Slovakia_small Uk_small Germany_small Russia_small

Audit odpadového hospodárstva

  • vyhodnotenie súladu prevádzky s platnou legislatívou v oblasti odpadov a obalov,
  • identifikácia problémových dokumentov a procesov,
  • návrh opatrení na nápravu problémových procesov a zosúladenie dokumentácie s platnou legislatívou,
  • návrh optimalizačných opatrení systému odpadového hospodárstva s cieľom zníženia nákladov a plnenia podmienok platnej legislatívy.