Slovakia_small Uk_small Germany_small Russia_small

Ochrana ovzdušia

Komplexné odborné poradenstvo v oblasti ochrany ovzdušia podľa platnej legislatívy :

  • vypracovanie prevádzkovej evidencie v zmysle vyhlášky č. 231/2013 Z.z.
  • vypracovanie Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko- organizačných opatrení (Súbor TPP a TOO)
  • výpočet poplatkov za znečisťovanie ovzdušia
  • vypracovanie návrhu postupu výpočtu množstva emisií
  • zabezpečenie súhlasu orgánu ochrany ovzdušia v zmysle § 17, písm. a) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší, ktorý je potrebný na umiestnenie stavieb veľkých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia, rozhodnutí o povolení stavieb veľkých, stredných a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, vrátane ich zmien a rozhodnutí na ich užívanie