Slovakia_small Uk_small Germany_small Russia_small

VODNÉ HOSPODÁRSTVO

Odborná pomoc pri plnení legislatívnych povinností:

  • zabezpečenie rozborov odpadových vôd
  • vypracovanie oznámení o vypúšťaní odpadových vôd alebo osobitných vôd(tlačivá SHMÚ)
  • vypracovanie prevádzkových poriadkov pre odlučovače ropných látok
  • vypracovanie Plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (Havarijný plán)
  • zabezpečenie povolenia na odber a vypúšťanie vôd
  • vypracovanie registra látok škodlivých vodám