Slovakia_small Uk_small Germany_small Russia_small

EUROFONDY

Poradenstvo v oblasti fondov EÚ:

 • analýza projektov z pohľadu možnosti čerpania prostriedkov z fondov,
 • identifikácia vhodných operačných programov a operačných cieľov v rámci prioritných osí,
 • vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP),
 • vypracovanie povinných príloh žiadosti:
  – Opis projektu,
  – Finančná analýza,
  – Štúdia uskutočniteľnosti,
  – Odborné podporné prílohy,
  – Návrhy povinných čestných vyhlásení,
 • poradenstvo a súčinnosť pri zabezpečení dokladov a potvrdení dotknutých inštitúcií
 • kompletizácia Žiadosti o NFP a povinných príloh, vrátane potrebného počtu kópií a podanie na príslušný orgán,
 • riadenie a implementácia projektov.