Slovakia_small Uk_small Germany_small Russia_small

Certifikáty a odborné spôsobilosti

a) Odborná spôsobilosť na posudzovanie vplyvov činnosti na životné prostredie podľa § 42 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA), podľa § 9 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 52/1995 Z.z. je oprávnenou osobou.

b) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na poskytovanie odborného poradenstva v oblasti IPKZ/IPPC, ktoré podľa § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 245/2003 Z. z. vydalo MŽP SR.

c) Oprávnené overovanie správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzok.

d) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vyhotovovanie odborných posudkov vo veci ochrany ovzdušia.

e) Držiteľ certifikátu č. Q – 486/11, ktorým certifikačný orgán manažérskych systémov potvrdzuje, že spoločnosť zaviedla a používa systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008 v oblasti poradenskej, konzultačnej a posudkovej činnosti vo všetkých oblastiach životného prostredia.

f) Certifikovaný environmentálny audítor, certifikát aicq/sicev č. 139/2002, certifikačný orgán: CERTIQUALITY, Miláno.

g) Oprávnené overovanie výpočtu alokácie emisných kvót pre obchodovacie obdobie 2013-2020.