ODPADY 2020

4.-5. február 2020, hotel Holiday Inn, Žilina

Pozývame Vás na 8. ročník tradičnej odpadárskej konferencie ODPADY 2020. Konferencia sa bude venovať legislatíve v oblasti odpadového hospodárstva, vrátane aktuálne schvaľovanej transpozičnej novely zákona o odpadoch, ktorou sa zavádzajú zásady tzv. Odpadového balíčka Európskej komisie. Súčasťou programu bude aj téma prípravy Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky pre roky 2021-2025, vrátane odbornej diskusie za účasti zástupcov MŽP.

Videozáznam z predošlých ročníkov

Program

BLOK 1 - Obehová ekonomika a aktuálna legislatíva

9:20 - 9:50

OTVORENIE KONFERENCIE A SÚHRN LEGISLATÍVNYCH ZMIEN V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE V ROKOCH 2016-2020,

Ing. Filip Macháček, generálny riaditeľ sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva MŽP SR

Otvorenie konferencie a prehľad legislatívnej činnosti MŽP v oblasti odpadového hospodárstva v rokoch 2016-2020.

9:50 - 10:30

SÚČASNÉ ZNENIE ZÁKONA O ODPADOCH A „BALÍČKOVÁ“ NOVELA,

Ing. Peter Šimurka, riaditeľ Odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR

Predstavenie aktuálneho znenie zákona o odpadoch po prijatí transpozičnej novely, ktorou sa do zákona zaviedli zásady „Waste package“ Európskej komisie.

10:30 - 11:00

ZÁKON O POPLATKOCH V PRAXI A SÚVISIACE ZMENY V ZÁKONE   O ENVIROFONDE,

Mgr. Janette SmažákováOdbor legislatívy MŽP SR

Praktické otázky pri uplatňovaní nového zákona o poplatkoch za ukladanie odpadov, určovanie výšky poplatku na základe preukázanej miery zhodnocovania a spôsob prerozdeľovanie financií z poplatkov prostredníctvom Environmentálneho fondu.

11:00 - 11:20

Prestávka na kávu

11:20 - 11:50

ČERPANIE PODPORY PROJEKTOV OH Z VEREJNÝCH ZDROJOV – OPKŽP, ENVIROFOND V ROKOCH 2016 – 2019 A AKO ĎALEJ,

JUDr. Ľubomíra Kubišovágenerálna tajomníčka služobného úradu MŽP SR

Aktuálna informácia o stave čerpania financií z verejných zdrojov na projekty odpadového hospodárstva za obdobie 2016-2019 a predpokladané nastavenie podopry z verejných fondov pre nasledujúce obdobie.

11:50 - 12:20

INFORMAČNÝ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA – AKTUÁLNY STAV PRÍPRAVY ELEKTRONICKEJ EVIDENCIE ODPADOV,

Ing. Ivan Kapitáň, Odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR

Aktuálna informácia o stave prípravy a zavádzanie elektronickej evidencie a hlásení odpadov.

12:20 - 13:20

Obed

BLOK 2 - Odpadové hospodárstvo v praxi

13:20 - 14:00

PROJEKT ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA BANSKEJ BYSTRICE,
Ing. Juraj Jakeš, Marius Pedersen, SR

Predstavenie systému Odpadového hospodárstva v Banskej Bystrici – príklad funkčnej spolupráce municipality a odpadárskej spoločnosti.

14:00 - 14:40

VÝVOJ SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA V ÍRSKU A VPLYV ZARIADENIA NA TERMICKÉ ZHODNOCOVANIE ODPADOV V DUBLINE,

Kieran Mullins, Project Director, Covanta, Írska republika

Tranzícia írskeho systému odpadového hospodárstva od mohutného skládkovania a recyklácie pod úrovňou 10%, k recyklácii na úrovni 42% a skládkovaniu pod 15%. Informácia o pozitívnom vplyve výstavby a spustenie do prevádzky modernej spaľovne v Dubline s kapacitou 600 tisíc ton ročne.

14:40 - 15:10

PREČO MÁ ENERGETICKÉ ZHODNOCOVANIE ODPADU LEGITÍMNE MIESTO V ODPADÁRSKOM MIXE SR,

Ing. Marián Christenko, ewia a.s.

Informácia o príprave projektov komplexných Centier cirkulárnej ekonomiky (CCE) rozvíjajúce kapacity zhodnocovania v SR a ďalšie smerovanie projektov do budúcnosti.

15:40 - 16:00

Prestávka na kávu

BLOK 3 - DISKUSNÝ PANEL - Príprava nového programu odpadového hospodárstva na roky 2021 - 2025

16:00 - 16:30

PRÍPRAVA NOVÉHO PROGRAMU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA NA ROKY 2021-2025,

Ing. Miroslava Masničáková, Odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR

Informácia o stave prípravy a smerovaní nového celoštátneho POH na ďalšie obdobie – výstupy z východiskovej analýzy, definovanie priorít a predstavenie časového harmonogramu prijímania POH.

16:30 - 18:00

DISKUSNÝ PANEL

Moderátor: Martin Kovačič, Ekos Plus, s.r.o.,

Panelisti: Mgr. Filip Macháček, gen. riaditeľ Sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva MŽP SR,

Ing. Peter Šimurka, riaditeľ Odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR,

Mgr. Miroslava Masničáková, Odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR,

Ing. Marián Christenko, ewia a.s.,

Mgr. Peter Antal, Primátor mesta Žiar nad Hronom, poslanec NRSR - predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

18:30 - 19:30

Večera

20:00

Spoločenský večer

Streda 5.2.2020

9:00 - 12:00

INFORMAČNÝ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA – AKO VYPLNIŤ ELEKTRONICKÉ OHLÁSENIA O ODPADOCH ZA UPLYNULÝ ROK,

Lektor: Ing. Ivan Kapitáň, Odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR

  • Aktuálny stav projektu ISOH

  • Povinnosti povinných osôb vs elektronizácia alebo slovensko.sk vs ISOH

  • Základný model podávania elektronickej evidencie od 1.1.2021

  • Harmonogram seminárov

 

Praktický workshop k novému systému elektronickej evidencie a podávania hlásení o odpadoch – predstavenie ISOH, praktické ukážky z vedenia evidencie pre pôvodcov odpadov, vzorové vyplnenie ohlásenia v ISOH, diskusia.

12:00 - 13:00

Obed

Prednášajúci

Peter Šimurka Ing.

riaditeľ Odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie, MŽP SR

Má 14-ročnú prax v štátnej správe od úradníka na Okresnom úrade až po hlavného inšpektora IPKZ. Pravidelne sa zúčastňuje na konferenciách a seminároch, venuje sa tiež prednáškovej činnosti na univerzitách. Je členom pracovných skupín pre tvorbu zákona o IKPZ a jeho následných noviel. V súčastnosti pôsobí na MŽP SR ako  riaditeľ Odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie.

Janette Smažáková Mgr.

Odbor legislatívy MŽP SR

 

 Po ukončení štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského pôsobila na odbore legislatívy na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky.  Bola členkou pracovnej skupiny pre prípravu nového zákona o odpadoch, spoluautorkou knižného vydania komentára k zákonu o odpadoch a členkou pracovnej skupiny pre prípravu nového zákona o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ivan Kapitáň Ing.

Projektový manažér informačného systému odpadového hospodárstva, MŽP SR

Po ukončení štúdia na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, odboru poštovej a telekomunikačnej prevádzky, pôsobil ako projektový manažér projektov financovaných z EÚ na Slovenskej agentúre životného prostredia. Od roku 2013 sa venuje ako projektový manažér IT projektom. Na MŽP SR pracuje od r. 2017 ako projektový manažér ISOH.

Ľubomíra Kubišová JUDr.

generálna tajomníčka služobného úradu MŽP SR

 

V roku 2008 urobila rigoróznú skúšku na Právnickej fakulte Univerzity Komenského a získala akademický titul JUDr. V roku 1999 začala pracovať na colnom úrade v Banskej Bystrici. Ďalej pracovala na colnom riaditeľstve SR, na Ministerstve kultúry SR ako riaditeľka kancelárie vedúcej služobného úradu a bola poverená zastupovaním riaditeľa odboru legislatívy a práva. Pôsobila tiež na Ministerstve spravodlivosti SR ako generálna riaditeľka kancelárie vedúcej služobného úradu a ako vedúca služobného úradu. Od roku 2016 pôsobí na MŽP SR ako vedúca služobného úradu.

Marián Kobolka

JRK, Slovensko

 

Marián Kobolka je spoluzakladateľ spoločnosti JRK. Pochádza zo Žiliny, študoval financie na Slezské univerzite v Opave a počas štúdia pôsobil v celosvetovej organizácii AIESEC. Ako prezident viedol pobočku AIESEC Karviná a neskôr zastával post viceprezidenta AIESEC Česká republika, kde zodpovedal za spoluprácu a partnerstvo s komerčným sektorom. Od roku 2010 vedie spoločnosť JRK v troch krajinách a špecializuje sa na slovenský trh. Aktívne spolupracuje so slovenskými samosprávami v odpadovom hospodárstve s cieľom zvýšiť mieru triedenia odpadov a zlepšiť stav životného prostredia.

Marián Christenko Ing.

ewia a.s.

 

Ing. Marián Christenko vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Od roku 2015 pôsobí ako generálny riaditeľ spoločnosti KOSIT. Svoje manažérske a analytické zručnosti získal počas pôsobenia vo viacerých riadiacich funkciách medzinárodných spoločností, akými sú Siemens, Falck, ZETOR či VOITH. V roku 2018 sa stal viceprezidentom medzinárodnej organizácie CEWEP, ktorá združuje viac ako 500 Zariadení na energetické využitie odpadov (ZEVO) v Európe. Počas svojej praxe v spoločnosti KOSIT sa v očiach verejnosti etabloval ako uznávaný odborník v oblasti materiálového a energetického využitia komunálneho a priemyselného odpadu. V súčasnosti je zároveň generálnym riaditeľom spoločnosti ewia a.s., ktorá na Slovensko prináša koncept Centier cirkulárnej ekonomiky.

Miroslava Masničáková Ing.

odborný referent MŽP SR

 

Je absolventkou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v odbore výživa ľudí. Od roku 2007 pôsobí na Ministerstve životného prostredia ako odborný referent. V súčasnosti sa zaoberá problematikou biologicky rozložiteľných odpadov, kuchynských a reštauračných odpadov a bude sa podieľať na príprave Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky.

Kieran Mullins

Project Director, Covanta, Írska republika

 

Kieran Mullins promoval na University College v Dubline v roku 1988 na magisterskom stupni chémie. Následne pracoval v spoločnosti Mineral Exploration a ako environmentálny konzultant a potom sa stal členom Veolia Environmental Services (VES) v roku 1999 ako environmentálny manažér skupiny. Do roku 2009, keď prešiel do divízie nebezpečného odpadu vo VES, pôsobil vo viacerých vedúcich funkciách v divízii VES mimo nebezpečného odpadu. V roku 2011 bol vymenovaný za generálneho riaditeľa VES Ireland. Kieran je riaditeľom írskeho zväzu odpadového hospodárstva od roku 2005 a predsedom v rokoch 2013 - 2016. Do spoločnosti Covanta nastúpil v septembri 2009 ako obchodný manažér pre projekt Dublin Waste to Energy (DWTE). 2015 a od augusta 2019 sa stal projektovým riaditeľom DWTE.

Pod záštitou

Organizátor

Spoluorganizátor

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Vystavovateľ

Telefón:

+421 254 411 085

+421 917 788 827

+421 917 724 246

E-mail:

ekosplus@ekosplus.sk

EKOS PLUS s.r.o.

Župné námestie 7

811 03 Bratislava

EKOS PLUS s.r.o.

Priemyselná 100

965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 313 925 47

 DIČ: 2020 3053 97

IČ DPH: SK2020 3053 97