Slovakia_small Uk_small Germany_small Russia_small

ENVIRONMENTÁLNE PRÁVO

Environmentálne právo EÚ a SR:

  • Právny servis – služba poskytovania pravidelných informácií o pripravovaných a realizovaných zmenách legislatívy v oblasti životného prostredia – EIA, IPKZ/IPPC, ochrana ovzdušia, ochrana vôd, odpady a obaly, schéma obchodovania so skleníkovými plynmi, REACH, zodpovednosť za environmentálne škody, atď.,
  • školenia a semináre v oblasti realizovaných a pripravovaných zmien legislatívy oblasti ŽP,
  • vypracovanie právnych analýz ku konkrétnym problémom v oblasti životného prostredia,
  • poradenstvo a zastupovanie prevádzkovateľov pri komunikácii s orgánmi štátnej správy a samosprávy.