Slovakia_small Uk_small Germany_small Russia_small

Posudky v oblasti odpadov

Vypracovanie odborných posudkov odborne spôsobilou osobou vo veci odpadov podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a súvisiacich vykonávacích predpisov.