Činnosti

Komplexné odborné poradenstvo podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia od žiadosti o vydanie integrovaného povolenia (IP) až po uvedenie do skúšobnej prevádzky a trvalej prevádzky:

  • vypracovanie žiadostí o vydanie IP /vrátane žiadosti o vydanie stavebného povolenia/,

  • vypracovanie žiadostí o zmenu IP,

  • vyhodnotenie najlepších dostupných techník BAT podľa dokumentov BREF,

  • zabezpečenie stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov.

IPKZ/IPPC

Vypracovanie prevádzkovej dokumentácie:

  • havarijný plán pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi,

  • plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku /havarijný plán – voda/,

  • súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení /súbor TPP a TOO/,

  • žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší,

  • program odpadového hospodárstva,

  • ďalšia prevádzková dokumentácia v zmysle zákona o IPKZ, ochrane ovzdušia, vodách, odpadoch, priemyselných haváriách a zodpovednosti za environmentálne škody.

Telefón:

+421 254 411 085

+421 917 788 827

+421 917 724 246

E-mail:

ekosplus@ekosplus.sk

EKOS PLUS s.r.o.

Župné námestie 7

811 03 Bratislava

EKOS PLUS s.r.o.

Priemyselná 100

965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 313 925 47

 DIČ: 2020 3053 97

IČ DPH: SK2020 3053 97