Slovakia_small Uk_small Germany_small Russia_small

Posudky na správy EIA

Vypracovanie posudkov odborne spôsobilou osobou podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie na správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie pre odbory činností:

  • 2v – environmentálne právo
  • 2e – chémia
  • 2l – vodné hospodárstvo
  • 2m – odpadové hospodárstvo
  • 2n – ochrana ovzdušia
  • 2t – technológie
  • 2s – energetika
  • 2f – environmentalistika
  • 2y – ochrana prírody