Slovakia_small Uk_small Germany_small Russia_small

TVORBA A RIADENIE PREVÁDZKOVEJ DOKUMENTÁCIE

Vypracovanie prevádzkovej dokumentácie priemyselných prevádzok a jej zmien:

  • Havarijný plán pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi,
  • plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok a obvzlášť škodlivých látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku /havarijný plán – voda/,
  • súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení /súbor TPP a TOO/,
  • súhlas orgánu ochrany ovzdušia v zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší,
  • program odpadového hospodárstva /POH/,
  • ďalšia prevádzková dokumentácia v zmysle zákona o IPKZ, ochrane ovzdušia, vodách, odpadoch, obaloch, priemyselných haváriách a zodpovednosti za environmentálne škody.

Vypracovanie alebo kontrola mesačných/štvrťročných/ročných hlásení podľa zložkových zákonov:

  • ovzdušie,
  • vody,
  • odpady.