Slovakia_small Uk_small Germany_small Russia_small

Audit ekologických záťaží

  • zhodnotenie rozsahu ekologickej záťaže,
  • návrh opatrení na dekontamináciu/sanáciu pôd a vôd,
  • eliminácia environmentálnych rizík,
  • odhad nákladov na činnosti súvisiace s uvedením prostredia do pôvodného stavu,
  • návrh optimalizácie činností a súvisiacich nákladov,
  • analýza možností čerpania fondov na navrhnuté činnosti.