Slovakia_small Uk_small Germany_small Russia_small

Posudky v oblasti ochrany ovzdušia

Vypracovanie posudkov odborne spôsobilou osobou vo veci ovzdušia podľa zákona o ovzduší pre priemyselné kategórie.