ODPADY 2019

28. marec 2019, hotel Holiday Inn, Žilina

Spoločnosť Ekos Plus so svojimi partnermi Vás srdečne pozývajú na tradičnú odpadársku konferenciu ODPADY 2019, ktorá sa uskutoční 28. marca 2019 v hoteli Holiday Inn v Žiline. Konferencia ODPADY 2019 sa tentokrát bude venovať problematike komunálnych odpadov, najmä plastovým odpadom, nápojovým obalom a PET obalom. Tradične bude témou legislatívny vývoj v oblasti odpadového hospodárstva v európskej únii aj v SR a nebude chýbať ani predstavenie moderných technológií zhodnocovania odpadov.

 

Osobitným bodom bude tento rok panelová diskusia k programu odpadového hospodárstva 2021-2025 za účasti riaditeľa odboru odpadového hospodárstva a integrovaného povoľovania MŽP.

 

Záštitu nad podujatím prijal podpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos.

Videozáznam z predošlých ročníkov

Program

BLOK 1 - Obehová ekonomika a aktuálna legislatíva

9:00 - 9:20

OTVORENIE KONFERENCIE

JUDr. Boris Susko, PhD., štátny tajomník MŽP SR

Záštitu nad podujatím prijal podpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos.

9:20 - 9:50

SÚČASNÉ ZNENIE ZÁKONA O ODPADOCH A APLIKAČNÁ PRAX,

Mgr. Janette Smažáková, Odbor legislatívy MŽP SR

Pohľad MŽP SR na požiadavky a problémy pri praktickom uplatňovaní aktuálneho znenia zákona o odpadoch.

9:50 - 10:30

TRANSPOZIČNÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADOCH,

JUDr. Veronika Václavková, Odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR

Informácia o príprave transpozičnej novely zákona o odpadoch, ktorou sa majú zaviesť základné požiadavky „Odpadového balíčka“ do slovenskej legislatívy.

10:30 - 11:00

ZÁKON O POPLATKOCH V PRAXI,

Mgr. Janette Smažáková, Odbor legislatívy MŽP SR

Praktické problémy pri uplatňovaní nového zákona o poplatkoch za ukladanie odpadov, určovanie výšky poplatku na základe preukázanej miery zhodnocovania.

11:00 - 11:20

Prestávka na kávu

11:20 - 11:40

NOVÁ SMERNICA O PLASTOCH,

Ing. Ľubomír Ďuračka, Odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR

Informácia o aktuálnom vývoji európskej legislatívy vo vzťahu k príprave novej Smernice o znižovaní vplyvu niektorých plastových výrobkov na životné prostredie.

11:40 - 12:10

NÁVRH ZÁKONA O ZÁLOHOVANÍ JEDNORAZOVÝCH OBALOV NA NÁPOJE,

Ing. Peter Šimurka, riaditeľ Odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR

Aktuálna informácia o priebehu legislatívneho procesu prijímania nového zákona, ktorým sa má zaviesť zálohovanie PET fliaš a nápojových plechoviek.

12:10 - 12:30

ANALÝZA MOŽNOSTI ZÁLOHOVANIA PET OBALOV NA SLOVENSKU – OTÁZKY A ODPOVEDE,

Ing. Marián Hausner / JUDr. Veronika Gerotto Bilková, konzultant špecialista, Ekos Plus, s.r.o.

Nezávislý pohľad na zavedenia zálohovania jednorazových nápojových obalov a porovnanie ekonomických analýz Ekos Plus a Inštitútu environmentálnej politiky.

12:30 - 13:40

Obed

BLOK 2 - Odpadové hospodárstvo v praxi

13:40- 14:10

PROBLEMATIKA ZBERU ODPADOVÉHO PAPIERA A BUDÚCNOSŤ JEHO MATERIÁLOVÉHO ZHODNOCOVANIA V PODMIENKACH SR,

Ing. Vladimír Krajči / Ing. Marianna Matajová, MONDI SCP, a.s. Ružomberok

Súčasný stav v oblasti zberu a využitia odpadového papiera a budúcnosť jeho materiálového zhodnocovania v Slovenskej republike.

14:10 - 14:40

ZHODNOCOVANIE ODPADOVÝCH PALÍV V CEMENTÁRŇACH,

Ing. Juraj Číž, Zväz výrobcov cementu

Aktuálny stav v oblasti energetického a materiálového zhodnocovania odpadov v cementárňach. Potenciál rozvoja kapacít na zhodnocovanie odpadov zo Slovenska.

14:40 - 15:00

Prestávka na kávu

Diskusný panel - Stratégia smerovania odpadového hospodárstva

15:00 - 15:15

PROGRAM PREDCHÁDZANIA VZNIKU ODPADOV,

Ing. Peter Šimurka, riaditeľ Odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR

Informácia o prijatom pláne predchádzania vzniku odpadov a jeho implementácii v praxi – spôsoby uplatňovania, vplyv na legislatívu a prax

15:15 - 15:30

PRÍPRAVA NOVÉHO PROGRAMU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA NA ROKY 2021 – 2025,

Ing. Miroslava Masničáková, Odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR

15:30 - 17:00

DISKUSNÝ PANEL

Moderátor:

  • Martin Kovačič, Ekos Plus, s.r.o.

Panelisti:

  • Mgr. Filip Macháček, generálny riaditeľ Sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva MŽP SR,

  • Mgr. Janette SmažákováOdbor legislatívy MŽP SR,

  • Ing. Peter Šimurka, riaditeľ Odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR,

  • Mag. Annamária Tóthová, Partnerka Eversheds Sutherland Dvořák Hager

  • Ing. Marián Christenkogenerálny riaditeľ KOSIT a.s., člen predstavenstva

  • Ing. Marián Christenko, generálny riaditeľ KOSIT a.s., člen predstavenstva

  • Ing. Andrej Vidra, vedúci odboru životného prostredia

17:00 - 18:00

Čaša vína

Oddychová zóna e+

10:00 - 10:30

EKOS PLUS s.r.o.

JUDr. Veronika Gerotto Bilková,

EKOS NEWS - seminár - predstavenie odborného štvrťročníka o legislatívnych zmenách v oblasti životného prostredia.

14:10 - 14:30

IPM Avanea

Šimon Bečica MSc,

Alternatívne investovanie v oblasti životného prostredia.

14:35 - 14:55

INISOFT

Miroslav Jakuš, riaditeľ spoločnosti

Digitalizácia odpadového hospodárstva (ISOH) v praxi firiem a obcí

Pod záštitou

Organizátor

Spoluorganizátor

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Telefón:

+421 254 411 085

+421 917 788 827

+421 917 724 246

E-mail:

ekosplus@ekosplus.sk

EKOS PLUS s.r.o.

Župné námestie 7

811 03 Bratislava

EKOS PLUS s.r.o.

Priemyselná 100

965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 313 925 47

 DIČ: 2020 3053 97

IČ DPH: SK2020 3053 97