Činnosti

Vodné hospodárstvo

Odborná pomoc pri plnení legislatívnych povinností:

  • zabezpečenie rozborov odpadových vôd

  • vypracovanie oznámení o vypúšťaní odpadových vôd alebo osobitných vôd(tlačivá SHMÚ)

  • vypracovanie prevádzkových poriadkov pre odlučovače ropných látok

  • vypracovanie Plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (Havarijný plán)

  • zabezpečenie povolenia na odber a vypúšťanie vôd

  • vypracovanie registra látok škodlivých vodám

Telefón:

+421 254 411 085

+421 917 788 827

+421 917 724 246

E-mail:

ekosplus@ekosplus.sk

EKOS PLUS s.r.o.

Župné námestie 7

811 03 Bratislava

EKOS PLUS s.r.o.

Priemyselná 100

965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 313 925 47

 DIČ: 2020 3053 97

IČ DPH: SK2020 3053 97