917 724 246

E-mail:

ekosplus@ekosplus.sk

EKOS PLUS s.r.o.

Župné námestie 7

811 03 Bratislava

EKOS PLUS s.r.o.

Priemyselná 100

965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 313 925 47

 DIČ: 2020 3053 97

IČ DPH: SK2020 3053 97