Právne poradenstvo v oblasti životného prostredia

odborné právne poradenstvo pri výklade a implementácií legislatívy EÚ a SR

právna komunikácia s dotknutými úradmi

periodikum Ekos News

eurofondy

environmentálna zodpovednosť

Poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva

audit odpadového hospodárstva

audit podmienok integrovaného povolenia

ISOH 

odborné posudky vo veciach odpadov 

spracovanie žiadostí, evidencie a ohlásení

vypracovanie a aktualizácia prevádzkovej dokumentácie 

cezhraničná preprava odpadov 

Odborné poradenstvo v oblasti životného prostredia

posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)

integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania (IPKZ)

nariadenie o registrácii, hodnotení, autorizácii
a obmedzovaní chemických látok (REACH)

referenčné dokumenty o najlepších dostupných technikách 
(BREF-WT, WI, PP, CLM, LCP, LVOC, IRPP, FDM)

ochrana ovzdušia - emisno-technologické posudky a imisno-prenosové štúdie

Konferencie a semináre

organizácia pravidelných odborných konferencií (ODPADY, ENVIRO, APEL)

odborné semináre a online vzdelávanie

spolupráca s OZ Zelené vzdelávanie

Telefón:

+421 254 411 085

+421 917 788 827

+421 917 724 246

E-mail:

ekosplus@ekosplus.sk

EKOS PLUS s.r.o.

Župné námestie 7

811 03 Bratislava

EKOS PLUS s.r.o.

Priemyselná 100

965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 313 925 47

 DIČ: 2020 3053 97

IČ DPH: SK2020 3053 97