Slovakia_small Uk_small Germany_small Russia_small

Skleníkové plyny

Služby v oblasti skleníkových plynov podľa platnej legislatívy:

 • akreditované overovanie* správ o emisiách skleníkových plynov/správ o úrovni činností časti prevádzky a NER podľa požiadaviek normy EN ISO 14065:2013, ďalej Nariadenia komisie (EÚ) č. 600/2012 na výkon overovania správ o emisiách skleníkových plynov a správ o úrovniach činností podľa zákona č. 414/2012 Z.z. a Nariadenia komisie (EÚ) č. 601/2012 v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES podľa rozsahu udelenej akreditácie a Osvedčeniu o akreditácii č. V-006 zo dňa 21.10.2014.
  Výsledkom overovacieho procesu je správa o overení a jej výroková časť
  – rozhodnutie, ktoré môže byť:
  - Overené ako uspokojujúce.
  - Overené s komentárom.
  - Neoverené.
  Súčasťou správy o overení sú zistené chyby, nezrovnalosti, nesúlady (závažné alebo nezávažné) a odporúčania na zlepšenia, ktoré sú preverované pri nasledujúcom overovaní.
 • poradenstvo pri spracovaní správ o emisiách skleníkových plynov,
 • vypracovanie žiadostí o povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov,
 • vypracovanie žiadostí o bezodplatnú alokáciu kvót na emisie skleníkových plynov,
 • vypracovanie a aktualizácie plánov monitorovania,
 • zmeny úrovne činností a ich overenie oprávneným overovateľom.

Projekty optimalizácie množstva emitovaných skleníkových plynov pre účastníkov schémy.

Vyhlásenie vrcholového vedenia o nestrannosti::

Osvedčenie PDF::

Rozsah osvedčenia PDF::

Podanie sťažností/odvolania Doc:

Politika kvality:

*)vylučuje sa s poradenstvom v oblasti GHG u rovnakého subjektu