Československá environmentálna konferencia

ENVIRO 2019

Trenčianske Teplice, 29.5. - 31.5.2019

EKOS PLUS s.r.o. a E-expert s.r.o. Vás pozývajú na tradičnú konferenciu odborníkov venujúcich sa ochrane životného prostredia, ktorá sa tento rok bude konať na Slovensku v Trenčianskych Tepliciach.

 

Štvrtý ročník Československej environmentálnej konferencie – ENVIRO 2019 je prirodzeným pokračovaním predošlých podujatí, ktoré sa konali v SR a ČR. Hlavným cieľom konferencie je výmena praktických a legislatívnych skúseností oboch krajín na poli odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia a zmeny klímy, posudzovania vplyvov, integrovanej prevencie a uplatňovania BREF/BAT.

Streda 29.5.2019

12:00

Registrácia

12:30 - 14:00

Obed

BLOK 1 - Nový zákon o EIA, postavenie verejnosti a povoľujúce konania

14:00 - 14:30

Mgr. Radovan KatrlíkOdbor legislatívy MŽP SR

Aktuálne znenie Smernice o EIA a Aarhuský dohovor – východiská a základný právny rámec pre nový zákon

14:30 - 15:00

Peter Slezák, Odbor EIA, MŽP ČR

Aktuálne legislatívne nastavenie v oblasti EIA a  návrh “rekodifikácie stavebného práva” z pohľadu MŽP ČR

15:00 - 15:30

Roman Skorka, riaditeľ Odboru EIA, MŽP SR

Návrh nového zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

15:30 - 16:00

Dana Kučová, Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Zamyslenie sa nad úlohou verejnosti pri ovplyvňovaní vývoja daného územia pomocou nástroja EIA

16:00 - 18:00

Panelová diskusia – Boris Susko, štátny tajomník MŽP SR; Filip Macháček, generálny riaditeľ Sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva; Peter Slezák, Odbor EIA, MŽP ČR; Roman Skorka, riaditeľ Odboru EIA, MŽP SR; Imrich Vozár, Via Iuris a Katarína Pavličková, PriFUK

18:30

Večera

Štvrtok 30.5.2019

8:00 - 9:00

Registrácia účastníkov

9:00 - 9:20

Otvorenie konferencie

Príhovor a oficiálne otvorenie konferencie: JUDr. Boris Susko, Phd., Štátny tajomník MŽP SR

BLOK 1 - Odpady

9:20 - 9:50

Janette SmažákováOdbor legislatívy, MŽP SR

Aktuálny stav legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva v SR a pripravované zmeny

9:50 - 10:20

Jan Maršák, zástupca riaditeľa Odboru odpadov, MŽP ČR

Aktuálna situácia – zákon o odpadoch v ČR

10:20 - 10:50

Gabriela Švedlárová, Odbor legislatívy, MŽP SR

Návrh zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje

10:50 - 11:10

Prestávka na kávu

11:10 - 11:40

Ivan Kapitáň, Odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR

ISOH – aktuálny stav zavádzania elektronickej evidencie odpadov

11:40 - 12:00

Praktická ukážka elektronickej evidencie

12:15 - 13:45

Obed

BLOK 2 - Ovzdušie a odpadové vody

13:45 - 14:15

Zuzana Kocunová, riaditeľka Odboru ochrany ovzdušia, MŽP SR

Aktuálne otázky ochrany ovzdušia – Národný program znižovania emisií, stratégia na zlepšenie kvality ovzdušia, novela zákona o ovzduší

14:15- 14:45

Blanka Krejčí, ČHMÚ

Trendy v monitorovaní a hodnotení kvality ovzdušia

14:45 - 15:15

Zdeněk Šichan, Manetech a. s.

Zpracování kapalných organických odpadů

15:15 - 15:45

Marek KucbelVŠB – TU Ostrava

Meranie kvality ovzdušia pomocou dronov

15:45 - 16:15

Prestávka na kávu

BLOK 3 - IPPC

16:15 - 16:45

Jan Slavík, vedúci oddelenia IPPC a IRZ, MŽP ČR

Aktuálny stav legislatívy v oblasti IPPC v ČR

16:45 - 17:15

Dáša Šuleková, SIŽP

EKOnomicky ≠ EKOlogicky? Praktické príklady súladu ekonomických a environmentálnych záujmov v priemysle.

17:15 - 17:45

Jakub Skála, CENIA – česká informační agentura životního prostředí

Požiary skládok v ČR

18:15 - 19:30

Večera

20:00

Ochutnávka vín - Víno Hruška

Piatok 31.5.2019

BLOK 4 - BREF/BAT

9:00 - 9:30

Jan Kolář, CENIA – česká informační agentura životního prostředí

Výnimky z úrovní emisií spojených s najlepšími dostupnými technikami

9:30 - 10:00

Gabriela Bizoňová, Odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR

Praktické skúsenosti z uplatňovania odchylných hodnôt od BAT z pohľadu MŽP

10:00 - 10:30

Petra Kubíková, CENIA – česká informační agentura životního prostředí

9 rokov prevádzky systému ISPOP

10:30 - 11:00

Prestávka na kávu

11:00 - 11:30

Miroslav Krištofík, riaditeľ pre environmentálnu stratégiu, U.S. Steel Košice s.r.o.

Prevádzkovateľ vs. proces revízie BREF/BAT a ich následnej implementácie

11:30 - 12:00

Jiří Vecka, Teplárenské sdružení České republiky

Praktické skúsenosti, závery o BAT pre LCP

12:00 - 12:30

Zhodnotenie konferencie

12:30

Obed

Pod záštitou

Organizátori

Partneri

Mediálni partneri

Telefón:

+421 254 411 085

+421 917 788 827

+421 917 724 246

E-mail:

ekosplus@ekosplus.sk

EKOS PLUS s.r.o.

Župné námestie 7

811 03 Bratislava

EKOS PLUS s.r.o.

Priemyselná 100

965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 313 925 47

 DIČ: 2020 3053 97

IČ DPH: SK2020 3053 97