Slovakia_small Uk_small Germany_small Russia_small

Audit súladu s legislatívou

 • Vyhodnotenie súladu prevádzky s platnou environmentálnou legislatívou:
  – zákon o ovzduší,
  – zákon o IPKZ,
  – zákon o odpadoch,
  – zákon o obaloch,
  – zákon o obchodovaní s emisnými kvótami,
  – zákon o vodách,
  – zákon o zprevencii a náprave environmentálnych škôd,
  – nariadenie REACH, atď.
 • Identifikácia problémových, resp. absentujúcich dokumentov a procesov,
 • Návrh opatrení na nápravu problémových procesov a zosúladenie dokumentácie s platnou legislatívou,
 • Návrh optimalizačných opatrení s cieľom racionalizácie nákladov a plnenia podmienok platnej legislatívy.