Slovakia_small Uk_small Germany_small Russia_small

IPKZ/IPPC

Komplexné odborné poradenstvo podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia od žiadosti o vydanie integrovaného povolenia (IP) až po uvedenie do skúšobnej prevádzky a trvalej prevádzky:

  • vypracovanie žiadostí o vydanie IP /vrátane žiadosti o vydanie stavebného povolenia/,
  • vypracovanie žiadostí o zmenu IP,
  • vyhodnotenie najlepších dostupných techník BAT podľa dokumentov BREF,
  • zabezpečenie stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov.

Vypracovanie prevádzkovej dokumentácie:

  • havarijný plán pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi,
  • plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku /havarijný plán – voda/,
  • súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení /súbor TPP a TOO/,
  • žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší,
  • program odpadového hospodárstva,
  • ďalšia prevádzková dokumentácia v zmysle zákona o IPKZ, ochrane ovzdušia, vodách, odpadoch, priemyselných haváriách a zodpovednosti za environmentálne škody.