Činnosti

Komplexné posudzovanie vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

  • vypracovanie zámerov, správ, posudkov, oznámení o zmene navrhovaných činností,

  • vypracovanie a zabezpečenie odborných stanovísk a posudkov,

  • poradenstvo pri komunikácii s orgánmi štátnej správy a samosprávy,

  • príprava a moderovanie verejných prerokovaní,

  • optimalizácia procesu posudzovania, návrhy variantných riešení, atď.,

  • zastupovanie navrhovateľa v celom procese posudzovania vplyvov.

EIA

Telefón:

+421 254 411 085

+421 917 788 827

+421 917 724 246

E-mail:

ekosplus@ekosplus.sk

EKOS PLUS s.r.o.

Župné námestie 7

811 03 Bratislava

EKOS PLUS s.r.o.

Priemyselná 100

965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 313 925 47

 DIČ: 2020 3053 97

IČ DPH: SK2020 3053 97