Činnosti

Eurofondy

Poradenstvo v oblasti fondov EÚ:

 • analýza projektov z pohľadu možnosti čerpania prostriedkov z fondov,

 • identifikácia vhodných operačných programov a operačných cieľov v rámci prioritných osí,

 • vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP),

 • vypracovanie povinných príloh žiadosti:
  – Opis projektu,
  – Finančná analýza,
  – Štúdia uskutočniteľnosti,
  – Odborné podporné prílohy,
  – Návrhy povinných čestných vyhlásení,

 • poradenstvo a súčinnosť pri zabezpečení dokladov a potvrdení dotknutých inštitúcií

 • kompletizácia Žiadosti o NFP a povinných príloh, vrátane potrebného počtu kópií a podanie na príslušný orgán,

 • riadenie a implementácia projektov.

Adresa Bratislava:

EKOS PLUS s.r.o.

Župné námestie 7

811 03 Bratislava

Adresa Žiar nad Hronom:

EKOS PLUS s.r.o.

Priemyselná 100

965 01 Žiar nad Hronom

Kontakt:

tel1: +421 254 411 085

tel2: +421 917 788 827

ekosplus@ekosplus.sk

Údaje

IČO: 313 925 47

DIČ: 2020 3053 97

IČ DPH: SK2020 3053 97