Slovakia_small Uk_small Germany_small Russia_small

Audit OH

  • Vyhodnotenie súladu prevádzky s platnou legislatívou v oblasti odpadov a obalov.
  • Identifikácia problémových dokumentov a procesov.
  • Návrh opatrení na nápravu problémových procesov a zosúladenie dokumentácie s platnou legislatívou.
  • Návrh optimalizačných opatrení systému odpadového hospodárstva s cieľom zníženia nákladov a plnenia podmienok platnej legislatívy.