Slovakia_small Uk_small Germany_small Russia_small

ENVIRONMENTÁLNA ZODPOVEDNOSŤ

Komplexné zabezpečenie všetkých povinností v zmysle zákona č. 359/2007 Z. z. o zodpovednosti za environmentálne škody:

  • stanovenie rizikového potenciálu prevádzky – nebezpečné látky, procesy, emisie, odpady, technológie,
  • stanovenie zraniteľnosti dotknutého územia – vody, pôdy, chránené biotopy,
  • výpočet finančnej hodnoty maximálnej možnej environmentálnej škody, vrátane uvedenia prostredia do pôvodného stavu,
  • návrh opatrení na zníženie rizikového potenciálu a maximálnej možnej škody.

Vypracovanie rizikovej analýzy a návrh optimálneho riešenia pre zabezpečenie plnenia povinností podľa §13 Zákona č. 359/2007 Z. z. /finančné krytie zodpovednosti/