Aktuálne Požiadavky  Enviro Legislatívy

APEL 2019

10. december 2019, hotel Devín, Bratislava

Pozývame Vás na tretí ročník konferencie APEL 2019 – Aktuálne  požiadavky enviro-legislatívy, ktorá sa uskutoční 10. decembra 2019 v Bratislave v Hoteli Devín. Program konferencie zo série e+ zahŕňa ucelený prehľad legislatívnych zmien v oblasti životného prostredia za rok 2019, ako aj informácie o legislatívnych zámeroch MŽP SR na rok 2020.

Predbežný program

  1. Novela zákona o odpadoch

  2. Nový zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje – „Zákon o PET“

  3. Informačný systém odpadového hospodárstva – ISOH

  4. Novela zákona o obchodovaní s emisnými kvótami – Modernizačný fond

  5. Návrh nového zákona o EIA

  6. Novela zákona o ochrane prírody

  7. Legislatívne zámery MŽP na rok 2020

V nasledujúcich tyždňoch budeme program aktualizovať.

Legislatívne zámery MŽP na rok 2020

Prednášajúci

Roman Skorka Ing.

riaditeľ Odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie, MŽP SR

Na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky pracuje od roku 2014, venuje sa problematike posudzovania vplyvov na životné prostredie. V priebehu rokov 2015 a 2016 sa podieľal na úpravách zákona, pričom v súčasnosti je členom pracovnej skupiny zriadenej pre prípravu nového zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Od roku 2017 je riaditeľom odboru kontroly projektov posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Peter Šimurka Ing.

riaditeľ Odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie, MŽP SR

Má 14-ročnú prax v štátnej správe od úradníka na Okresnom úrade až po hlavného inšpektora IPKZ. Pravidelne sa zúčastňuje na konferenciách a seminároch, venuje sa tiež prednáškovej činnosti na univerzitách. Je členom pracovných skupín pre tvorbu zákona o IKPZ a jeho následných noviel. V súčastnosti pôsobí na MŽP SR ako  riaditeľ Odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie.

Daniela Medžová JUDr.

generálna riaditeľka sekcie legislatívy a práva, MŽP SR

Od ukončenia štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pôsobí na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky na sekcii legislatívy a práva, kde najmä zastupuje MŽP SR pred súdmi SR a podieľa sa na tvorbe legislatívy v oblasti životného prostredia. V súčasnosti je predsedom rozkladovej komisie ministra životného prostredia Slovenskej republiky a aj členkou rozkladovej komisie ministra životného prostredia Slovenskej republiky pre konanie vo veciach posudzovania vplyvov  na životné prostredie.

Mediálni partneri

Telefón:

+421 254 411 085

+421 917 788 827

+421 917 724 246

E-mail:

ekosplus@ekosplus.sk

EKOS PLUS s.r.o.

Župné námestie 7

811 03 Bratislava

EKOS PLUS s.r.o.

Priemyselná 100

965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 313 925 47

 DIČ: 2020 3053 97

IČ DPH: SK2020 3053 97