Slovakia_small Uk_small Germany_small Russia_small

EIA

Komplexné posudzovanie vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

  • vypracovanie zámerov, správ, posudkov, oznámení o zmene navrhovaných činností,
  • vypracovanie a zabezpečenie odborných stanovísk a posudkov,
  • poradenstvo pri komunikácii s orgánmi štátnej správy a samosprávy,
  • príprava a moderovanie verejných prerokovaní,
  • optimalizácia procesu posudzovania, návrhy variantných riešení, atď.,
  • zastupovanie navrhovateľa v celom procese posudzovania vplyvov.