Slovakia_small Uk_small Germany_small Russia_small

Odborné poradenstvo

Odpady:

  • vypracovanie Ohlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním
  • prevádzková evidencia vedená na Evidenčných listoch odpadu
  • vypracovanie Identifikačných listov nebezpečných odpadov
  • vypracovanie Sprievodných listov nebezpečných odpadov
  • výkon pravidelných kontrol v prevádzke v zmysle rozhodnutí orgánov štátnej správy (napr. integrovaného povolenia)
  • vypracovanie potrebných žiadostí v zmysle zákona o odpadoch
  • vypracovanie prevádzkových poriadkov na nakladanie s odpadmi

Obaly:

  • nahlasovanie údajov Organizácii zodpovednosti výrobcov
  • vypracovanie Programu prevencie vzniku odpadov z obalov
  • vypracovanie interného predpisu „Evidencia obalov“