Regionálne vzdelávacie semináre k zákonu o odpadoch

22.5. Prešov, 23.5. Liptovský Mikuláš,
24.10. Košice, 5.11. Trnava, 6.11. Bratislava

Regionálne vzdelávacie semináre k zákonu o odpadoch a súvisiacej legislatíve v EU spojené s praktickými workshopmi k zákonu a ISOH 

Každý registrovaný účastník obdrží odborný výstup v podobe textového a audiovizuálneho materiálu po ukončení cyklu seminárov.

Vstup je bezplatný -na základe registrácie

Tématické okruhy

Informácia o európskom legislatívnom rámci, záväzných cieľoch odpadového hospodárstva a súčasnom stave legislatívy OH:

  • - Aktuálne znenie zákona o odpadoch.

  • - Praktické uplatňovaniazákona o poplatkoch za uloženie odpadov. 

Legislatívna informácia o pripravovaných zmenách v legislatíve OH:

  • Návrh zákona o zálohovaní jednorazových nápojových obalov (zákon o PET).

ISOH – informácia o pripravovanom systéme elektronickej evidencie a podávania hlásení odpadov.

Workshopy - podľa preferencie s cieľom opakovania a prehĺbenia informácií z dopoludnia

Skupina I

Moderovaná diskusia - zákon o odpadoch a zákon o poplatkoch v praxi.

Skupina II

Informačný systém odpadového hospodárstva (ISOH) 

Prednášajúci

Mgr. Jantte Smažáková, odbor legislatívy MŽP SR

Mgr. Gabriela Švedlárová, Odbor legislatívy MŽP SR

Ing. Ivan Kapitáň, Odbor integrovaného povoľovania a odpadového hospodárstva MŽP SR

Program

8.00 – 9.00 – registrácia účastníkov


9.00 – 9.15 – Uvítanie a otvorenie seminára, zástupca MŽP SR


9.30 - 11.00 - Mgr. Janette Smažáková, Odbor legislatívy MŽP SR

Informácia o európskom legislatívnom rámci, záväzných cieľoch odpadového hospodárstva a súčasnom stave legislatívy OH:

  • Implementačná o odpadoch.

  • Praktické uplatňovania zákona o poplatkoch za uloženie odpadov.

11.00 – 11.20 Prestávka

11.20 – 12.00 Mgr. Gabriela Švedlárová, Odbor legislatívy MŽP SR

Zákon o zálohovaní jednorazových nápojových obalov (zákon o PET).

12.00 – 12.40 Ing. Ivan Kapitáň, Odbor integrovaného povoľovania a odpadového hospodárstva MŽP SR

ISOH – informácia o pripravovanom systéme elektronickej evidencie a podávania hlásení odpadov.

12.45 – 14.00 Obed

Poobedie - Workshopy

Rozdelenie účastníkov do 2 pracovných skupín podľa preferencie scieľom opakovania a prehĺbenia informácií z dopoludnia:

14.00 – 16.00

Skupina I: Moderovaná diskusia - zákon o odpadoch a zákon o PET.

Školitelia: Mgr. Janette Smažáková, Mgr. Gabriela Švedlárová - Odbor legislatívy MŽP SR,

Skupina II: Informačný systém odpadového hospodárstva (ISOH) – príprava na elektronickú evidenciu odpadov – praktické informácie a ukážky vybraných modelov.

Školiteľ: Ing. Ivan KapitáňOdbor integrovaného povoľovania a odpadového hospodárstva MŽP SR

16.00 – poďakovanie a ukončenie seminára

Telefón:

+421 254 411 085

+421 917 788 827

+421 917 724 246

E-mail:

ekosplus@ekosplus.sk

EKOS PLUS s.r.o.

Župné námestie 7

811 03 Bratislava

EKOS PLUS s.r.o.

Priemyselná 100

965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 313 925 47

 DIČ: 2020 3053 97

IČ DPH: SK2020 3053 97